Hotărârea nr. 442/2006

Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 313/17.08.2006 privind asocierea in vederea optimizarii activitatii si prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.M. nr. 313/17.08.2006 privind asocierea in vederea

optimizării activităţii si prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii

cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara

Din 25.10.2006;____

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune modificarea H.C.L.M. nr. 313/17.08.2006, precum si procesul verbal nr. 9589/12.10.2006 al Comisiei spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa aflate in administrarea R.A.E.D.P.P si raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta nr. 6476/10.10.2006, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M. nr.513/12.12.2003;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si avizul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art. 38, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 1207, alin(l), lit. b din Legea nr.286/2006 ptriw modificarea si completarea Legii privind Administraţia Publica Locala nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se modifica art.2 din H.C.L.M. nr. 313/17.08.2006 in sensul aprobării asocierii intre S.C.Gina Comtext S.R.L. (contract de inchiriere nr.3594/14.03.2005 - valabil) si S.C. ARWADY COMPANY S.R.L. pentru spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta, Bd.Tomis nr.7, in vederea optimizării activităţii;

Art. 2 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 de

membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,
CONSTANTA
NR. 442/25.10.2006


REGIA AUTONOMA

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT'

BD 1 MAL NR.21, BL.H1, PARTER
NR

RAPORT

Având in  vedere     prevederile H.C.L.M.nr.388/24.08.2000 privind repartizarea    si administrarea   spatiilor   cu   alta   destinaţie   decât   aceea   de   locuinţa   si   a   H.C.L.M nr.370/02.10.2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa

Ca urmare a proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la privind modificarea H.C.L.M. nr. 313/17.08.2006, s-au stabilit următoarele :

I. Bd.Tomis. nr7 - S.C. Gina Comtext S.R.L.

S.C. Gina Comtext SRL este beneficiara contractului de inchiriere nr.3594/14.03.2005, valabil pana la data perfectării vânzării conform dispoziţiilor Legii nr.550/2002, având ca obiect de activitate comerţ.

La baza hotărârii anterioare a stat cererea nr. 11341/09.11.2005 a D-nei Ahmed Georgeta, aceasta revenind cu o cerere prin care solicita aprobarea asocierii cu o alta societate dccat cea menţionata in prima cerere. Prin cererea nr. 6091/27 06 2006, D-na Ahmed Georgeta, in calitate de administrator al societăţii, a solicitat aprobarea asocierii cu S.C. ARWADY COMPANY S.R.L., in vederea optimizării activităţii desfăşurate. Astfel, in mod eronat s-a aprobat prima cerere, fara a se lua in considerare cea de a doua cerere.

Menţionam faptul ca S.C. Gina Comtext SRL nu figurează in evidentele R A.E.DP.P Constanta cu debite si isi respecta toate obligaţiile contractuale.

Facem precizarea ca imobilul nu figurează notificat in baza Legii nr. 10/2001, asa cum rezulta din adresa Serv Juridic al P.M.C. nr, 75289/19.06,2006


Director Administrare Imobile                                                                    Consilier Juridic

Madalina Motataianu                                                               Alina Tudosa