Hotărârea nr. 518/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

            ROMÂNIA

             JUDEŢUL CONSTANTA        MUNICIPIUL CONSTANTA     CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A

FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 13.12.2006;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 138469/16.11.2006 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, avizul favorabil nr.1065875/12.10.2006 al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publica Locala Constanta ;

Văzând prevederile art 21 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr. 251/2006, ale Ordinului nr.7.660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, adresa nr. 128998/25.10.2006 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

In temeiul prevederilor art.38 alin (2) lit."a" si alin (3) lit'V si ale art.l20A7 alin. 1 lit'V din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 ;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, repartizate potrivit anexei nr.l , care face parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)      34 funcţii publice rezervate promovării funcţionarilor publici

b)     117 funcţii publice rezervate promovării rapide

c)      149 funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare

d)     208 funcţii publice care vor fi înfiinţate

e)            177 funcţii publice care vor fi supuse reorganizării


f)    numărul maxim al funcţiilor publice de conducere si al funcţiilor publice de execuţie pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale este stabilit astfel:

 

secretar al consiliului local

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

12

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

8

sef serviciu

36

sef birou

6

funcţii publice de conducere specifice

1

Total categoria funcţionari publici de conducere

64

auditor clasa I grad profesional asistent

2

auditor clasa I grad profesional principal

3

auditor clasa I grad profesional superior

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

9

consilier juridic clasa I grad profesional principal

4

consilier juridic clasa I grad profesional superior

0

consilier clasa I grad profesional debutant

3

consilier clasa I grad profesional asistent

7

consilier clasa I grad profesional principal

7

consilier clasa I grad profesional superior

36

expert clasa I grad profesional asistent

0

inspector clasa I grad profesional debutant

14

inspector clasa I grad profesional asistent

100

inspector clasa I grad profesional principal

63

inspector clasa I grad profesional superior

45

Funcţii publice specifice clasa I

1

Total funcţii publice clasa I

297

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

1

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

2

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

33

Total funcţii publice clasa II

37

Referent clasa III grad profesional debutant

6

Referent clasa III grad profesional asistent

36

Referent clasa III grad profesional principal

24

Referent clasa III grad profesional superior

71

Total funcţii publice clasa III

137

Total funcţii publice execuţie

471

Total funcţii publice

535


ART. 2 - Planul de  ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de

specialitate   al   Primarului   municipiului   Constanta,   repartizat   pe   compartimente funcţionale, va cuprinde următoarele :

I.  Direcţia Financiara:

a) Număr de funcţii publice ce vor fi reorganizate si ocupate prin recrutare -

1.- scoaterea la concurs a postului de Director executiv adjunct

2,- reorganizarea unui post vacant de inspector clasa I, grad principal si infiintarea postului de inspector, clasa I grad superior si scoaterea la concurs

3.- reorganizarea unui post vacant de inspector clasa I, grad asistent prin infiintarea postului inspector clasa I grad principal si scoaterea lui la concurs

4.- reorganizarea unui post vacant de referent clasa III, grad asistent in referent clasa III grad superior si scoaterea lui la concurs

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal in inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

II. Direcţia Patrimoniu :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea funcţiei de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide - Serviciul G.I.S.

2. - reorganizarea postului de inspector clasa I principal si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide - Serviciul Patrimoniu

b) Număr funcţii publice vacante ce vor fi ocupate prin concurs de recrutare

1. - postul vacant de Sef Serviciu G.I.S. urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

2.       - postul vacant de Sef Serviciu Cadastru urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

3.- postul vacant de inspector clasa I grad principal urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Cadastru

4.- 2 posturi vacante de referent clasa III grad superior urmează a fi ocupate prin concurs de recrutare - Serviciul Cadastru, Serviciul G.I.S.

5.- postul vacant de referent specialitate clasa II grad superior urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul G.I.S.

6.- postul vacant de inspector clasa I grad debutant urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Patrimoniu

7'.- postul vacant de inspector clasa I grad asistent urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Patrimoniu

8.- postul vacant de referent specialitate clasa II grad asistent urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Patrimoniu

III. Direcţia Relaţii Internationale si Organizare Evenimente :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.-postul vacant de inspector clasa I grad asistent ocupat prin recrutare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării


1.- înfiinţarea unui post de inspector clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea unui post de referent clasa III grad asistent in vederea ocupării prin concurs

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 4 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 4 funcţii de inspector clasa I, grad principal in vederea promovării rapide

2.- reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 3 funcţii de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

IV. Serviciul Inspectorat Protecţie Civila :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.- infiintarea unui post de consilier clasa I grad superior in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea unui post de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs

3.- infiintarea unui post de inspector clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs

4,- infiintarea unui post de inspector clasa I grad superior in vederea ocupării prin concurs

5.- infiintarea a 2 posturi referent specialitate clasa II grad asistent in vederea ocupării prin concurs

6.- infiintarea a 2 posturi de referent specialitate clasa II grad superior in vederea ocupării prin concurs

7.- infiintarea unui post de referent clasa III grad asistent in vederea ocupării prin concurs

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea unei funcţii de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

c) Număr funcţii publice vacante ce vor fi ocupate prin concurs de recrutare

1. - postul vacant de Sef Serviciu Inspectorat Protecţie Civila urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

V. Direcţia Administraţie Publica Locala :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1,- 2 posturi vacante de inspector clasa I grad asistent ocupate prin recrutare (Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala)

2.- 1 post vacant de inspector clasa I grad principal ocupat prin recrutare (Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala)

3.- postul vacant de inspector clasa I grad asistent ocupate prin recrutare (Serviciul de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari)

4.       - postul vacant de consilier clasa I grad principal ocupat prin recrutare (Biroul Resurse Umane)

5.       - postul vacant de inspector clasa I grad asistent ocupat prin concurs de recrutare (Serviciul Autoritate Tutelara si Protecţia Copilului)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

L- infiintarea unui post de referent clasa III grad asistent in cadrul Serviciului de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari in vederea ocupării prin concurs


2.- infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad debutant in cadrul Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala in vederea ocupării prin concurs

3.- infiintarea a 2 posturi de referent clasa III grad superior in cadrul Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala in vederea ocupării prin concurs

4. - infiintarea unui post de consilier juridic clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.-reorganizarea a 4 posturi de referent clasa III grad asistent si infiintarea a 4 funcţii de referent clasa III, grad principal in vederea promovării rapide

2.- reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si înfiinţarea unei funcţii de referent clasa III, grad superior in vederea promovării rapide

3.- reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 funcţii de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării

4.      - reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 3 funcţii de inspector clasa I, grad principal in vederea promovării rapide

5.       — reorganizarea a 9 posturi de consilier juridic clasa I grad asistent si infiintarea a 9 posturi de consilier juridic clasa I gradul principal in vederea promovării rapide

6.       - reorganizarea a 4 posturi de consilier juridic clasa I grad principal si infiintarea a 4 posturi de consilier juridic clasa I gradul superior, 3 posturi pentru promovare si 1 pentru promovare rapida

7.        — reorganizarea postului de consilier juridic clasa I grad debutant in vederea definitivării si infiintarea postului de consilier juridic clasa I grad asistent

8.        - reorganizarea postului de consilier clasa I grad principal si infiintarea postului de consilier clasa I grad superior

9.      - reorganizarea postului de referent clasa III grad asistent si infiintarea postului de referent clasa III grad principal

10 - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

11.- reorganizarea postului de consilier clasa I grad asistent si infiintarea postului de consilier clasa I grad principal in vederea promovării rapide

VI. Direcţia Tehnic - Achiziţii   :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- 1 post vacant de Sef Birou Vânzări si Concesionari Bunuri va fi ocupat prin recrutare

2.- 1 post vacant de consilier clasa I grad superior ocupat prin recrutare (Biroul Vânzări si Concesionari Bunuri)

3.-2 posturi vacante de inspector clasa I grad principal ocupate prin recrutare (Biroul Vânzări si Concesionari Bunuri)

4.- 2 posturi vacante de inspector clasa I grad principal vor fi reorganizate prin infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad debutant ce urmează a fi ocupate prin recrutare (Biroul Vânzări si Concesionari Bunuri)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.- infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal in cadrul Serviciului Tehnic Investiţii in vederea ocupării prin concurs

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării


1. - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea postului de consilier clasa I grad superior in vederea promovării rapide

2.      - reorganizarea postului de inspector clasa 1 grad asistent si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

3.  - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea
postului de inspector clasa
I grad superior in vederea promovării rapide

VIL Direcţia Gospodărire Comunala   :

a) Număr de funcţii publice vacante ce vor fi ocupate prin concurs de
recrutare

1.- 1 post vacant de referent clasa III grad principal ocupat prin recrutare (Biroul Tehnico - Economic)

2.- 1 post vacant de inspector clasa I grad asistent ocupat prin recrutare (Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica)

3.- 1 post vacant de referent specialitate clasa II grad superior ocupat prin recrutare (Serviciul Drumuri si Iluminat Public)

4.- 1 post vacant de inspector clasa I grad principal ocupat prin recrutare (Serviciul Drumuri si Iluminat Public)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.-infiintarea unui post de referent clasa III grad debutant in cadrul Serviciului Drumuri si luminat Public in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea unui post de referent clasa III grad asistent in cadrul Serviciului Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica in vederea ocupării prin concurs

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1. - reorganizarea a 2 posturi de referent clasa III grad principal si infiintarea a 2 posturi de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide

2.      - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea unui post de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

VIII. Serviciul Audit Public Intern :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1. - reorganizarea a 2 posturi de auditor clasa I grad asistent si infiintarea a 2 posturi de auditor clasa I grad principal in vederea promovării rapide

2.       - reorganizarea postului de auditor clasa I grad principal si infiintarea unui post de auditor   clasa I grad superior in vederea promovării rapide

IX. Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat:

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- reorganizarea a 2 funcţii de inspector clasa I grad superior in posturi de consilier clasa I grad superior si ocuparea lor prin concurs de recrutare - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

2.       - postul de inspector clasa I grad principal va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

3.        - postul de inspector clasa I grad debutant va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

4.       - postul de director executiv adjunct vacant urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare


b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1. - infiintarea unei funcţii de inspector clasa I, grad debutant ce va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

2.       - infiintarea unei funcţii de inspector clasa I, grad asistent ce va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

3.        - infiintarea unei funcţii publice de referent specialitate clasa II grad superior ce va fi ocupat prin concurs - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

