Hotărârea nr. 5/2006

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 636/12.12.2005

   

   

                                ROMANIA

                         JUDETUL CONSTANTA

                         MUNICIPIUL CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                         CONSILIUL LOCAL

                             

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA  ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 636/12.12.2005

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.2006.­­­­­

          Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU STEFAN MAZARE, referatul nr. 5508 / 13.01.2006 al Biroului Resurse Umane - Directia Administratie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al  Comisiei de specialitate  nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertatilor cetăţeneşti ;

          Văzând prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005,  ale Ordonantei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.

          In temeiul prevederilor art.38 lit."e" si ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 H O T Ă R Ă Ş T E

 

ART. 1 – Se  aprobă utilizarea a 518 posturi din care 60 funcţii publice  de conducere, 441 funcţii publice de execuţie şi 17 posturi contractuale în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Constanţa, repartizate potrivit anexei nr. 1 – organigrama , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 – Se suplimentează numărul de posturi din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat prin înfiinţarea unei funcţii publice de conducere respectiv director executiv adjunct.

ART. 3 - Se transformă o funcţie publică de execuţie în vederea definitivării unui funcţionar public care a încheiat perioada de stagiu, conform anexei nr.1- statul de funcţii care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, după cum urmează:

-         postul de inspector  clasa I gradul profesional debutant  din cadrul Serviciului  Achiziţii Publice -  Direcţia Tehnic Achiziţii se transformă în inspector clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.

ART. 4. - Postul de referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Zona V – Direcţia Corp Control trece la Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică,  Direcţia Gospodărire Comunală, care va număra astfel 12 posturi; postul de referent clasa III gradul debutant din cadrul Serviciului Drumuri şi Iluminat Public, Direcţia Gospodărire Comunală  trece în componenţa Serviciului Zona V.

ART. 5. – Serviciul Financiar Contabilitate Buget din Cadrul Direcţiei Financiare se reorganizează prin înfiinţarea a două servicii compuse fiecare din 11 posturi, respectiv Serviciul Financiar – Buget şi Serviciul Contabilitate. Se suplimentează organigrama cu o funcţie publică de conducere de Sef Serviciu Financiar Buget.

ART. 6 – Funcţia publică de referent specialitate clasa II, grad superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona I, Direcţia Corp Control, trece în alcătuirea Serviciului Centrul de Informare Cetăţeni, Direcţia Organizare şi Informatizare, care va număra astfel 14 posturi.

     ART. 7 – Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire  si Prefectului Judetului Constanţa, spre ştiinţă.

 

 

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 26 DE CONSILIERI DIN 27 DE MEMBRI

 

   

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZA,

                                                                                       SECRETAR,

                     

                                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

 

CONSTANŢA

 NR. 5/20.01.2006

 

 

 

 

 

 

 

   ROMANIA

                           JUDETUL CONSTANTA

                           PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                  

                           DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

                           BIROUL  RESURSE UMANE         

                           NR.  5508  / 13 .01.2006

 

                                                                  

R E F E R A T

            I. În temeiul Hotărârii Guvernului nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi al art.12 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 conform căruia “promovarea persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate.” , precum şi a rapoartelor de evaluare a perioadei de stagiu ,  apreciate cu calificativul  “corespunzător”, propunem  modificarea Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Constanţa, aprobat prin H.C.L.M. nr.636/12.12.2005, în sensul transformării unei funcţii publice cu gradul profesional debutant în funcţie publică cu gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, astfel :

 

1. Serviciul  Achiziţii Publice -  Direcţia Tehnic Achiziţii

inspector  clasa I gradul profesional debutant se transformă în inspector clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare ( Toma Cristina - raport de stagiu nr. 5524/13.01.2006)

 

II.    În vederea mutării definitive a unui funcţionar public din cadrul Direcţiei Corp Control la Direcţia Gospodărire Comunală, propunem în baza referatului nr. 4479/12.01.2006 următoarea modificare a statului de funcţii:

a)                 postul de referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Zona V – Direcţia Corp Control trece la Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Igienă Publică,  Direcţia Gospodărire Comunală, care va număra astfel 12 posturi

b)                postul de referent clasa III gradul debutant din cadrul Serviciului Drumuri şi Iluminat Public, Direcţia Gospodărire Comunală  trece în componenţa Serviciului Zona V.

 În temeiul referatului nr. 6775/16.01.2006 al doamnei Adriana Stamat, Director executiv al Direcţiei Organizare şi Informatizare,  postul de referent specialitate clasa II , grad superior, treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Zona I, Direcţia Corp Control, trece la Serviciul Centrul de Informare Cetăţeni, Direcţia Organizare şi Informatizare.

