Hotărârea nr. 466/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE si COMERCIALIZARE FLORI, zona Palas, parcela A 929/27/2 lot 2, teren in suprafata de 1500 mp, proprietate Radulescu Dorica si Valentin

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE şi COMERCIALIZARE FLORI,

zona Palas, parcela A 929/27/2 lot 2, teren în suprafaţă de 1500 mp,

proprietate Rădulescu Dorica şi Valentin

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE şi COMERCIALIZARE FLORI, cu asigurarea a 24 locuri de parcare în incintă, zona Palas, parcela A 929/27/2 lot 2, teren în suprafaţă de 1500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19162/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50281 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13786/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Rădulescu Dorica şi Valentin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 389/2006 autentificat de notar public Eleonora Stan.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei. RĂDULESCU DORICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 466/ 25.10.2006

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 114043 / 21.09.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Rădulescu Dorica şi Valentin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE şi COMERCIALIZARE FLORI, zona Palas, parcela A 929/27/2 lot 2, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate Rădulescu Dorica şi Valentin.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19162/2, este proprietate Rădulescu Dorica şi Valentin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 389/2006 autentificat de notar public Eleonora Stan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor predominant agroindustriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1500 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de hală depozitare şi comercializare flori importate. Proiectul propune amenajarea a 24 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 20 m de la DE 929/41.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter (H maxim 6 m).

P.O.T. propus = 28,23 %                    C.U.T. propus = 0,28

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2993/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 422/31596/2006                            - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10685/2006

- SC ELECTRICA nr. 2228/2006                   - Aviz Sanitar nr. 2-10504/2006

                                                                        - Aviz Mediu nr. 7085 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1422/2006

                                                                        - Aviz AN Apele Române nr. 139/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE şi COMERCIALIZARE FLORI, zona Palas, parcela A 929/27/2 lot 2, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate Rădulescu Dorica şi Valentin.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT