Hotărârea nr. 513/2006

HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODALITATILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARII CU PENSII PANA IN 400 LEI RON, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZA VENITURI SI PERSOANELOR CU HANDICAP

                        România

                        Judeţul Constanta

                         Municipiul Constanta

                         CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND STABILIREA MODALITĂŢILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARII CU PENSII PANA IN 400 LEI RON, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI SI PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 13. 12.2006

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul intocmit de Direcţia Administraţie Publica Locala înregistrat sub nr.                08. 12. 2006, avizul Comisiei juridice - nr.5 si cel al Comisiei buget finanţe - nr. 1;

In temeiul prevederilor art.38(6), lit. "a", pct.2 si ale art.46(l) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Pensionarii cu pensii de pana in 400 lei RON, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venit, precum si persoanele cu handicap vor primi cate un pachet cu alimente, care va conţine : 1 pui, 1 litru de ulei, 1 kilogram de zahăr, 1 kilogram de orez cu ocazia celor mai importante sărbători creştine, si anume :

Lăsata Secului (perioada cuprinsa intre sfârşitul lunii februarie -inceputul lunii martie);

Pastele Ortodox (luna aprilie sau luna mai) pachetul va mai conţine si 1 cozonac;

Sfinţii Petru si Pavel (29 iunie); Sfânta Măria Mare ( 15 august); Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavril (8 noiembrie); Sărbătoarea Crăciunului (25 decembrie);
ART.2. Pachetele se vor distribui in 12 pieţe constantene, si se vor elibera in baza cuponului de pensie ( pe luna in curs sau pe luna precedenta) sau a adeverinţei ca persoana nu realizează venit, buletin sau carte de identitate.
 ART.3. Orice alte hotărâri contrare se abroga.

ART.4. Secretariatul Comisiilor de Specialitate va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor si serviciilor interesate, precum si Prefectului Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 27 consilieri din 27 membri

Preşedinte şedinţa                                                     Contrasemnează,

Secretar

Marcela Enachc

Constanta

Nr.513/13.12.2006

Bd. Toinis nr. 51;Fax: 0040 - 41 -708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA