Hotărârea nr. 464/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E – CABINETE MEDICALE si LOCUINTE, bd. A Lapusneanu nr. 94A, teren in suprafata de 202,85 mp, proprietate Dragan Marian si Adriana

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E – CABINETE MEDICALE şi LOCUINŢE,

bd. A Lăpuşneanu nr. 94A, teren în suprafaţă de 202,85 mp,

proprietate Drăgan Marian  şi Adriana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E – CABINETE MEDICALE şi LOCUINŢE, cu asigurarea a 3 locuri de parcare la subsol, bd. A Lăpuşneanu nr. 94A, teren în suprafaţă de 202,85 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17573, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46737 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 24222/2005 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Drăgan Marian  şi Adriana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 902/2005 autentificat de notar public Taşu Silvia.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. DRĂGAN MARIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 464/ 25.10.2006

 

 

 

 

         

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 118104 / 29.09.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Drăgan Marian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E – CABINETE MEDICALE şi LOCUINŢE, bd. A Lăpuşneanu nr. 94A, teren în suprafaţă de 202,85 mp, proprietate Drăgan Marian  şi Adriana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17573, este proprietate Drăgan Marian  şi Adriana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 902/2005 autentificat de notar public Taşu Silvia.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 202,85 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea carosabilă din spatele blocurilor adiacente bd. Lăpuşneanu cu o deschidere de 14 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime S+P+2-3E cu destinaţia de cabinete medicale, birouri la etajele 1-2 şi o locuinţă la etajul 3. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 3 autoturisme la subsol.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2-3E.

P.O.T. propus = 89 %             C.U.T. propus = 3,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 702/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 482/9487/2006                              - Aviz  Brigada Pompieri nr.10583/2006

- SC ELECTRICA nr. 645/2006                     - Aviz Sanitar nr.2-4464/2006

- ROMTELECOM nr. 298/2006                     - Aviz Mediu nr. 4080 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr.1057/2006           - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/2281/2006

- RADET nr.628/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2-3E – CABINETE MEDICALE şi LOCUINŢE, bd. A Lăpuşneanu nr. 94A, teren în suprafaţă de 202,85 mp, proprietate Drăgan Marian  şi Adriana.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT