Hotărârea nr. 444/2006

Hotarare privind trecerea blocului OB 9, situat in Faleza Sud II- str.Zefirului nr. 7 din admnistrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta si a centralei termice in administrarea RADKT Constanta

România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea blocului OB 9, situat in Faleza Sud II- str.Zefirului nr. 7 din admnistrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta si a centralei termice in administrarea RADKT Constanta.

Consiliu]     Local    al    Municipiului    Constanta    întrunit     in    şedinţa    din    data    de 25.10.2006:

Având in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr.5- Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu;

In conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 si H.C.L.M. nr.332/02.08.1996 de infiintare a R.A.E.D.P.P. Constanta, adresa Serviciului Tehnic-Investitii nr.125173/16.10.2006;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. "c"si alin.5, lit. "a", al art.46, alin.2Al, art.125 alin. I si art. I20A7 alin.l, lit. b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea legii administraţiei Publice Locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE :

Art.l - Se aproba trecerea blocului OB 9 si a terenului aferent in suprafaţa de 359,06 mp situat in Zona Faleza Sud 11- str. Zefirului nr.7. din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, având in vedere ca s-au

finalizat   lucrările   conform   Procesului-Verbal   de   recepţie   nr.___________ /         10.2006

construcţia devenind proprietate publica a municipiului Constanta;

Art.2 - Blocul OB9, situat in Zona Faleza Sud II- str.Zefirului nr.7 are regim de inaltime: subsol+parter+3 etaje+mansarda, având un număr de 23 unităţi locative;

Art3 - Spatiile vor fi inchirîate de R.A.E.D.P.P. Constanta in baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta privind repartizarea spatiilor, conform ordinii de prioritate aprobate.

Art.4 - Se aproba trecerea centralei termice si a incaperii in care funcţionează aceasta in suprafaţa de 15,15 mp din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea RADET Constanta.

Art.5 - Cartea tehnica a centralei termice va fi predata către RADET Constanta prin Protocol de către reprezentanţii Direcţiei Tehnic Achiziţii si ANL Constanta;

Art.6 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hoarare Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achizhii, Direcţiei Financiare, S.P.I.T., Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat„-Constanta, RADET Constanta in vederea aducerii ei la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE CONSTANTA

Nr. 444/25.10.2006

Bd Tomism.SI.Fax 0040 -41 -708101; Tel: 0040 -41 -708122, 8700 CONSTANTA • ROMÂNIA


 

                       ROMÂNIA

                       JUDEŢUL Constanţa

                       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Constanţa
                       DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢI

CĂTRE,
DIRECŢIA PATRIMONIU

Referitor la Programul Guvernamental de construcţii de locuinţe pentru tineri în regim de închiere derulat prin ANL, vă informăm că în zona Faleză Sud, strada Brizei II-Zefirului conform adresei ANL nr. 12136/22.09.2006 înregistrată la Primăria Municipiului Constanţa sub nr.l 16258/25.09.2006 urmează să se efectueze recepţia la terminarea lucrărilor în data de 23.10.2006, pentru blocurile OB8 strada Zefirului nr.9 şi OB9 str. Zefirului nr.7.

Având în vedere art.191, din II.G. nr.962/2001 privind aprobarea normelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.I52/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. modificată şi completată până Ia 29.05.2006, care prevede că „după finalizarea lucrărilor de construcţie a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi se administrează de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, sau, după caz. se administrează de consiliile judeţene, în condiţiile legii", vă rugăm să elaboraţi proiectele de hotărâre ale Consiliului Local Municipal privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa, a blocurilor precum şi transmiterea în administrarea RADET a centralelor termice aferentă blocurilor în cauză,


 


DIRECTOR EXECTIV,
ION MARICA