 

III.  În baza referatului nr. 4555/12.01.2006 al doamnei Camelia Dudaş, Director executiv al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, referat aprobat de conducerea executivă, se suplimentează organigrama aparatului propriu de specialitate a Consiliului Local cu o funcţie publică de conducere de director executiv adjunct al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat care va număra astfel 51 funcţii publice .

     IV.  In temeiul referatului nr. 5951/13.01.2005 al doamnei Marcela Frigioiu, Director executiv Direcţia Financiară, Serviciul Financiar Contabilitate Buget se reorganizează prin crearea a două servicii distincte compuse din 11 posturi fiecare, respectiv Serviciul Financiar – Buget şi Serviciul Contabilitate . Pentru aceasta se suplimentează cu o funcţie publică de conducere de Sef Serviciu Financiar Buget. 

Astfel în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Constanţa se vor utiliza  518 posturi  din care 60 funcţii publice de conducere, 441 funcţii publice de execuţie şi 17 posturi contractuale.

 

                    

            DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,

                   ANDREI  SOZANSKI

 

 

 

 

                                                           ŞEF BIROU RESURSE UMANE,

                                                         POPESCU  GABRIELA

 

 

 

 

 

 

 

\n

Anexa 1


ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
Anexa nr. 2 la Hotararea nr.5/20.01.2006
Nr DENUMIREA FUNCTIEI PUBLICENivelClasaGradul profesionalTreaptaTotalFunctieNivel TreaptaNumar
crtCONDUCEREEXECUŢIEstudiiSalarizarefunctii publiceContractualastudiiFunctii
01234567891011
1Primar1
2Viceprimar1
3Viceprimar1
3
1Secretar municipiu1
CABINET PRIMAR - BIROU
1Sef birou - Insp.specsII1
2Inspector spec.sII1
3Inspector spec.sIII1
TOTAL POSTURI03
1Expert probleme romisIASISTENT11
INSPECTORAT PROTECTIE CIVILA - SERVICIU
1Sef serviciuInspectorsISUPERIOR11
2Consiliers ISUPERIOR11
3InspectorsISUPERIOR21
4InspectorsIPRINCIPAL11
5Referent spec.ssdIISUPERIOR12
6Referent spec.ssdIISUPERIOR21
7ReferentmIIISUPERIOR11
8ReferentmIA1
TOTAL POSTURI9
SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
1Sef serviciuAuditorsISUPERIOR31
2AuditorsISUPERIOR11
3AuditorsISUPERIOR21
4AuditorsIPRINCIPAL13
5AuditorsIASISTENT32
TOTAL POSTURI8
"DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ, MEDIU ŞI PROGRAME"
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI1
BIROU PROTECŢIA MEDIULUI
1Sef birouInspectorsISUPERIOR31
2InspectorsIPRINCIPAL11
3InspectorsIASISTENT33
4ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI6
SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR21
2ConsiliersISUPERIOR21
3ConsiliersIPRINCIPAL32
4ConsiliersIASISTENT21
5ConsiliersIASISTENT33
6ConsiliersIDEBUTANT1
7ReferentmIIISUPERIOR11
TOTAL POSTURI10
BIROU PROGRAME ŞI PROIECTE
1Sef birouConsiliersISUPERIOR31
2ConsiliersIPRINCIPAL31
3ConsiliersIASISTENT32
4ConsiliersIDEBUTANT2
TOTAL POSTURI6
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
2Director executiv adj.ConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI2
SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA ŞI PROTECŢIA COPILULUI
1Sef serviciuInspectorsIPRINCIPAL11
2Consilier sISUPERIOR11
3InspectorsIPRINCIPAL11
4InspectorsIASISTENT21
5InspectorsIASISTENT32
6InspectorsIDEBUTANT1
7ConsiliersIDEBUTANT1
8ReferentmIIISUPERIOR14
9ReferentmIIISUPERIOR22
10ReferentmIIISUPERIOR32
11ReferentmIIIDEBUTANT3
12Psihologs1
TOTAL POSTURI191
SERVICIUL ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
1Sef serviciuInspectorsISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsISUPERIOR21
4InspectorsIASISTENT31
5ReferentmIIISUPERIOR13
6ReferentmIIISUPERIOR21
7ReferentmIIISUPERIOR32
8ReferentmIIIPRINCIPAL12
9ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI13
BIROUL RESURSE UMANE
1Sef birouInspectorsIPRINCIPAL11
2ConsiliersISUPERIOR11
3ConsiliersIPRINCIPAL11
4ConsiliersIPRINCIPAL21
5ReferentmIIISUPERIOR12
6ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI7
SEVICIUL JURIDIC
1Sef serviciuConsilier juridicsIASISTENT31
2Consilier juridicsIPRINCIPAL11
3Consilier juridicsIPRINCIPAL22
4Consilier juridicsIPRINCIPAL31
5Consilier juridicsIASISTENT38
6ReferentmIIIPRINCIPAL12
7ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI16
SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI INDRUMARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR31
2InspectorsISUPERIOR31
3InspectorsIPRINCIPAL12
4InspectorsIASISTENT21
5InspectorsIASISTENT35
6ReferentmIIIPRINCIPAL11
TOTAL POSTURI11
DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALĂ
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI1
BIROUL TEHNICO - ECONOMIC
1Sef birouInspectorsIPRINCIPAL11
2InspectorsISUPERIOR21
3Referent spec.ssdIISUPERIOR21
4ReferentmIIIPRINCIPAL12
5ReferentmIIIPRINCIPAL21
TOTAL POSTURI6
SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE
1Sef serviciu ConsiliersISUPERIOR31
2Referent spec.ssdIISUPERIOR11
3Referent spec.ssdIISUPERIOR31
4ReferentmIIISUPERIOR12
5ReferentmIIISUPERIOR23
6ReferentmIIISUPERIOR32
7CasiermII1
TOTAL POSTURI101
SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA
1Sef serviciuInspectorsIPRINCIPAL11
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsISUPERIOR22
4InspectorsISUPERIOR31
5InspectorsIPRINCIPAL12
6InspectorsIPRINCIPAL31
7InspectorsIASISTENT33
8ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI12
SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR21
3InspectorsISUPERIOR22
4InspectorsISUPERIOR31
5Referent spec.ssdIISUPERIOR12
6Referent mIIISUPERIOR21
7Referent mIIISUPERIOR31
8ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI10
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI1
SERVICIUL ADMINISTRATIV ŞI TEHNICO ECONOMIC
1Sef serviciuInspectorsISUPERIOR11
2Inspector sIASISTENT32
3Inspector sISUPERIOR21
4Referent specssdIISUPERIOR11
5ReferentmIIIPRINCIPAL31
6ReferentmIIIASISTENT32
7MagazinermI2
TOTAL POSTURI82
SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICA
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2InspectorsISUPERIOR21
3ConsiliersISUPERIOR32
4InspectorsIPRINCIPAL11
5InspectorsIASISTENT21
6InspectorsIASISTENT31
7Referent spec.ssdIISUPERIOR11
8Referent spec.ssdIISUPERIOR22
9Referent spec.ssdIISUPERIOR31
10Referent spec.ssdIIPRINCIPAL31
11ReferentmIIISUPERIOR11
TOTAL POSTURI13
SERVICIUL DOTARI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE
1Sef serviciuConsiliersSUPERIOR21
2InspectorsISUPERIOR11
3InspectorsIPRINCIPAL11
4InspectorsIASISTENT32
5InspectorsIDEBUTANT1
6Referent spec.ssdIISUPERIOR11
7ReferentmIIISUPERIOR32
8ReferentmIIIASISTENT31
9MagazinergII1
TOTAL POSTURI101
DIRECTIA URBANISM
1Arhitect SefConsiliersISUPERIOR11
2Director exe adjConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI2
SERVICIUL URBANISM
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR21
2InspectorsISUPERIOR31
3InspectorsIPRINCIPAL13
4InspectorsIPRINCIPAL31
5InspectorsIASISTENT31
6Referent spec.ssdIISUPERIOR21
7Referent spec.ssdIIPRINCIPAL31
TOTAL POSTURI9
SERVICIUL AUTORIZATII IN CONSTRUCTII
1Sef serviciu ConsiliersISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsISUPERIOR11
4InspectorsISUPERIOR31
5ConsiliersIPRINCIPAL11
6InspectorsIPRINCIPAL12
7InspectorsIPRINCIPAL21
8InspectorsIASISTENT32
9Referent spec.ssdIISUPERIOR12
10ReferentmIIISUPERIOR14
11ReferentmIIISUPERIOR21
12ReferentmIIIPRINCIPAL11
13ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI19
DIRECTIA PATRIMONIU
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
2Director adj.executivConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI2
SERVICIUL CADASTRU
1Sef serviciu ConsiliersISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR22
3InspectorsISUPERIOR32
4InspectorsIPRINCIPAL21
5InspectorsIASISTENT21
6ReferentmIIISUPERIOR11
7ReferentmIIISUPERIOR23
TOTAL POSTURI11
SERVICIUL PATRIMONIU
1Sef serviciu ConsiliersISUPERIOR21
2ConsiliersISUPERIOR11
3ConsiliersISUPERIOR21
4InspectorsISUPERIOR12
5InspectorsISUPERIOR22
6ConsiliersIPRINCIPAL11
7InspectorsIPRINCIPAL13
8InspectorsIASISTENT22
9InspectorsIASISTENT32
10Referent spec.ssdIISUPERIOR11
11Referent spec.ssdIISUPERIOR23
12Referent spec.ssdIIASISTENT31
13ReferentmIIISUPERIOR12
14ReferentmIIISUPERIOR21
15ReferentmIIIDEBUTANT1
16Agent agricolgII1
TOTAL POSTURI241
SERVICIUL G.I.S.
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2InspectorsISUPERIOR31
3InspectorsIPRINCIPAL11
5Referent spec.ssdIISUPERIOR12
6Referent spec.ssdIISUPERIOR21
7Referent spec.ssdIISUPERIOR31
8Referent mIIISUPERIOR11
9ReferentmIIISUPERIOR21
10ReferentmIIIASISTENT32
TOTAL POSTURI11
DIRECŢIA TEHNIC- ACHIZIŢII
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI1
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
1Sef serviciu ConsiliersISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR11
3ConsiliersISUPERIOR31
4InspectorsISUPERIOR31
5InspectorsIPRINCIPAL11
6InspectorsIPRINCIPAL31
7InspectorsIASISTENT33
8ReferentmIIISUPERIOR21
TOTAL POSTURI10
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR31
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsIPRINCIPAL12
4InspectorsIPRINCIPAL31
5InspectorsIASISTENT11
6InspectorsIDEBUTANT1
7Referent spec.ssdIISUPERIOR21
TOTAL POSTURI8
DIRECŢIA FINANCIARĂ
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
2Director executiv adj.ConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI2
SERVICIUL FINANCIAR - BUGET
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsIPRINCIPAL13
4ReferentmIIISUPERIOR13
5ReferentmIIISUPERIOR21
6ReferentmIIISUPERIOR31
7ReferentmIIIPRINCIPAL11
TOTAL POSTURI11
SERVICIUL CONTABILITATE
1Sef serviciuInspectorsIASISTENT31
2InspectorsISUPERIOR31
3InspectorsIPRINCIPAL21
4InspectorsIPRINCIPAL31
5InspectorsIASISTENT31
6ReferentmIIISUPERIOR14
7ReferentmIIISUPERIOR31
8ReferentmIIIASISTENT11
TOTAL POSTURI11
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
2Director ex.adj.ConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI2
SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI
1Sef serviciuConsilier sISUPERIOR11
2Consilier sISUPERIOR22
3InspectorsISUPERIOR31
4InspectorsIPRINCIPAL11
5InspectorsIPRINCIPAL22
6InspectorsIASISTENT39
7InspectorsIDEBUTANT3
8ReferentmIIISUPERIOR11
9ReferentmIIIASISTENT32
TOTAL POSTURI22
SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2InspectorsISUPERIOR22
3InspectorsISUPERIOR31
4ConsiliersISUPERIOR31
5InspectorsIPRINCIPAL21
6InspectorsIPRINCIPAL32
InspectorsIASISTENT21
7InspectorsIASISTENT35
8ReferentmIIISUPERIOR32
9ReferentmIIIPRINCIPAL11
TOTAL POSTURI17
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
1Sef serviciuInspectorsIPRINCIPAL11
2InspectorsISUPERIOR21
3ConsiliersISUPERIOR31
4InspectorsIPRINCIPAL13
5InspectorsIPRINCIPAL31
6InspectorsIDEBUTANT1
7ReferentmIIISUPERIOR31
8ReferentmIIIDEBUTANT1
TOTAL POSTURI10
DIRECŢIA CORP CONTROL
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
2Director executiv adj.ConsiliersISUPERIOR11
3Director executiv adj.ConsiliersISUPERIOR31
TOTAL POSTURI3
SERVICIUL ZONA I
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR12
3InspectorsISUPERIOR21
4InspectorsIPRINCIPAL11
5InspectorsIASISTENT21
6InspectorsIASISTENT32
7Referent spec.ssdIISUPERIOR31
8ReferentmIIISUPERIOR12
9Referent mIIIPRINCIPAL11
10ReferentmIIIASISTENT32
TOTAL POSTURI14
SERVICIUL ZONA II
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR21
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsIPRINCIPAL11
4InspectorsIASISTENT35
5InspectorsIDEBUTANT1
6Ref. specialitatessdIISUPERIOR11
7Ref.specialitatessdIIDEBUTANT1
8ReferentmIIIPRINCIPAL12
9ReferentmIIIASISTENT11
TOTAL POSTURI14
SERVICIUL ZONA III
1Sef serviciuInspectorsIPRINCIPAL31
2ConsiliersISUPERIOR12
3InspectorsISUPERIOR11
4ConsiliersISUPERIOR21
5InspectorsISUPERIOR31
6InspectorsIPRINCIPAL11
7InspectorsIASISTENT11
8InspectorsIASISTENT33
9ReferentmIIIPRINCIPAL31
10ReferentmIIIASISTENT33
TOTAL POSTURI15
SERVICIUL ZONA IV
1Sef serviciuInspectorsISUPERIOR11
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsIASISTENT37
4Referent specssdIISUPERIOR11
5Referent specssdIISUPERIOR21
6ReferentmIIIPRINCIPAL12
7ReferentmIIIASISTENT32
TOTAL15
SERVICIUL ZONA V
1Sef serviciuInspectorsIPRINCIPAL11
2InspectorsISUPERIOR21
3ConsiliersISUPERIOR31
4InspectorsIPRINCIPAL11
5InspectorsIASISTENT33
6Referent spec.ssdIIISUPERIOR11
7ReferentmIIISUPERIOR21
8ReferentmIIISUPERIOR31
9ReferentmIIIPRINCIPAL12
ReferentmIIIASISTENT31
10ReferentmIIIDEBUTANT1
TOTAL POSTURI14
SERVICIUL PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR SI CONTROL TRAFIC RUTIER
1Sef serviciuInspectorsIPRINCIPAL11
2ConsiliersISUPERIOR21
3InspectorsISUPERIOR31
4InspectorsIPRINCIPAL12
5InspectorsIPRINCIPAL21
6InspectorsIASISTENT11
7InspectorsIASISTENT32
8InspectorsIDEBUTANT1
9Referent spec.ssdIISUPERIOR11
10Referent spec.ssdIISUPERIOR31
11ReferentmIIISUPERIOR11
12ReferentmIIIPRINCIPAL11
13ReferentmIIIPRINCIPAL31
14ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI16
DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE
1Director executivConsiliersISUPERIOR11
TOTAL POSTURI1
SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2InspectorsISUPERIOR31
3InspectorsIPRINCIPAL31
4InspectorsIASISTENT34
5ReferentmIIISUPERIOR11
TOTAL POSTURI8
SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR21
2ConsiliersISUPERIOR11
3InspectorsIPRINCIPAL32
4InspectorsIASISTENT34
6ReferentmIIIPRINCIPAL31
7ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI10
DIRECŢIA ORGANIZARE ŞI INFORMATIZARE
1Director executivInspectorsIPRINCIPAL11
TOTAL POSTURI1
BIROUL INFORMATIZARE
1Sef birouInspectorsIPRINCIPAL21
2InspectorsISUPERIOR21
3InspectorsISUPERIOR31
4InspectorsIASISTENT31
5ReferentmIIISUPERIOR31
6ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI6
CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR11
2InspectorsISUPERIOR21
3Referent spec.ssdIISUPERIOR11
4ReferentmIIISUPERIOR13
5ReferentmIIISUPERIOR21
6ReferentmIIISUPERIOR32
7ReferentmIIIPRINCIPAL14
8ReferentmIIIASISTENT31
TOTAL POSTURI14
"SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT ŞI CURIERAT"
1Sef serviciuConsiliersISUPERIOR31
2InspectorsISUPERIOR32
3InspectorsIDEBUTANT1
4ReferentmIIISUPERIOR11
5ReferentmIIISUPERIOR21
6ReferentmIIISUPERIOR31
7ReferentmIIIPRINCIPAL11
8ReferentmIIIPRINCIPAL21
9ReferentmIIIASISTENT32
10CurierI1
11Curier II1
12Referentdebutant1
TOTAL POSTURI113
COMPARTIMENTUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.
1ConsiliersISUPERIOR21
2ConsiliersISUPERIOR31
3InspectorsISUPERIOR32
4InspectorsIASISTENT21
5InspectorsIASISTENT31
6ReferentmIIISUPERIOR31
TOTAL POSTURI7
COMPARTIMENTUL ARHIVA
1ArhivarmI2
2ArhivarmII2
TOTAL POSTURI4