Hotărârea nr. 510/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE PRODUCERE SI DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE PRIN CENTRALE TERMICE DE BLOC PE COMBUSTIBIL LICHID AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

                 ROMÂNIA

 JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE PRODUCERE SI DISTRIBUIRE A

ENERGIEI TERMICE PRIN CENTRALE TERMICE DE BLOC PE

COMBUSTIBIL LICHID AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 13.12.2006;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, si Nota de fundamentare nr.1623 din 06.12.2006 al R.A.D.E.T. Constanta ;

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr 42/17.11.2006;

Având in vedere prevederile art.40 din OG. nr. 73/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lifa", alin.3 lit."c" si art.1207 alin.1 lit.)!b)J din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba Tariful de producere si distribuire a energiei termice prin centrale termice de bloc pe combustibil lichid" al R.A.D.E.T. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Directei Financiare, Direcţiei Tehnic-lnvestitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un număr de27 consilieri din 27  membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

 


 


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Constanta
Nr. 510/13.12.2006


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA LA HOTĂRÂREA

NR........... DIN.................


STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru preţul de producere si distribuţie

a energiei termice prin centralele de bloc pe combustibil de către

RADET Constanta-judetul Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

Preţ propus

Elemente de cheltuieli

Mii lei

RON/Gcal.

1

Cheltuieli materiale

365680

522.4

Combustibil tehnologic calor extra 1

 

498.75

349125

Cheltuieli transport combustibil

 

 

Energie termica cumpărata de la tertipentru energia pierduta in t ransport/di stribut ie

 

 

Energie electrica

5530

7.9

Apa bruta sau pretratata

3710

5.3

Apa demineralizata sau dedurizata cumpărata de la terţi

 

 

Materii prime, materiale

133

0,19

Combustibil netehnologic

49

0.07

Amorţi/arc

784

1.12

Redevcnta

 

 

Reparaţii curente

2170

3.1

Reparaţii executate de terti

2226

3.18

Studii si cercetări

 

 

Alte servicii executate de terti:

504

0.72

-colaborări -comisioane si onorarii

-protocol, reclame si publicitate -deplasări, detaşări si transferări -posta si telecomunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

49

0,07

întreţinere contoare

1400

2

2

Cheltuieli cu munca vie:

14721

21.03

-salarii -CAS -fond şomaj

-fond sănătate, risc, invatamant

 

10311

14.73

2240

3.2

308

0 44

770

11

-alte cheltuieli cu munca vie

1092

1.56

A

Cheltuieli de exploatare(l+2)

380401

543.43

B

Cheltuieli financiare

224

0,32

I

Cheltuieli totale

380625

543.43

n

Profit

19031.3

27.1875

 

Cota de dezvoltare 3%

6015.8

16.313

ra

Venituri obţinute din activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare energic termica(I+II)

405672

 

 

IV

Cantitate (Gcal.)700

700

 

 

Pret/tarif(III :Ivx 1000)-lei/Gcal.

 

587.250

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea tarifului de producere si distribuire a anergiei termice in centrale termice de cvartal si centrale termice de bloc pe combustibil

lichid

Consiliul de Administraţie al RAD.E.T. Constanta, numit de Consiliul Local Municipal prin Hotărârea 217 / 30.05.2003, H.C.L.M. nr. 40/21.11.2003, H.C.L.M. nr. 154/ 08.04.2004 si H.C.L.M. 135/07.04.2005 , întrunit in şedinţa din data de17.11.2006;

In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T Constanta:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Se aproba tariful de producere si distribuire a anergiei termice in centrale termice de cvartal si centrale termice de bloc pe combustibil lichid.

Art.2 Secretarul Consiliului de Administraţie va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice urmând sa facă toate demersurile necesare in vederea promovării acesteia in şedinţa Consiliului Local Municipal.

Nr. 42/17.11.2006


 


  

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr.  107,    CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


 


DIRECŢIA ECONOMICA


 

DiFiHCTi/i economi;: a


Od DEC SECRgTAflIAI, 2006

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind ajustarea tarifelor RADET Constanta pentru producţie si furnizare prin CT de bloc pe combustibil lichid

Tarifele actuale practicate de RADET Constanta pentru producţia si furnizarea energiei termice prin centrale de bloc ( 309,57 RON /Gcal), aprobate in conformitate cu prevederile art. 39 din O.G. 73 / 2002 prin Avizul ANRSC nr.2158/15.05.2006 la data prezentei nu mai sunt in concordanta cu preturile si tarifele practicate de furnizorii de materii prime si materiale , apa - canal, etc. , ceea ce impune ca impetuos necesara ajustarea tarifelor in vigoare in conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prezentata in machetele de calcul anexate la prezenta .

De asemenea R.A.D.E.T. Constanta a luat măsura contorizarii consumurilor de combustibil pentru aceste doua centrale de bloc ANL rezultând un consum specific de 175 litri combustibil pentru realizarea unei gigacalorii de energie termica, conform anexa.

Astfel , pentru o mai buna interpretare a* solicitării de ajustare a tarifelor noastre , in tabelul de mai jos evidenţiem creşterile de tarife ale principalilor furnizori:


Nr.

Furnizor

Element de

PU/UM

PU/UM

Creştere

Crt

 

Tarif

Conform

tarif in

vigoare

Conform

tarif propus

%

1

RAJA

Apa -canal

3,50

5,3

151

 

 

mc

,.

 

Având in vedere cele precizate , propunem spre aprobare , ajustarea tarifelor RADET deindata , astfel:

RON-

 

Nr. crt

Specificaţie

Tarif in

vigoare

Tarif propus

Pondere in structura

de producţie

1.

Tarif de producţie si furnizare e.t.prin centrale de bloc; lei/Gcal -cu cota

344,61

587,25

0,07%

 

■ i   ,-, ■