4.       - infiintarea unei funcţii publice de referent clasa III grad debutant ce va fi ocupat prin concurs - Serviciul Autorizare Agenţi Economici

c) Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării

1.-reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 posturi de inspector   clasa I grad superior in vederea promovării rapide

2.-reorganizarea a 10 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 10 posturi de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide

3.      - reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

4.     - reorganizarea unui post de referent clasa III grad asistent si infiintarea unui post de referent clasa III grad principal in vederea promovării rapide

X.  Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal :
a) Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării

1. reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 2 posturi de inspector   clasa I grad principal in vederea promovării rapide

XI.  Direcţia Servicii Publice :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

- reorganizarea postului vacant de inspector debutant si infiintarea postului de referent clasa III grad principal in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Dotări Urbane - Ecarisaj - Dezinsectie si Deratizare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării

1. - reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 posturi de inspector   clasa I grad superior in vederea promovării rapide

2.      - reorganizarea unui post de referent clasa III grad principal si înfiinţarea unui post de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide

XII. Direcţia Integrare Europeana, Mediu si Programe :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea unui post de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare -Biroul Protecţia Mediului

2.- reorganizarea postului vacant de consilier clasa I grad superior si infiintarea unui post de consilier clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Integrare Europeana

3.- reorganizarea a 2 posturi vacante de consilier clasa I grad principal in sensul Înfiinţării a 2 posturi de consilier clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Integrare Europeana


b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 3 posturi de consilier clasa I grad asistent si înfiinţarea a 3 posturi de consilier clasa I grad principal in vederea promovării rapide

2.- reorganizarea postului de referent clasa III grad asistent si infiintarea postului de inspector clasa I grad asistent in vederea promovării

XIII. Direcţia Organizare si Informatizare :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.- infiintarea unui post de inspector* clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Biroul Informatizare

2. -reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infiintarea postului de referent clasa III grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare

-  Serviciul Management Documente, Curierat si Dispecerat

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de referent clasa III grad asistent si infiintarea postului de referent clasa III grad principal in vederea promovării rapide

2, - reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infiintarea
postului de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide

3. - reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad debutant si infiintarea a 2
posturi de inspector clasa
I grad asistent in vederea promovării

c)  Număr funcţii publice vacante ocupate prin concurs de recrutare

1. - postul vacant de Sef Serviciu Centrul de Informare Cetăţeni urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

XIV.  Direcţia Urbanism :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- postul vacant de consilier clasa I grad principal va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Autorizaţii in Construcţii

2.-2 posturi vacante de inspector clasa I grad asistent vor fi ocupate prin concurs de recrutare - Serviciul Autorizaţii in Construcţii

3. - postul vacant de Director executiv adjunct urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 7 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 7 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

2.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent si infiintarea postului de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide

3.- reorganizarea postului de referent specialitate clasa II grad principal si infiintarea postului de referent specialitate clasa II grad superior in vederea promovării rapide

4.- reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infiintarea postului de referent clasa III grad superior in vederea promovării

XV.  Direcţia Corp Control:

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1. - reorganizarea postului vacant de referent clasa III grad superior si infiintarea postului de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare

-  Serviciul Zona I


2.       - reorganizarea postului vacant de referent specialitate clasa II grad superior si infîintarea postului de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona IV

3.       - reorganizarea a 2 posturi vacant de inspector clasa I grad asistent si înfiinţarea a doua posturi de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona II, Serviciul Zona III

4.      - reorganizarea postului vacant de inspector clasa I grad superior si infîintarea postului de consilier clasa I grad superior in vederea ocupării prin concurs de recrutare

5.       - reorganizarea a 2 posturi vacante de inspector clasa I grad principal si infîintarea a 2 posturi de consilier clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Prevenirea si Stingerea Incediilor si Control Trafic Rutier

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1. - infîintarea unui post de referent clasa III grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona V

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1. — reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad superior si infîintarea a 3 posturi de consilier clasa I grad superior - Serviciul Zona I , Serviciul Zona V , Serviciul Prevenirea si Stingerea Incediilor si Control Trafic Rutier

2.      - reorganizarea a 14 posturi de inspector clasa I grad asistent si infîintarea a 14 posturi de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide

3.       - reorganizarea a 4 posturi de referent clasa III grad principal si infîintarea a 4 posturi de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide

4.      - reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad principal si infîintarea a 3 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

5.        - reorganizarea unui post de inspector clasa I grad principal si infîintarea unui post de consilier clasa I grad superior in vederea promovării rapide

6.      - reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad asistent si infîintarea a doua posturi de consilier clasa I grad principal in vederea promovării rapide

7.       - reorganizarea a 6 posturi de referent clasa III grad asistent si infîintarea a 6 posturi de referent clasa III grad principal in vederea promovării rapide

8.  -reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infîintarea
postului de inspector principal

9. - reorganizarea postului de inspector clasa I grad debutant si înfiinţarea unui
post de consilier clasa
I grad asistent.

XVI. Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe : a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.— 2 posturi vacante de Director executiv si Director executiv adjunct vor fi ocupate prin concurs de recrutare

2. - postul vacant de Sef Serviciu Achiziţii si Distribuire Ajutoare va fi ocupat prin concurs de recrutare

3-6 posturi vacante de inspector clasa I grad debutant, 4 posturi vacante de inspector clasa I grad asistent, un post vacant de inspector clasa I grad superior vor fi ocupate prin concurs de recrutare

4.- 5 posturi de referent clasa III grad asistent si 5 posturi de referent clasa III grad debutant vor fi ocupate prin concurs de recrutare.


ART. 3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire, si Prefecturii Judeţului Constanţa , spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 27 DE CONSILIERI DIN 27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

 

CONSTANŢA
NR.518/13.12.2006


                        ROMÂNIA

                       JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA
BIROUL RESURSE UMANE

NR. 138469/16.11.2006

RAPORT

I.  Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările si completările ulterioare, Planul de ocupare a funcţiilor publice
cuprinde :

a)   numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici

b)   numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării rapide

c)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare

d)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate

e)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării

f)   numărul  maxim  al  funcţiilor publice pe  fiecare  clasa,  categorie  si  pe grade
profesionale

g)    numărul   maxim   al   funcţiilor  publice  de   conducere   si   al   funcţiilor  publice
corespunzătoare categoriei inaltilor funcţionar publici

II.   Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual , cu consultarea
sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici. Astfel, Sindicatul Liber al
Salariaţilor din Administraţia Publica Locala a emis avizul favorabil înregistrat cu nr.
142588/27.11.2006.

III.   Pentru autorităţile si instituţiile publice din administraţia publica locala,
proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înaintea aprobării. In situaţia in care Agenţia
Naţionala constata neregularitati in structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice
au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza
observaţiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in conformitate cu
prevederile legale.

Astfel, potrivit adresei nr. 1068002/23.10.2006 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrata la Primăria municipiului Constanta cu nr. 128998/25.10.2006 a fost întocmit Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta.

IV.    Analizând referatul nr. 11109/28.09.2006 al doamnei Marcela Frigioiu,
Director executiv al Direcţiei Financiare, pentru anul 2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi reorganizate si ocupate prin recrutare -

1.- scoaterea la concurs a postului de Director executiv adjunct

2.-  reorganizarea unui post vacant de  inspector clasa I,  grad  principal si

înfiinţarea postului de inspector, clasa I grad superior si scoaterea la concurs

3.- reorganizarea unui post vacant de inspector clasa I, grad asistent    prin

înfiinţarea postului inspector clasa I grad principal si scoaterea lui la concurs


4.- reorganizarea unui post vacant de referent clasa III, grad asistent in referent clasa III grad superior si scoaterea lui la concurs

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal (Minca Dana) in inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

V.   Analizând referatul nr. 119159/02.10.2006 al doamnei Daniela Ramona
Dospinescu, Director executiv al Direcţiei Patrimoniu, pentru anul 2007 se propun
următoarele :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal (Baubec Vildan) si infiintarea funcţiei de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

2. - reorganizarea postului de inspector clasa I principal si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide - Serviciul Patrimoniu

b) Număr funcţii publice vacante ce vor fi ocupate prin concurs de recrutare

1. - postul vacant de Sef Serviciu G.I.S. urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

2.      - postul vacant de Sef Serviciu Cadastru urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

3.- postul vacant de inspector clasa I grad principal urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Cadastru

4.- 2 posturi vacante de referent clasa III grad superior urmează a fi ocupate prin concurs de recrutare - Serviciul Cadastru, Serviciul G.I.S.

5.- postul vacant de referent specialitate clasa II grad superior urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul G.I.S.

6.- postul vacant de inspector clasa I grad debutant urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Patrimoniu

7.- postul vacant de inspector clasa I grad asistent urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Patrimoniu

8.- postul vacant de referent specialitate clasa II grad asistent urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Patrimoniu

VI.  Analizând referatul nr. 111109/62.09.2006 al domnului Petrica Munteanu,
Director executiv al Direcţiei Relaţii Internationale si Organizare Evenimente, pentru
anul 2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.-postul vacant de inspector clasa I grad asistent ocupat prin recrutare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

L- infiintarea unui post de inspector clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea unui post de referent clasa UI grad asistent in vederea ocupării prin concurs

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 4 posturi de inspector clasa I grad asistent (Baltag Laura, Solom Felicia, Cretu Gabriela, Petcu Simona) si infiintarea a 4 funcţii de inspector clasa I, grad principal in vederea promovării rapide


2.- reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad principal (Preoteasa Georgiana, Mola Cristian, Seleidin Sirin) si infiintarea a 3 funcţii de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

VII.   Analizând referatul nr. 116518/25.09.2006 al Serviciului Inspectorat
Protecţie Civila
, pentru anul 2007 se propune reorganizarea serviciului in temeiul Legii
protecţiei civile nr. 481/2004 si Ordinului Ministrului Administraţiei si Internelor pentru
aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenta, publicat in M.O nr.636/2005, astfel ;

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.- infiintarea unui post de consilier clasa I grad superior in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea unui post de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs

3.- infiintarea unui post de inspector clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs

4.- infiintarea unui post de inspector clasa I grad superior in vederea ocupării prin concurs

5.- infiintarea a 2 posturi referent specialitate clasa II grad asistent in vederea ocupării prin concurs

6.- infiintarea a 2 posturi de referent specialitate clasa II grad superior in vederea ocupării prin concurs

7.- infiintarea unui post de referent clasa III grad asistent in vederea ocupării prin concurs

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal (Strambeanu Irina) si infiintarea unei funcţii de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării rapide

c) Număr funcţii publice vacante ce vor fi ocupate prin concurs de recrutare

I. - postul vacant de Sef Serviciu Inspectorat Protecţie Civila urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

VIII. In urma propunerilor făcute, Planul de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul Direcţiei Administraţie Publica Locala pentru anul 2007 are în vedere
următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- 2 posturi vacante de inspector clasa I grad asistent ocupate prin recrutare (Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala)

2.- 1 post vacant de inspector clasa I grad principal ocupat prin recrutare (Serviciul Asistenta si Protecţie Sociala)

3.- postul vacant de inspector clasa I grad asistent ocupate prin recrutare (Serviciul de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari)

4.      - postul vacant de consilier clasa I grad principal ocupat prin recrutare (Biroul Resurse Umane)

5.        - postul vacant de inspector clasa I grad asistent ocupat prin concurs de recrutare (Serviciul Autoritate Tutelara si Protecţia Copilului)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării


1.- înfiinţarea unui post de referent clasa III grad asistent in cadrul Serviciului de Sprijinire si îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad debutant in cadrul Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala in vederea ocupării prin concurs

3.- infiintarea a 2 posturi de referent clasa III grad superior in cadrul Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala in vederea ocupării prin concurs

4. - infiintarea unui post de consilier juridic clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 4 posturi de referent clasa III grad asistent (Islam Lacme, Soisun Tudorita Elena, Mihalache Tasica, Popescu Ionela ) si infiintarea a 4 funcţii de referent clasa III, grad principal in vederea promovării rapide

2.- reorganizarea postului de referent clasa III grad principal (Mitei Marian) si infiintarea unei funcţii de referent clasa III, grad superior in vederea promovării rapide

3.- reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal (Gheorghe Manda Mirela, Vecerdea Simona) si infiintarea a 2 funcţii de inspector clasa I, grad superior in vederea promovării

4.      - reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad asistent (Arsene Madalina Denisa, Serban Marian, Nicolae Cristina) si infiintarea a 3 funcţii de inspector clasa I, grad principal in vederea promovării rapide

5.       - reorganizarea a 9 posturi de consilier juridic clasa I grad asistent (Racu Dumitru, Cealera Claudia, Diamandescu Octavian, Dinescu Fulvia, Papp Caria Laura, Titimeaua Raluca, Guci Măria, Voicu luliana, Bujor Măria) si infiintarea a 9 posturi de consilier juridic clasa I gradul principal in vederea promovării rapide

6.      - reorganizarea a 4 posturi de consilier juridic clasa I grad principal (Poptile Monica, Chirca Nora Alina, Ene Alina Ramona, Pavel Alina) si infiintarea a 4 posturi de consilier juridic clasa I gradul superior, 3 posturi pentru promovare si 1 pentru promovare rapida

7.       - reorganizarea postului de consilier juridic clasa I grad debutant in vederea definitivării si infiintarea postului de consilier juridic clasa I grad asistent

8.        - reorganizarea postului de consilier clasa I grad principal (Dumitru Gabriela) si infiintarea postului de consilier clasa I grad superior

9.      - reorganizarea postului de referent clasa III grad asistent (Dinca Elena) si infiintarea postului de referent clasa III grad principal

10 - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide ( Bosoi Mirela)

11. - reorganizarea postului de consilier clasa I grad asistent si infiintarea postului de consilier clasa T grad principal in vederea promovării rapide (Paladi Florentina)

IX. In urma propunerilor făcute, Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Tehnic - Achiziţii pentru anul 2007 are in vedere următoarele : a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- 1 post vacant de Sef Birou Vânzări si Concesionari Bunuri va fi ocupat prin recrutare

2.- 1 post vacant de consilier clasa I grad superior ocupat prin recrutare (Biroul Vânzări si Concesionari Bunuri)


3.-2 posturi vacante de inspector clasa I grad principal ocupate prin recrutare (Biroul Vânzări si Concesionari Bunuri)

4.- 2 posturi vacante de inspector clasa I grad principal vor fi reorganizate prin infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad debutant ce urmează a fi ocupate prin recrutare (Biroul Vânzări si Concesionari Bunuri)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.- infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal in cadrul Serviciului Tehnic Investiţii in vederea ocupării prin concurs

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1. - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal (Ungureanu Valeria Elisabeta) si infiintarea postului de consilier clasa I grad superior in vederea promovării rapide

2.      - reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent (Cracanus Minella Alice) si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

3.      - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal (Dima Mariana) si infiintarea postului de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide

X.   In urma propunerilor făcute prin referatele nr. 132341/01.11.2006 si
132346/01.11,2006, Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei
Gospodărire Comunala
anul 2007 va conţine :

a) Număr de funcţii publice vacante ce vor fi ocupate prin concurs de
recrutare

1.- 1 post vacant de referent clasa III grad principal ocupat prin recrutare (Biroul Tehnico - Economic)

2.- 1 post vacant de inspector clasa I grad asistent ocupat prin recrutare (Serviciul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica)

3.- 1 post vacant de referent specialitate clasa II grad superior ocupat prin recrutare (Serviciul Drumuri si Iluminat Public)

4.- 1 post vacant de inspector clasa I grad principal ocupat prin recrutare (Serviciul Drumuri si Iluminat Public)

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.-infiintarea unui post de referent clasa III grad debutant in cadrul Serviciului Drumuri si luminat Public in vederea ocupării prin concurs

