Hotărârea nr. 503/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA


 


ROMÂNIA


JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA    CONSILIUL LOCAL


 


 

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 13.12.2006 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 1626/06.12.2006 / 12.01.2006 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze aconomico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. al Constanta nr. 44/17.11.2006

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lif'a", alin.3 lit.'V si art.1207 alin.l lit."b'' din Legea nr,286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 27 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ


 


Constanta

Nr. 503/13.12.2006


SECRETAR,

MARCELA ENACHE


 


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROVIZORIU PENTRU ANUL 2007

MII RON-

NrCrt

INDICATORI

 

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut

AN 2006

 

0

1

4

a;

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

200

I.

VENITURI TOTALE-

din care:

(rd.02+rd.!2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

60.379

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

89.921

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

89.921

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

200

3.

Venituri Excepţionale

13

-


II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

1.

Chelt. Pir Expl.-Total-Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

CAS.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu pers

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

onal-

22

763

201

300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si

publicitate, sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuielijdin care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

2.

CHELT.FTNANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

 


IV.

ALTE SUME DEDUCŢIE. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

~

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

~

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de

lege*

44

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

"■

f)      ,

Min.50% vars.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

3.281

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, c

-        buget local

-        buget de stat

lin care :

50

581 581

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

* ■■ ■■-■•

Externe

54

■r'-«        ■■

4.

Alte Surse*

55

~

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

3.281


1.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

3.281

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

"■

%

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

1,

Venituri Totale

66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr .mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarîi,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor

blocate

71

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l )din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuri,adaos;premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cf.art7(4)din

OUGnr.79/2001

74

60

c)

Fond de sal.afpers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ. compara

78

234

9.

Productiv, muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

1


11.

PI ati restante-total ******

81

145.000

#

Preturi curente

82

145.000

*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total ******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pretcomparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 


Români»

JUDEŢUL Constanta MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA OBIECTIVE  DE INVESTIŢII PE ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV/C

+ M ( mii RON }

 

 

Nr. crt.

Denumire lucrare

Valoarea aprobata conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontări

totale efectuate

Rest de

executat/

decontat

(col. 3-4)

 

Propunere alocaţie 2006

 

 

 

Total

alocaţie

(col. 7...14)

 

finanţata din;

 

 

 

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond rulment

Buget local

 

externe

interne

 

0

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 81

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE

672,117

678,789

34,951

641,773

970

389

0

0

0

431

150

 

547,137

548,141

5,175

541,139

179

29

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

84,491

85,352

20,196

65,156

179

29

Q

0

D:

0

150

 

14,560

15,564

5.175

10,389

179

29

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transformarea PT 37 - zona Faleză Nord - în centrala termică de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale

1,450

2,311

1,796

515

179

29

0

0

0

0

150

 

695

1,699

1,184

515

179

29

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eficientizare puncte termice affate in exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

63,041

83,041

18,400

64,641

0

0

0

0

0

0

0

 

13,865

13,865

3,991

9,874

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRĂRI NOI - TOTAL

574,098

574,098

3,726

568,307

0

0

0

0

0

0

0

 

532,577

532,577

0

530,750

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare reţele termice secundare

522,088

522,088

3,726

518,362

0

0

0

0

0

0

0

 

486,549

486,549

0

486,549

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta

52,010

52,010

2,065

49,945

0

0

0

0

0

0

0

 

46,028

46,028

1,827

44,201

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13,528

19,339

11,029

8,310

791

360

0

0

0

431

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Studii şi proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje

independente

13,528

19.339

11,029

8,310

791

360

0

0

0

431

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,


 


România

JUDEŢUL Constanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA CU DOTĂRI SI UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

{ mii RON }

Nr. crt.

Denumire utilaj

U/M

Canbt.

Preţ unitar

Valoare totală , din care:

Surse proprii

Fond rulment

Buget local

1

Contoare de energie termica

pentru incalzire

si apa calda de consum

 

 

 

431

0

431

0

2

Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum

 

 

 

360

360

0

0

 

TOTAL

 

 

 

791

360

431

0

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,


 

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBl ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTA Telefon / Fax : 0241/61693


MEMORIU JUSTIFICATIV
AL ELEMENTELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
Prin B.V.C.-ul pe anul 2007, Regia si-a prognozat ca va obţine venituri totale in suma de 155.000 MII RON, la o producţie programata de 775.000 Gcal.

In cadrul veniturilor totale veniturile din exploatare reprezintă 99,91%, iar in cadrul acestora veniturile din alte activităţi (prestări servicii) reprezintă 2,4%.

Veniturile din subvenţia pentru acoperirea diferenţei de tarif reprezintă 89.921 Ml! RON.

Pentru obţinerea acestor venituri,regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 155.000 MII RON.

In cadrul cheltuielilor totale, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile din exploatare (99,91%).

In cadrul cheltuielilor de exploatare, de 154.800 MII RON, cheltuielile materiale reprezintă 85%, cele cu munca vie au o pondere de 10%.

In cadrul cheltuielilor materiale ponderea covârşitoare o au cheltuielile cu energia termica - 83%, urmate de cheltuielile cu energia electrica, apa -canal, gaze naturale.

La prognozarea pe grupe de cheltuieli s-au avut in vedere realizările preliminate ale exerciţiului financiar 2006 , pentru o mai buna corelare cu elementele de cheltuieli din structura de tarif.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate pe baza salariilor negociate in baza contractului colectiv de munca in vigoare, in limitele elementelor de cheltuieli cu munca vie din structura tarifului.

Cheltuielile cu reparaţii au fost dimensionate având la baza planul de reparaţii si revizii pe anul 2007.

In acest exerciţiu regia a prognozat realizarea unor obiective de investiţii in valoare totala de 3.281 MII RON, din care 2.700 MII RON din surse proprii, 581 MII RON având ca sursa alocaţiile de la bugetul local.

Prin ajustarea tarifului de furnizare a energiei termice, dar si prin realizarea obiectivelor de investiţii demarate in anul 2006 , regia isi propune diminuarea nivelului cheltuielilor totale, prin diminuarea cheltuielilor de exploata re, astfel incat, la finele exerciţiului financiar sa se inregistreze un echilibru bugetar. 


 


 


 


 

In acest context,  menţionam câteva din obiectivele propuse pentru exerciţiul economico-financiar in curs :

      Urmărirea încasării la termen a creanţelor si reducerea volumului acestora ;

      Reducerea cheltuielilor cu reparaţiile curente efectuate cu terţi , in sensul creşterii volumului reparaţiilor efectuate cu forte proprii.

      Decontarea la termenele scadente a obligaţilor către bugetul de stat si bugetul local pentru a evita penalităţile de întârziere ;

      Realizarea unor venituri prin facturarea lunara către consumatori a penalităţilor pentru neplata la scadenta .

Prin realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2007 , conducerea regiei estimează acoperirea întregului volum de cheltuieli din venituri proprii.

 


 

DIRECTOR ECONOMIC

 

Ec. GHEORGHE ENACHE


 


 


ISO14001


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIE] TERMICE

B-dul Tomis   Nr   107,   CONSTANTA,

Telefon / Fax : 0241/616937


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 a

R.A.D.ET. Constanta

Consiliul de Administraţie al R.A.D.ET. Constanta, numit de Consiliul Local Municipal prin Hotărârea 217 / 30.05.2003, H.C.L.M. nr. 40/21.11.2003, H.C.L.M. nr. 154/ 08.04.2004 si H.C.L.M. 135/07.04.2005 , întrunit in şedinţa din data de 17.11.2006;

In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al R.A.D.ET Constanta:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 a R.A.D.ET. Constanta Art.2 Secretarul Consiliului de Administraţie va comunica prezenta hotărâre Direcţiei

Economice urmând sa facă toate demersurile necesare in vederea promovării acesteia in

şedinţa Consiliului Local Municipal.

Nr. 44/17.11.2006

PREŞEDINTE

Al Consiliului de administratie al RADET Constanta

 


 


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


M.A.D.E.T. CONSTANT^

CABINET DIRECTOR Q^ERAL

0 7. BEC. 2006

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind lista obiectivelor de investiţii pe anul 2007 a RADET Constanta

Având in vedere lucrările derulate cu SC PETROCONST SA Constanta in vederea realizării obiectivului de investiţii Transformare PT 37 in centrala termica de cvartal cu funcţionare cu gaze naturale", se solicita alocarea de la bugetul local a sumei de 150 mii RON, la cap. A Lucrări in continuare - poz. 1, suma ce reprezintă lucrări de C+M .

In cadrul cap. C Dotări si utilaje independente, poz.1 Contoare de energie termica pentru incalzire si apa caida de consum - pentru continuarea decontărilor in cadrul acestui proiect, pentru anul 2007 solicitam alocarea sumei de 431 mii RON de la bugetul local.

La poz. 2 - Schimbătoare de căldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum -pentru inlocuirea schimbătoarelor vechi din punctele termice cu altele perfomente, pentru anul 2007 alocam suma de 360 mii RON din surse proprii.

  

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


 


"«.A.D.E.T. CONSTANT^

CABINET DIRECTOR O^ERAL

0 7. DEC. 2006

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind lista obiectivelor de investiţii pe anul 2007 a RADET Constanta

Având in vedere lucrările derulate cu SC PETROCONST SA Constanta in vederea realizării obiectivului de investiţii Transformare PT 37 in centrala termica de cvartal cu funcţionare cu gaze naturale", se solicita alocarea de la bugetul local a sumei de 150 mii RON, la cap. A Lucrări in continuare - poz.1, suma ce reprezintă lucrări de C+M .

In cadrul cap. C Dotări si utilaje independente, poz.1 Contoare de energie termica pentru încălzire si apa calda de consum - pentru continuarea decontărilor in cadrul acestui proiect, pentru anul 2007 solicitam alocarea sumei de 431 mii RON de la bugetul local.

La poz. 2 - Schimbătoare de căldura cu placi pentru încălzire si apa calda de consum -pentru înlocuirea schimbătoarelor vechi din punctele termice cu altele perfomente, pentru anul 2007 alocam suma de 360 mii RON din surse proprii.

 


 

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE

 

A ENERGIEI TERMICE

 

B-dul Tomis   Nr. 107,    CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROVIZORIU PENTRU ANUL 2007

MII RON-

NrCrt

INDICATORI

 

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut

AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

200

I.

VENITURI TOTALE-

din care:

(rd.02+rd,12+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

60.379

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)~

Venit. Din surse bugetare-din care:

05

89.921

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

89.921

$

Transfeniri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit, Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

200

3.

Venituri Excepţionale

13

-


II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

 

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr. 145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201

300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap;cf. OUG.nr. 102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate;sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl, a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35


 

II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

. .

14

155.000

1.

Chelt. PtrExpl.-Total-Din care:

15

154.850

a)

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

16.982

*

Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr.145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201

300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.102/1999

23

12

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si

publicitate, sponsorizare;protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL B

(Profit/Pierdere)

RUT

35

"


rv

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva* * *

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de

lege*

44

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

~

f)

Min.50% vars.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANT. INVESTIŢIILOR,

din care:

4REA

48

3.281

1.

Surse Proprii

 

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, t

-        buget local

-        buget de stat

lin care :

50

581 581

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

3.281

1

Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

3.281


 

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii!

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

1.

Venituri Totale

66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

155.000

3.

Nr.programat de personal la finele anului

68

700

4.

