Hotărârea nr. 508/2006

Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 214/2006

                                    ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

                                   privind modificarea H.C.L.M. nr. 214/2006

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
13.12.2006:

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei nr. 1 Buget-finanţe, precum şi raportul RADET Constanta nr 912/06.12.2006;

Vazand H.C.L.M. nr. 214/2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta";

Analizând studiul de fezabilitate supus aprobării si Avizul de principiu nr. 5709/13.10.2006 emis de Inspectoratul de Stat in Construcţii Bucureşti;

Având in vedere prevederile art.40 din O.U.G nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "a", alin.3 lit."c" si art. 1207 alin.l lit.'V din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locală,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 - Se modifica art.l din H.C.L.M. nr. 214/2006 astfel:

- Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanţa", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri martie 2006:            32.804.259 lei

care: C+M:             28.390.426 lei

Fondurile necesare realizării obiectivului de investiţii vor fi alocate de la bugetul de stat. ART. 2 - Celelalte dispoziţii ale H.C.L.M. nr.214/2006 raman nemodificate. ART. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare şi Tehnic-achiziţii,  RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 27 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa
Nr. 508/ 13.12.2006 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


 RAPORT

privind modificarea H.C.L.M. nr.214/2006


Prin H.C.L.M. nr.214/2006 s-a aprobat studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta".

Conform H,G. nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat in Construcţii a documentaţiilor te hnico-econ ornice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate sus menţionat a fost supus avizării.

Avizul de principiu al I.S.C. a fost obţinut, pentru obiectivul- de investiţii "Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta", cu următorii indicatori tehnico-economici:

- valoarea totala (inclusiv TVA) RON/Euro              32.804.259 / 8.894.864

Din care C + M (inclusiv TVA) RON/Euro  28.390.426 / 7.698.054

Fondurile necesare realizării acestui obiectiv de investiţii vor fi alocate de la

bugetrul de stat.

Fata de cele prezentate, in temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, modificata si completata, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L.M. nr.214/2006.