2.- infiintarea unui post de referent clasa III grad asistent in cadrul Serviciului Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica in vederea ocupării prin concurs

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.  - reorganizarea a 2 posturi de referent clasa III grad principal (Hriscanu
Cristina, Grozea Amelia) si infiintarea a 2 posturi de referent clasa III grad superior in
vederea promovării rapide

2,  - reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal (Finaru Ioana) si
infiintarea unui post de inspector clasa
I grad superior in vederea promovării rapide

XI.  Conform referatului nr. 138015/15.11.2006 al Serviciului Audit Public Intern,
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 2007 prevede următoarele :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării


1.  - reorganizarea a 2 posturi de auditor clasa I grad asistent si infiintarea a 2
posturi de auditor clasa
I grad principal in vederea promovării rapide

2, - reorganizarea postului de auditor clasa I grad principal si infiintarea unui
post de auditor   clasa
I grad superior in vederea promovării rapide

XII.  Analizând referatul nr. 118555/29.09.2006 al doamnei Camelia Dudas,
Director executiv al Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, pentru anul
2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- reorganizarea a 2 funcţii de inspector clasa I grad superior in posturi de consilier clasa I grad superior si ocuparea lor prin concurs de recrutare - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

2.        - postul de inspector clasa I grad principal va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

3.        - postul de inspector clasa I grad debutant va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

4.       - postul de director executiv adjunct vacant urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1. - infiintarea unei funcţii de inspector clasa I, grad debutant ce va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

2.        - infiintarea unei funcţii de inspector clasa I, grad asistent ce va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Urmărire si Executare Contracte

3.        - infiintarea unei funcţii publice de referent specialitate clasa II grad superior ce va fi ocupat prin concurs - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat

4.       - infiintarea unei funcţii publice de referent clasa III grad debutant ce va fi ocupat prin concurs - Serviciul Autorizare Agenţi Economici

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.-reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide (Gherasim Sorina, Irimia Mariana, Parpala Mihaela Brindusa)

2. - reorganizarea a 10 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 10 posturi de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide (Pavel Ramona, Faraon Caterina, Draghici Ovidiu, Pârlea Roxana, Mocanu Camelia, Bolea Elena, Papuc Cristina Adriana, Nezami Leilan, Ibram Sena, Radu Elena)

3.—reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide (Amzu Gabriel, Lungu Madalina)

4. — reorganizarea unui post de referent clasa III grad asistent si infiintarea unui post de referent clasa III grad principal in vederea promovării rapide (Tudor Antoanela)

XIII.  Conform propunerilor doamnei Marcela Enache, Secretarul municipiului
Constanta, Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 2007 pentru Compartimentul
Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal
prevede următoarele :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.-reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide (Enache Doinita, Carolea Finorena)


XTV. Analizând referatul nr. 126999/19.10.2006 al domnului Pilat Ionel, Director executiv al Direcţiei Servicii Publice, pentru anul 2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

- reorganizarea postului vacant de inspector debutant si înfiinţarea postului de referent clasa III grad principal in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Dotări Urbane - Ecarisaj - Dezinsectie si Deratizare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1. - reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad principal si înfiinţarea a 2 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide (Ghican Traian, Para Luiza)

2.      - reorganizarea unui post de referent clasa III grad principal si înfiinţarea unui post de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide (Fogoros Ioana)

XV. Analizând referatul nr. Rl 11109/15.09.2006 al doamnei Ani Viorica Merla,
Director executiv al Direcţiei Integrare Europeana, Mediu si Programe, pentru anul
2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad principal si infiintarea unui post de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare -Biroul Protecţia Mediului

2.- reorganizarea postului vacant de consilier clasa I grad superior si infiintarea unui post de consilier clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs de recrutare

-  Serviciul Integrare Europeana

3.- reorganizarea a 2 posturi vacante de consilier clasa I grad principal in sensul infiintarii a 2 posturi de consilier clasa I grad asistent in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Integrare Europeana

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 3 posturi de consilier clasa I grad asistent si infiintarea a 3 posturi de consilier clasa I grad principal in vederea promovării rapide ( Crăciun Adrian, Popescu Carmina, Tudorache Irina)

2.- reorganizarea postului de referent clasa III grad asistent si infiintarea postului de inspector clasa I grad asistent in vederea promovării (Niculae Noni Adrian)

XVI.  Analizând referatul nr.R 111109/18.09.2006 al doamnei Adriana Stamat,
Director executiv al Direcţiei Organizare si Informatizare, pentru anul 2007 se propun
următoarele :

a) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1.- infiintarea unui post de inspector, clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Biroul Informatizare

2. -reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infiintarea postului de referent clasa III grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare

-  Serviciul Management Documente, Curierat si Dispecerat

b) Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării


1.- reorganizarea postului de referent clasa III grad asistent si înfiinţarea postului de referent clasa III grad principal in vederea promovării rapide ( Stanciu Adrian)

2.  - reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si înfiinţarea
postului de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide ( Ghican
Mariana)

3. - reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad debutant si înfiinţarea a 2
posturi de inspector clasa
I grad asistent in vederea promovării ( Căpriţa Rares, Cosma
Daniela)

c) Număr funcţii publice vacante ocupate prin concurs de recrutare 1. - postul vacant de Sef Serviciu Centrul de Informare Cetăţeni urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

XVII.  Analizând referatul nr.R 111109/18.09.2006 al domnului Toma Ionut,
Arhitect Sef al Direcţiei Urbanism, pentru anul 2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1.- postul vacant de consilier clasa I grad principal va fi ocupat prin concurs de recrutare - Serviciul Autorizaţii in Construcţii

2.- 2 posturi vacante de inspector clasa I grad asistent vor fi ocupate prin concurs de recrutare - Serviciul Autorizaţii in Construcţii

3. - postul vacant de Director executiv adjunct urmează a fi ocupat prin concurs de recrutare

b) Număr de funcţii publice ce vor fi infiintate in vederea promovării

1.- reorganizarea a 7 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 7 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide (Stamat Cristina, Munteanu Mariana, Stana George, Machedon Daniela, Serban Mariana, Dumitru Adrian, Boldea Elena)

2.- reorganizarea postului de inspector clasa I grad asistent si infiintarea postului de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide (Popa Luiza Elena)

3.- reorganizarea postului de referent specialitate clasa II grad principal si infiintarea postului de referent specialitate clasa II grad superior in vederea promovării rapide (Moldovan Lili)

4.- reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infiintarea postului de referent clasa III grad superior in vederea promovării (Misoc Tanase)

XVIII.  Analizând referatul nr. 117858/28.09.2006 al doamnei Aurora Parvu,
Director executiv adjunct al Direcţiei Corp Control, pentru anul 2007 se propun
următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

1. — reorganizarea postului vacant de referent clasa III grad superior si infiintarea postului de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona I

2.     - reorganizarea postului vacant de referent specialitate clasa II grad superior si infiintarea postului de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona IV

3.      - reorganizarea a 2 posturi vacant de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a doua posturi de inspector clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona II, Serviciul Zona III


4.      - reorganizarea postului vacant de inspector clasa I grad superior si înfiinţarea postului de consilier clasa I grad superior in vederea ocupării prin concurs de recrutare

5.       - reorganizarea a 2 posturi vacante de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 2 posturi de consilier clasa I grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Prevenirea si Stingerea Incediilor si Control Trafic Rutier

b) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea recrutării

1. - infiintarea unui post de referent clasa III grad debutant in vederea ocupării prin concurs de recrutare - Serviciul Zona V

c) Număr de funcţii publice ce vor fi înfiinţate in vederea promovării

1. - reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad superior si înfiinţarea a 3 posturi de consilier clasa I grad superior - Serviciul Zona I (Pelehra Traian), - Serviciul Zona V (Sapera Caluda), Serviciul Prevenirea si Stingerea Incediilor si Control Trafic Rutier (Saban Dogan)

2.     - reorganizarea a 14 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a 14 posturi de inspector clasa I grad principal in vederea promovării rapide ( Apaz Ervin, Culea Lucia, Pascal Florin, Cristocea Valentina, Lazar Sanda, Roibu Aura, Alim Cader, Popescu Liliana Mihaela, Dobre Carlos Gabriel, Stoian Adrian Razvan, Irimia Elena, Petcu Mugurel Leonard, Rasnoveanu Marian, Văduva Ionut)

3.      - reorganizarea a 4 posturi de referent clasa III grad principal si infiintarea a 4 posturi de referent clasa III grad superior in vederea promovării rapide (Cabuz Monica, Barbatu Geo Cristian, Turlica Daniela, Sencu Daniela Vali)

4.     - reorganizarea a 3 posturi de inspector clasa I grad principal si infiintarea a 3 posturi de inspector clasa I grad superior in vederea promovării rapide (Grecu Alin, Nita Ionut, Nica Teodora)

5.       — reorganizarea unui post de inspector clasa I grad principal si infiintarea unui post de consilier clasa I grad superior in vederea promovării rapide ( Bogdan Lăcrămioara)

6.     — reorganizarea a 2 posturi de inspector clasa I grad asistent si infiintarea a doua posturi de consilier clasa I grad principal in vederea promovării rapide (Stoica Radu Marian, Lucian Luana)

7.      - reorganizarea a 6 posturi de referent clasa III grad asistent si infiintarea a 6 posturi de referent clasa III grad principal in vederea promovării rapide (Bechir Narcis, Cusa Mihaela, Mereuta Emil, Manole Florin, Moise Cristian Gabriel, Levende Zoita)

8.  -reorganizarea postului de referent clasa III grad principal si infiintarea
postului de inspector principal (Dumitrof Carmen)

9. - reorganizarea postului de inspector clasa I grad debutant si infiintarea unui
post de consilier clasa
I grad asistent ( Grecu Manuela)

XIX, Pentru Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe, pentru anul 2007 se propun următoarele :

a) Număr de funcţii publice vacante ocupate prin recrutare

L- 2 posturi vacante de Director executiv si Director executiv adjunct vor fi ocupate prin concurs de recrutare

2. - postul vacant de Sef Serviciu Achiziţii si Distribuire Ajutoare va fi ocupat prin concurs de recrutare


3- 6 posturi vacante de inspector clasa I grad debutant, 4 posturi vacante de inspector clasa I grad asistent, un post vacant de inspector clasa I grad superior vor fi ocupate prin concurs de recrutare

4.- 5 posturi de referent clasa III grad asistent si 5 posturi de referent clasa III grad debutant vor fi ocupate prin concurs de recrutare.     DIRECTOR   EXECUTIV          APL
               ANDREI           SOZANSKI


SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA


I

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.518/2006

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU APARATUL DE

SPECIALITATE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2007

 

Funcţia publica

Nr. maxim

de funcţii publice

Nr.de funcţii

publice ocupate

Nr.de funcţii publice vacante

Nr.maxim

de funcţii

publice care

vor fi

infiintate

Nr.maxim de

funcţii

publice

supuse

reorganizării

Nr.maxim

de funcţii

publice

rezervate

promovării

Nr.maxim

de funcţii publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim

de funcţii

publice care

vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

12

11

1

0

0

0

0

1

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale

8

4

4

0

0

0

0

4

sef serviciu

36

31

5

0

0

0

0  .

5

sef birou

6

5

1

0

0

0

0

1

funcţii publice de conducere specifice

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcţionari publici de conducere

64

53

11

0

0

0

0

11

auditor clasa I g:ad profesional asistent

2

2

0

0

2

0

0

0

auditor clasa 1 grad profesional principal

3

2

1

2

1

0

2

1

auditor clasa 1 grad profesional superior

2

2

0

1

0

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

1

1

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

9

9

0

1

9

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

4

4

0

9

4

0

9

0

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

0

0

0

4

0

0

4

0

consilier clasa I grad profesional debutant

3

3

0

2

3

0

0

2

consilier clasa I grad profesional asistent

7

7

0

6

3

3

0

3

consilier clasa 1 grad profesional principal

7

2

5

3

3

0

3

5

consilier clasa I grad profesional superior

36

33

3

12

1

6

2

1

expert clasa 1 grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa 1 grad profesional debutant

14

7

7

11

8

0

0

18

inspector clasa I grad profesional asistent

100

78

22

16

44

7

0

30

inspector clasa I grad profesional principal

63

49

14

52

37

6

41

19

inspector clasa 1 grad profesional superior

45

39

6

32

8

5

24

9

Funcţii publice specifice clasa I

I

\

0

0

0

0

0

0

Total funcţii publice clasa I

297

239

58

152

124

29

85

95

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

Referent de specialitate clasa n grad profesional asistent

1

0

1

2

0

0

0

3

Referent de specialitate clasa îl grad profesional principal

2

2

0

1

1

0

0

1

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

33

30

3

"      4

2

0

1

6

Total funcţii publice clasa II

37

32

5

7

3

0

1

11

Referent clasa III grad profesional debutant

6

1

5

3

1

0

0

10

Referent clasa III grad profesional asistent

36

28

8

6                 20

1

0

13

Referent clasa III grad profesional principal

24

22

2

17                 24

1

15

4

Referent clasa III grad profesional superior

71

68

3

21                  5

3

16

5

Total funcţii publice clasa III

137

119

18

49                 50

5

31

32

Total funcţii publice execuţie

471

390

81

208               177

34

117

138

Tf\i-ol fiTTirHi ntihlire

535

443 .

92

208

177

34

117

149


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

anifitare, Evidenţă Informatizată şi Urmărirea Carierei

AGENŢIA   NAT!ONALA A   FUNCTIUNaRIloR PUBLICI

Nr. intrare

Către:                                                           

Consiliul Local Constanţa, judeţul Constanţa

în atenţia domnului Director executiv, Andrei SOZANSKI


 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 11890/06.10.2006, înregistrată la agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu nr. 1068002/11.10.2006, prin care ne înaintaţi proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007, vă comunicăm că, prin e-mailurîle transmise dvs. pe data de 11.10.2006 şi 19.10.2006 am precizat observaţiile necesare pentru întocmirea corectă a planului.

De asemenea, vă comunicăm următoarele precizări generale:

-      primele trei coloane reprezintă numărul de funcţii publice (maxim, ocupate şi vacante) existente la 31.12.2006, astfel încât coloana 1= coloana 11+ coloana III;(numărul maxim de funcţii publice prevăzute în coloana I nu se modifică indiferent de schimbările prevăzute pentru anul 2007 referitoare la numărul maxim de funcţii publice supuse reorganizării, coloana V şi numărul maxim de funcţii publice înfînţate, coloana IV).

-      celelalte coloane reprezintă funcţiile publice care se vor modifica pe parcursul anului 2007:

-      trebuie avut în vedere ca numărul total maxim de funcţii publice să corespundă cu cel aprobat în Hotărârea Consiliului Local;

-      dacă se înfiinţează funcţii publice peste numărul aprobat, acestea se trec în coloana "Nr. maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate", specificându-se şi modalitatea de ocupare a funcţiei;

-      pentru funcţiile vacante, dacă nu se trece modul de ocupare, acestea rămân vacante pe toată perioada de valabilitate a planului;

-      funcţiile care se transformă trebuie trecute în coloana "Nr. maxim de funcţii publice supuse reorganizării", completându-se corespunzător, pentru funcţia superioară aferentă, în coloana "Nr. maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate" şi în cea care specifică modalitatea de ocupare a funcţiei;

-      dacă aveţi funcţionari publici care vor obţine licenţa de absolvire a cursurilor unei instituţii de învăţământ în cursul anului 2007 şt vor promova în clasa I sau clasa II, rubricile se vor completa respectându-se prevederile anterioare;

Str. Smârdan, nr. 3. sector 3, Bucureşti www.anfp-map.ro, tel: 315 04 84. fax: 315 37 47