Nr. mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporurijadaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

12.250

6,

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.munciî pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale [(chelt. totale/ /venituri totale)xl000]

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente

82

145.000


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a preţ.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total ******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd,86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

 


 

DIRECTOR ECONOMIC

EC. GHEORGHE ENACHE'


 


'■*■■ ■■■<- ■   ■- <"


'      -T''.k'   N      ,     ■


-    "■


 


 


REGiA AUTONOMA DE DISTRIBUfRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis Nr. 107, CONSTANTA, Telefon I Fax : 0241/616937


Sa aproba, PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE


 


Avizat: DIRECŢIA FINANCIARA DIRECTOR EXECUTIV ,

FRIGIOIU MARCELA


Avizat: DIRECŢIA TEHNIC - ACHIZIŢII DIRECTOR EXECUTIV , MARICA ION


LISTA OBiECTIVE DE INVESTIŢII PE ANUL 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire iu orare

Valoarea aprobată conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontări

totale efectuate

Rest de

executat /

decontat

(col. 3-4)

 

Propunere alocaţie

2006

 

 

Total

alocaţie (col. 7...14)

 

 

finanţata din :

 

 

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond specia

Buget local

externe

interne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 81

SERVICII   DE  DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE

672,117

678,789

34,951

641,773

1,051

470

0

0

0

0

5B1

547,137

548,141

:5,175

541,139

179

29

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI JN CONTINUARE - TOTAL

84,491

85,352

20,196

65,156

179

29

0

0

0

0

150

:::14,560

:..15,564

5,175

10,389

179

29

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transformarea PT 37 - zona Faieză Nord - în centrală termică de cvartal cu funcţionare pe gaze naturale

1,450

2,311

1,796

515

179

29

0

0

0

0

150

095

1.699

1.184

515

179

29

0

0

0

0

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.A.D.E.T.Constanta

83,041

83,041

18,400

64,641

0

0

0

0

0

0

0

13,865

13,965

3,991

9,874

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRĂRI NOI - TOTAL

574,098

574,098

3,726

568,307

0

0

0

0

0

0

0

532,577

532,577

0

530,750

:   0

0

0

0

:    0

:0

::0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare reţele termice secundare

522,088

522,088

3,726

518,362

0

0

0

0

0

0

0

486,549

486,549

0

486,549

(I

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta

52,010

52,010

2,065

49,945

0

0

0

0

0

0

0

46,028

46,028

1,827

44,201

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13,528

19,339

11.029

8,310

873

442

: :P

0

0

::0

::-   431

0

0

0

:.    0

0

0

:0

:::::0.

:       0

0

0

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Studii şi proiecte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje

independente      /          ^-^=5^

13,528

19,339

11,029

8,310

873

442

0

0

0

0

431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirffiâm pe/S/opri*^pund^re ind£fiţţhirea con /          \/{j U2 REQIA AUTONOMA oft

(Jitiilor impuse

de legislaţia i

~\ vigoare pri

/ind finanţele

jubileu .

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC , ec. Gheorghe Enache

DIRECTOR TEHNIC , ing. Pelroneja GrigojesaO

D/RECTCm GtMSRAtD'STfi[BlJIRE',i "" îachiehuW .   R.AiD e r    /


 


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-du!Tomis Nr. 107, CONSTANTA, Telefon/Fax: 0241/616937


LISTA CU DOTĂRI SI UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2006

(mii RON )

 

Nr. crt.

Denumire utilaj

U/M

Cantit.

Preţ unitar

Valoare

totală, din care:

Surse proprii

Aite surse

Buget

local

1

Contoare de energie termica

pentru i nea [zi re

si apa catda de consum

 

 

 

513

82

0

431

2

Schimbătoare de căldura cu placi pentru încălzire si apa calda de consum

 

 

 

360

360

0

0

 

TOTAL

 

 

 

873

442

0

431


 

DIRECTOR GENERAL ,


DIRECTOR ECONOMIC ,

ec. Gheorghe Enache

 


DIRECTOR TEHNIC,

ing. Petroneia £jrigpre?