Hotărârea nr. 50/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA RETELELOR TERMICE SECUNDARE ALE RADET CONSTANTA"

                    ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea retelelor termice secundare ale RADET Constanta"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.01.2006;

Luand in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu §tefan Mazare, raportul comisiei nr. 1 Buget-finante, precum si raportul RADET Constanta nr. 108/09.01.2006;

Analizand studiul de fezabilitate supus aprobarii si hotararea Consiliului de Administratie al RADET nr. 02/13.01.2005;

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "m" si art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARA§TE:

ART. 1 - Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea retelelor termice secundare ale RADET Constanta", conform anexei ce face parte  integrants din prezenta hotarare,  avand  urmatorii  indicatori  tehnico-economici: Valoarea totala a investitiei (cu TVA), in preturi decembrie 2005:

522.087.134,1 RON din care: C+M:   486.548.572,3 RON Fondurile necesare realizarii obiectivului de investitii vor fi  alocate de la bugetul de stat.

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare si Tehnic-achizitii,  RADET Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si Prefecturii judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,

NR.50/20.01.2006

 

   


 


 

 


REGIA AUTONOMA DE  DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis    Nr. 107,   CONSTANTA, Telefon / Fax : 0241/616937


Nr. 108/09.01.2006

RAPORT

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii

"Reabilitarea retelelor termice secundare ale RADET Constanta"

Va informam ca retelele termice de distribute apartinand RADET Constanta sunt amplasate in subteran, in canal termic din beton, avand o vechime de peste 30 ani si o lungime de cca 226 km.

Intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea retelelor termice secundare a devenit o necesitate din urmatoarele motive:

-       degradarea permanenta a conductelor de distributie pe parcursul functionarii acestora, perioada in care nu au existat fonduri suficiente pentru reparatii si modernizari;

-       cresterea exegerata a pierderilor de agent termic si energie termica;

-       modificarea necesarului de caldura pentru consumatorii casnici si agentii economici survenita in ultimii ani, ca urmare a debransarilor sau reducerii consumatorilor;

-       necesitatea optimizarii retelelor termice de distributie ca diametre, lungimi si trasee, ca urmare a modificarii debitelor de agent termic, fata de situatia avuta in vedere in momentul realizarii sistemului;

-       scoatrea din subsolul blocurilor a conductelor de distributie;

-       lipsa conductei de recirculare apa calda de consum.

Reabilitarea retelelor termice secundare din cadrul sistemului centralizat de aiimentare cu caldura si apa calda de consum se va face folosind solutii tehnologice moderne si consta in realizarea urmatoarelor lucrari:

a.   demontarea retelelor termice de distributie;

b.   montarea in subteran, in canal termic existent sau direct in pamant pe pat
de nisip, a conductelor si reperelor preizolate aferente retelelor termice de
distributie;

c.   montarea fibrei optice pentru transmiterea datelor de la contorii
consumatorilor la punctul termic;

d.   refacerea terenului dupa realizarea lucrarilor (refacerea spatiilor verzi, a
trotuarelor, aleilor pietonale si strazilor);

e.   realizarea echilibrarilor hidraulice la nivel de scara de bloc.

Fondurile necesare realizarii acestui obiectiv de investitii vor fi alocate de la bugetrul de stat.

Studiul de fezabilitate supus aprobarii cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, astfel:


valoarea totala a investitiei (cu TVA), in preturi dec. 2005

din care C + M


-522.087.134,1 RON -486.548.572,3 RON


Fata de cele prezentate, in temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind proiectui de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei" Reabilitarea retelelor termice secundare ale RADET Constanta".