Hotărârea nr. 488/2006

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 481/2005

 

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

                

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 481/2005

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 481/2005 privind aprobare PUZ – Campus Universitar, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici şi a funcţiunii pentru parcela VN 576/1, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 481/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

 

 

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR488/ 25.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

                     

R E F E R A T

Nr. 109922 / 20.10.2006

           

                 Urmare solicitării adresate de SC SATU & FASE SRL pentru modificarea HCLM nr. 481/2005 privind aprobare PUZ – Campus Universitar.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul  care formează parcela VN 576/1, în suprafaţă de 2500 mp,  identificat cu nr. cadastral 7227, este proprietate SC SATU & FASE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 850/2001 autentificat de notar public Andrei Octavian.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ – Campus Universitar.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2500 mp, se află în municipiul Constanţa, situat la intersecţia bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime 2S+P+10E cu destinaţia de : parcare la S1şi S2, show-room, spaţii comerciale şi spaţii alimentaţie publică la parter şi etajul 1, birouri la etajele 2-6, apartamente la etajele 7-10. Proiectul propune ca parcarea de la subsolurile construcţiei să aibe 92 locuri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 8,50 m de la limita actuală a terenului la bd. Aurel Vlaicu.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = 2S+P+10E.

P.O.T. propus = 50 %             C.U.T. propus = 4,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 3973/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 481/2005 privind aprobare PUZ – Campus Universitar, în sensul schimbării indicatorilor urbanistici şi a funcţiunii pentru parcela VN 576/1 proprietate SC SATU & FASE SRL, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele cerute prin certificatulde urbanism nr. 3973/2006.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT