Hotărârea nr. 439/2006

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA


ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2006 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 25.10.2006;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr.1427/12.10.2006 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-fînante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 41/09.10.2006

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lif'a", alin.3 lit.'V si art.1207 alin.l lit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 al R.A.D.E.T. Constanta si a Listei de Investiţii , conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27  membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ


 


Constanta

Nr.439/25.10.2006


SECRETAR,

MARCELA ENACHE


 REGIA AUTONOMA DE DISTRIBl ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr. 107,   CONSTA Telefon / Fax : 0241/61693


MEMORIU JUSTIFICATIV PRIVIND RECTIFICAREA B.V.C. SI A LISTEI DE INVESTIŢII PE ANUL 2006

RADET Constanta furnizează energie termica sub forma de apa calda menajera si incalzire in municipiul Constanta.

Prin B.V.C.-ui pe anul 2006, Regia si-a prognozat ca va obţine venituri totale in suma de 123.071 MII RON, la o producţie programata de 700.000 Gcal.

In cadrul veniturilor totale veniturile din exploatare reprezintă 99,91%, iar in cadrul acestora veniturile din alte activităţi (prestări servicii) reprezintă 3,2%. Veniturile din subvenţia pentru acoperirea diferenţei de tarif reprezintă 50.812 MII RON, adică 41,3% din veniturile de exploatare.

Pentru obţinerea acestor venituri,regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 123.071 MII RON.

In cadrul cheltuielilor totale, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile din exploatare (99,91%).

In cadrul cheltuielilor de exploatare, de 122.961 MII RON, cheltuielile materiale reprezintă 88,43%, cele cu munca vie au o pondere de 11,57%.

In cadrul cheltuielilor materiale ponderea covârşitoare o au cheltuielile cu energia termica - 83%, urmate de cheltuielile cu energia electrica, apa -canal, gaze naturale.

La prognozarea pe grupe de cheltuieli s-au avut in vedere realizările preliminate ale exerciţiului financiar 2005 , pentru o mai buna corelare cu elementele de cheltuieli din structura de tarif.

In acest exerciţiu regia a prognozat realizarea unor obiective de investiţii in valoare totala de 23.524 MII RON, din care 2.250 MII RON din surse proprii, 3.034 MII RON având ca sursa alocaţiile de la bugetul local , iar diferenţa de 18.240 MII RON provenind de la Bugetul de Stat, urmare a H.G. nr.1368/2006, H.G. nr. 433 din 2006 .si HG 915/2006.


DIRECTOR GENERAL


 

Ing.  ILIE RACHEIRU


DIRECTOR ECONOMIC

Ec. GHEORGHE ENACHER O M A N I A
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2006

- MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C.

Prevăzut AN 2006

 

0

I

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

700.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

175,82

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd,12+rd.l3)

01

123.071

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

122.961

a)       , Venit. Din activ, de baza

03

62.983

b)         Venit. Din alte activităţi

04

386,6

c)

Venit. Din surse bugetare-dincare:

05

56.112

*

Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif

07

50.812

*

Transferuri

08

-

Prime acord, de Ia bug.stat

09

-

*          Alte sume primite de la BS*

10

5.300

d)         Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.       j Venituri Financiare

12

110

3.         Venituri Excepţionale

13

-


 

n.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

123.071

i.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

122.961

a)

Cheltuieli Materiale

16

104.617

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

14.235

*

Salarii Bmte

18

10.311

*

CAS.

19

2.268

*

Ajutor Şomaj

20

308

*

Contrib.asig.soc.sanatate cf. L.nr. 145/1997

21

770

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

578

52 214

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

106

-

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

206

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.640

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*          Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

455

f)

Tichete de Masa

29

1.014

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

2.

CHELT.FINANCIARE

33

110

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

 

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

~

 


IV

ALTE SUME DEDUCŢIE. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI ANI    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariaţilor la profit

45

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

23.524

1.

Surse Proprii

49

2.250

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-       buget local

-       buget de stat

50

21.708

3.034 18.240

3.

Credite Bancare

51

-

*

Fond rulment

52

-

*

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

23.524


i.

Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

23.524

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59     |

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

-

1.

Venituri Totale

66

123.071

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

123.071

3.

Nr.programat de personal la rinele anului

68

710

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

10.311

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii afcond.ag.ee. cfart7(l)din OUG nr 79/2001 din care:

72

120

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

70

*

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

50

c)

Fond de sal.afpers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

10.191

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

15

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

173

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

182

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79

985

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

1


11.

Plaţi restante-total******

81

140.000

*

Preturi curente

82

140.000

*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

147.000

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.000

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 


Romă nia

JUDEŢUL Constant,h MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA OBIECTIVE  DE  INVESTIŢII  PE  ANUL  2006

______________________________________________________ INV- C-M(miiRON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr crt.

Denumire lucrare

Valoarea aprobata conform HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

Cl CV IZ

general

Decontări

totale efectuate

Rest de executai/

decontat ( col. 3 - 4 )

Propunere alocaţie 2006

 

Total

alocaţie

(col. 7...14)

finanţata din

 

Surse proprii

Credite bancare

Alte surse

Fond special

Buget local

Fonduri cu

aloc spec.

de la buget

de stat

 

externe

interne

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap 81

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA Şl LOCUINŢE

670 787

679 638

22 091

657.547

21.834

560

0

M

0

0

3 034

18 240

 

547 424

548 426

1.615

546.813

10.441

111

0

0

0

0

1 269

9061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

84 491

85.352

......

