Hotărârea nr. 465/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SECTIA 6 PAINE, str. Celulozei nr. 1, teren in suprafata de 18078,89 mp, proprietate SC DOBROGEA GRUP SA

 

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SECŢIA 6 PÂINE,

str. Celulozei nr. 1, teren în suprafaţă de 18078,89 mp,

proprietate SC DOBROGEA GRUP SA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data ______ 2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SECŢIA 6 PÂINE, str. Celulozei nr. 1, teren în suprafaţă de 18078,89 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RAJA nr. 575/27024/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 439, este proprietate SC DOBROGEA GRUP SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 208/1995 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC DOBROGEA GRUP SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de ___ consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR______/ _________ 2006

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 117202 / 29.09.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC DOBROGEA GRUP SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SECŢIA 6 PÂINE, str. Celulozei nr. 1, teren în suprafaţă de 18078,89 mp, proprietate SC DOBROGEA GRUP SA.

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 439, este proprietate SC DOBROGEA GRUP SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 208/1995 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii industriale care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 18078,89 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Aurel Vlaicu şi strada Celulozei.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea secţiei nr. 6 – pâine - cu o hală parter înalt, parţial P+1E cu funcţiunea de depozit şi un turn de răcire pâine (asimilat P+2E).

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E - 11,35 m.

P.O.T. existent = 32,13 %                   C.U.T. existent = 0,54

P.O.T. propus = 33,62 %                    C.U.T. propus = 0,57

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2871/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 575/27024/2006                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.10647/2006

- SC ELECTRICA nr. 1815/2006                   - Aviz Sanitar nr.2-8735/2006

- ROMTELECOM nr. 909/2006                     - Aviz Mediu nr. 6552 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2364/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SECŢIA 6 PÂINE, str. Celulozei nr. 1, teren în suprafaţă de 18078,89 mp, proprietate SC DOBROGEA GRUP SA.

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT