Hotărârea nr. 487/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M si GARAJE, bd. 1 Mai nr. 44, teren in suprafata de 939,15 mp, proprietate Dumitru Catalin si Mona Lisa

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M şi GARAJE,

bd. 1 Mai nr. 44, teren în suprafaţă de 939,15 mp,

proprietate Dumitru Cătălin şi Mona Lisa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M şi GARAJE, bd. 1 Mai nr. 44, teren în suprafaţă de 939,15 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RAJA nr.473/33495 /2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12157/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46203 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17785/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Dumitru Cătălin şi Mona Lisa. conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2195/2005 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. DUMITRU CĂTĂLIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

    NR.487/ 25.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 123987 / 13.10.2006

 

 

                 Urmare solicitării adresate de Dumitru Cătălin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M şi GARAJE, bd. 1 Mai nr. 44, teren în suprafaţă de 939,15 mp, proprietate Dumitru Cătălin şi Mona Lisa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12157/2, este proprietate Dumitru Cătălin şi Mona Lisa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2195/2005 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona echipamentelor publice conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 977 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Centrului de Scafandri. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. 1 Mai cu o deschidere de 20,11m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amplasarea unui garaj pentru 3 autoturisme în limita proprietăţii, cu acces direct din bd. 1 Mai.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 19 m de la stradă pentru locuinţă, garajul va fi amplasat la aliniament.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. propus = 31,80 %                    C.U.T. propus = 0,61

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3335/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Plan organizare lot                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr.473/33495 /2006                           - Aviz Mediu nr. 6981 RP/2006

- SC ELECTRICA nr.  2470/2006                  - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1466/2006

- ROMTELECOM nr. 1250/2006                 

- TERMOELECTRICA nr.3168 /2006         

- RADET nr. 6827 /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M şi GARAJE, bd. 1 Mai nr. 44, teren în suprafaţă de 939,15 mp, proprietate Dumitru Cătălin şi Mona Lisa.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT