Hotărârea nr. 486/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si 3 IMOBILE P+4-5E – LOCUINTE COLECTIVE, str. Belvedere nr. 8-10, teren in suprafata de 4934,10 mp, proprietate Secarea George si Maria, Piti Nicolae si Virginia, Babinciuc Elena si Vasile, Rusa Ion Marius si Anca

 

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

                                                                       

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi 3 IMOBILE P+4-5E – LOCUINŢE COLECTIVE,

str. Belvedere nr. 8-10, teren în suprafaţă de 4934,10 mp,

proprietate Secărea George şi Maria, Piti Nicolae şi Virginia,

Babinciuc Elena şi Vasile, Ruşa Ion Marius şi Anca.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi 3 IMOBILE P+4-5E – LOCUINŢE COLECTIVE, str. Belvedere nr. 8-10, teren în suprafaţă de 4934,10 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este format din:

-          teren în suprafaţă de 1825,18 mp, identificat cu nr. cadastrale 12816 şi 15764/1, proprietate Secărea George şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 819/2003, rectificat sub nr.5808/2004, act adiţional nr. 1099/2003 rectificat sub nr. 5809/2004 de notar public Ruxandra Darie şi contractelor de vânzare – cumpărare nr. 1782/2004 şi nr. 810/2006 autentificate de notar public Ruxandra Darie;

-          teren în suprafaţă de 870 mp, identificat cu nr. cadastral 15764, proprietate Piti Nicolae şi Virginia conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 980/2004 (cu act adiţional nr. 2137/2004) şi nr. 810/2006 autentificate de notar public Ruxandra Darie;

-          teren în suprafaţă de 829,18 mp, identificat cu nr. cadastral 17185, proprietate Ruşa Ion Marius şi Anca conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1041/2005 autentificat de notar public Ruxandra Darie;

-          teren în suprafaţă de 1409,74 mp, identificat cu nr. cadastral 16551, proprietate Babinciuc Elena şi Vasile conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3697/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlor. SECĂREA GEORGE, PITI NICOLAE, BABINCIUC VASILE RUŞA ION MARIUS, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

    NR 486/ 25.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 95616 / 02.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Secărea George, Piti Nicolae, Babinciuc Elena şi Ruşa Gh. Ion Marius privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi 3 IMOBILE P+4-5E – LOCUINŢE COLECTIVE, str. Belvedere nr. 8-10, teren în suprafaţă de 4934,10 mp, proprietate Secărea George şi Maria, Piti Nicolae şi Virginia, Babinciuc Elena şi Vasile, Ruşa Ion Marius şi Anca.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, în suprafaţă totală de 4934,10 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 1825,18 mp, identificat cu nr. cadastrale 12816 şi 15764/1, proprietate Secărea George şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 819/2003, rectificat sub nr.5808/2004, act adiţional nr. 1099/2003 rectificat sub nr. 5809/2004 de notar public Ruxandra Darie şi contractelor de vânzare – cumpărare nr. 1782/2004 şi nr. 810/2006 autentificate de notar public Ruxandra Darie;

-          teren în suprafaţă de 870 mp, identificat cu nr. cadastral 15764, proprietate Piti Nicolae şi Virginia conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 980/2004 (cu act adiţional nr. 2137/2004) şi nr. 810/2006 autentificate de notar public Ruxandra Darie;

-          teren în suprafaţă de 829,18 mp, identificat cu nr. cadastral 17185, proprietate Ruşa Ion Marius şi Anca conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1041/2005 autentificat de notar public Ruxandra Darie;

-          teren în suprafaţă de 1409,74 mp, identificat cu nr. cadastral 16551, proprietate Babinciuc Elena şi Vasile conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3697/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif;

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe lotul 1 se află o locuinţă D+P+1E care se menţine, celelalte loturi sunt libere de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4934,10 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Faleză Nord. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Belvedere.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+1E cu destinaţia de locuinţă unifamilială şi a trei imobile P+4-5E cu funcţiunea de locuinţe colective. Proiectul propune amenajarea de parcări pe fiecare lot, însumând un număr de 36 de locuri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

 

 

Hmax propus

P.O.T. existent

P.O.T. propus

C.U.T. existent

C.U.T. propus

LOT 1

P+1E

10,01 %

20,67 %

0,23

0,58

LOT 2

P+4-5E

0 %

40,44 %

0,00

2,42

LOT 3

P+4-5E

0 %

25,01 %

0,00

1,50

LOT 4

P+4-5E

0 %

42,53 %

0,00

2,55

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2746/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Secţiuni prin teren

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 268/16551/2006                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.10589/2006

 - SC ELECTRICA nr. 1145/2006                  - Aviz Sanitar nr.

- ROMTELECOM nr. 549/2006                     - Aviz Mediu nr. 3476 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr.2252/2006           - Aviz Stat Major General nr. D/2511/2006

- CONGAZ nr.5071/2006                               - Aviz AN Apele Române nr.6833/2006

- RADET nr.3034/2006                                  - Aviz Circulaţie nr. A/2376/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi 3 IMOBILE P+4-5E – LOCUINŢE COLECTIVE, str. Belvedere nr. 8-10, teren în suprafaţă de 4934,10 mp, proprietate Secărea George şi Maria, Piti Nicolae şi Virginia, Babinciuc Elena şi Vasile, Ruşa Ion Marius şi Anca.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT