Hotărârea nr. 490/2006

Hotarare privind diminuarea capitalului social a SCIL Confort Urban SRL cu suma de 21.870 RON (218.700.000 ROL) reprezentand valoarea de inventar a unei platforme betonate - parcare

     ROMÂNIA

 

   JUDEŢUL CONSTANTA

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

   CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind diminuarea capitalului social a SCIL Confort Urban SRL cu suma de 21.870 RON (218.700.000 ROL) reprezentând valoarea de inventar a unei platforme betonate - parcare

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 25.10.2006;

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, avizul Comisiei nr.5 -juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 108688/05.09.2006, HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr. 150/2002, precum si HCLM nr.318/2002 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta, a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Constanta.

Avind in vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. art.38, alin 2, lit."c'\ alin.3 lit."c", alin.6 lit "a", pct.19, lit. "c", si arU20A7. alin. 1, lit.'V din Legea nr.286/2006 penhi modificarea si completarea legii   administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l -Se aproba diminuarea capitalului social a SCIL Confort Urban SRL cu suma de 21.870 RON (218.700.000 ROL) reprezentând valoarea de inventară platformei betonate - parcare, situata in municipiul Constanta, b-dul Tomis vis-â-vis de hotel BTT, prin preluarea acesteia in patrimoniul municipiului Constanta - domeniu privat, identificata conform planului de situaţie anexai care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, SC Confort Urban SRL, Direcţiei Financiare. SPIT VBL Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărârea fost adoptata de 26 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

           CONSTANTA

          Nr. 490/25.10.2006

Bd. Tornis nr. 51:Fax:0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 70*105. 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUI^PATOIMONIU


REFERAT

Consiliile locale hotărăsc asupra participării cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judeţean, in condiţiile art.15 a Legii nr.215/2001 privind administraţia publica locala modificata si completata de Legea nr.286/2006 ;

Vazand HCLM nr.351/02.10.2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către SCIL Confort Urban SRL, art.2, anexa nr.2, poziţia 6 ;

Având in vedere ca parte din teren este afectat de sentinţa civila nr.6608/1999 - Limbide Vasile si parte notificare nr.74364/2001 depusa in baza LI0/200Ide Niculescu Ecaterina Viorica si Limbide Vasile ;

Fata de cele mai sus menţionate supunem aprobării plenului Consiliului Local al municipiului Constanta aprobarea diminuării capitalului social a SCIL Confort Urban SRL cu suma de 21.870 RON (218.700.000 ROL) reprezentând valoarea de inventar a platformei betonate - parcare, situata in municipiul Constanta, b-dul Tomis vis-â-vis de hotel BTT, prin preluarea acesteia in patrimoniul municipiului Constanta.


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONlU
 Ing. Daniela Ramona Dospinescu


SERVICIUL JURIDIC,

 

c.j. Claudia CEALERA


 

SEF SERVICIU, Ing. Gratiela RUSU


 

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - KOMAN1A