77.508

13.137

111

0

0

0

0

584

12 442

 

1 4 560

15.564

1615

13.949

8.915

111

0

0

0

0

584

8 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiansloimarea PT 37 - zona Faleza Nord - în centrala Iermicâ de cvartal cu tuncllonare pe qaze natuiale

1 450

2.311

1.101

1.210

695

111

0

0

0

0

584

0

 

695

1 699

489

1.210

695

111

0

0

0

c

584

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MiciTiti/me puncte te'mice aftett> n exploatarea R A DE. r.Constanta

83041

83.041

6 743

76.298

12.442

0

0

l"l

0

Si

i"i

12 442

 

Ubf.S

13 865

1   1..'h

12.739

8.220

0

0

0

0

0

0

8 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

LUCRĂRI NOI TOTAL

574 766

574 766

0

574.766

5.446

0

0

0

0

0

770

4.676

 

532 864

532 864

0

532.8S4

1.526

0

c

0

0

0

Gsr.

641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reabilitare reţele termice secundare

522 088

522 088

0

522.08S

3.726

0

0

0

0

0

0

3 726

 

486 549

486 549

0

486.549

0

0

c

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Centrala termica cu funcţionare cu gaze naturale -zona Energia

668

668

0

668

770

0

G

0

0

0

770

G

 

287

287

0

287

685

0

G

0

0

0

685

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Reabilitare construcţii puncte termice aflate In exploatrea RADET Constanta

52.010

52 010

G

52.010

960

0

0

0

0

0

0

950

 

46 025

46 028

0

46.028

841

0

0

0

0

0

0

841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

DOTĂRI Şl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

11.530

19 520

14 247

6.273

3.261

449

0

0

0

0

1.680

1 122

 

 

0

0

G

0

0

0

c

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Studii şi proiecte

181

181

0

181

181

30

0

0

0

0

151

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Utilaje independente

11.349

19 339

14 247

5.092

3.070

419

0

0

0

0

1529

1.122

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA


 


 

                       România

                       JUDEŢUL Constanţa

CONSILIU. LOCAL

                       MUNICIPIUL CONSTANTA


LISTA CU  STUDII  SI  PROIECTE  PE ANUL  2006

( mii RON )

 

Nr crt

Denumire lucrare

)?!

Surse proprii

Alte surse

Buget local

Observaţii

1

Reabilitare construcţii 6 puncte termice, sediul Badea Cartan si 3 dispecerate

159

26

0

133

 

2

S F. - Centrala termica cu funcţionare pe gaze naturale - zona Energia

12

2

0

10

 

3

S F. - Alimentare cu energie termica pentru incalzire si apa calda de consum bloc G1 - G 3

10

2

0

8

 

 

TOTAL

181

30

0

151

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

 România

JUDEŢUL Conitanţa MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


LISTA  CU  DOTĂRI  SI  UTILAJE  INDEPENDENTE  PE ANUL 2006

(mii RON

 

Nr.

crt

Denumire utilaj

U/M

Cantit.

Preţ unitar

Valoare totală, din care :

Surse proprii

Alte surse

Buget local

Fonduri cu aloc. spec de la bugci de stal

1.

Grupuri automate de ridicare a presiunii apei

 

 

 

444

0

0

444

0

2

Contoare de energie termica

pentru încălzire

si apa calda de consum

 

 

 

2.311

369

0

620

1.122

3

Schimbătoare de căldura cu placi pentru încălzire

si apa calda de consum

 

 

 

315

50

0

265

0

 

TOTAL

 

 

 

3.070

419

0

1.529

1.122

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢAI

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A

 

ENERGIEI TERMICE

/

B-dul Tomls   Nt. 107,   CONSTANTA,

 

Telefon / Fax : 0241/616937


NOTA DE FUNDAMENTARE


DIRECT'A ECONOMICA

1 L OCT. 2006

Inir/e/leşire Nr. .JMK......... f


privind rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2006 a RADET Constanta

Prin H.G. 1368/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distribuţie a energiei termice, se aloca fonduri de la bugetul de stat către RADET Constanţa in suma de 950 mii RON.

Acesta suma este repatizata la cap. B Lucrări noi, poz. 3 - ''Reabilitare construcţii puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta", pentru care a fost aprobat Studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici prin H.C.LM. nr. 214/29.06.2006.

Deasemeni, prin HCLM nr. 212/29.06.2006 s-a aprobat studiul de fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centrala Termica cu funcţionare cu gaze naturale - zona Energia".

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, s-au alocat de la bugetul local suma de 670 mii RON, la cap.B Lucrări noi - poz. 2. Pentru realizarea branşamentului de gaze aferent centralei, care nu a fost inclus in proiectul supus achiziţiei, solicitam suplimentarea fondurilor alocate pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii de la bugetui local cu suma de 100 mii RON, astfel incat suma totala sa devină 770 mii RON.

Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, s-a întocmit prezentul raport de specialitate privind rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2006 a RADET Constanta pe care ii supunem aprobării.


DIRECTOR GENERAL


Ing. ILIE RACHIERU


 


 


 

 


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

B-dul Tomis   Nr   107.   CONSTANTA. Telefon / Fax ; 0241/616937


HOTĂRÂRE

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si suplimentarea listei de investiţii cu suma de 950.000 RON de la Bugetul de Stat

Consiliul de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta, numit de Consiliul Local Municipal prin Hotărârea 217 / 30.05.2003, H.C.L.M. nr. 40/21.11.2003, H.C.L.M. nr. 154/ 08.04.2004 si H.C.L.M. 135/07.04.2005 , întrunit in şedinţa din data de 22.08.2006;

Având in vedere H.G. 1382/2006;

In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T Constanta:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si suplimentarea listei de investiţii cu suma de 950.000 RON de la Bugetul de Stat.

Art.2 Secretarul Consiliului de Administraţie va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice si Direcţiei Tehnice urmând sa facă toate demersurile necesare in vederea promovării acesteia in sedinta Consiliului Local Municipal.

Nr. 41/09.10.2006