Hotărârea nr. 437/2006

Hotarare privind modificarea Hotararii nr. 118/27.03.2006 privind „Finalizarea lucrarilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor de învatamant si cultura din municipiul Constanta"

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 118/27.03.2006 privind „Finalizarea lucrărilor de ranforsare şi reparare a tramei stradale şi a incintelor de învăţământ şi

cultură din municipiul Constanţa"

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data 25.10.2006;
Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre privind „programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare şi reparare a tramei   stradale   şi   a   incintelor   de  învăţământ   şi   cultură   din   municipiul

Constanţa", raportul de specialitate întocmit de S.C."Confort Urban"-S.R.L., în calitate de administrator al străzilor, trotuarelor şi parcajelor aflate în patrimoniul municipiului Constanţa, privind valoarea contractului rezultată din licitaţie pentru derularea programului de ranforsare şi reparare a tramei stradale şi a incintelor instituţiilor de învăţământ şi cultură din Municipiul Constanţa, aprobată cu Decizia nr.76/17.10.2006 a Consiliului de Administraţie al S.C'Confort Urban"-S.R.L., avizul Comisiei nr.l Buget-finanţe;

în temeiul prevederilor art.38, alin.(2) lit'V, alin.(4) LhV'd" şi art.1207 alin.(l) litera „b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Administraţiei Publice Locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Art.4 al Hotărârii nr.l 18/27.03.2006 privind programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare şi reparare a tramei stradale şi a incintelor instituţiilor de învăţământ şi cultură din municipiul Constanţa care va avea următorul conţinut:

„Câştigătorul licitaţiei va asigura cofinanţarea lucrărilor şi proiectarea detaliilor de execuţie cu 80% din valoarea totală a ofertei din licitaţie respectiv 79.639.992 RON reprezentând 22.436.961 Euro exclusiv T.V.A. Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de minimum 2 (doi) ani de la începerea lor.

Costurile proiectului tehnic, serviciului de consultanţă şi a taxelor către Inspectoratul de Stat în Construcţii sunt evaluate la 1.800.000 RON (500.000 Euro) şi vor fi suportate de către Autoritatea contractantă."


Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii nr.l 18/27.03.2006 rămân neschimbate.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C'Confort Urban"-S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26
consilieri din 27 membrii.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ


 


Constanţa
Nr.437/25.10.2006


SECRETAR,


S.C.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA, Piaţa Ovidiu nr. 9

Tel/Fax: 0241/67.22.99 Cod fiscal: R 1875349, J 13/699/1997 Con( 1BAN: R067BUCU411755882511R002

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii nr. 118/27.03.2006 privind "finalizarea lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor de învăţământ si

cultura din municipiul Constanta"

Va informam ca urmare HCLM nr. 118/27.03.2006 modificata cu HCLM nr. 142/09.05.2006 a fost aprobat programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din municipiul Constanta si s-a abilitat S.C'CONFORT URBAN"S.R.L. pentru organizarea licitaţiilor, pentru executarea efectiva a lucrărilor inclusiv proiectarea detaliilor de execuţie la o valoare estimata de 20.000.000 € exclusiv TVA.

In urma procedurii de achiziţie publica organizata in data de 11.09.2006 s-a intocmit procesul verbal nr. 7457/11.09.2006 si raportul comisiei de evaluare nr. 8131/09.10.2006 la o valoare de 79.639.992 RON reprezentând 22.436.961 € exclusiv TVA.

Comisia de evaluare a ofertelor a acceptat aceasta valoare care depăşeşte cu 2.436.961 € exclusiv TVA deoarece creşterea accentuata a preţului barilului de petrol pe piaţa mondiala a condus implicit la creşterea materialelor componente ale mixturilor asfaltice si a altor categorii de lucrări inscrise in caietele de sarcini.

Astfel preţul tonei de bitum a crescut din luna martie 2006 (luna premergătoare estimării financiare care a stat la baza Hotărârii nr. 118/27.03.2006) cu 15 % pana in luna august 2006 (luna premergătoare depunerii ofertelor pentru programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din municipiul Constanta).

Menţionam ca raportul comisiei de evaluare privind adjudecarea licitaţiei a fost aprobat de Consiliul de Administraţie al S.C'CONFORT URBAN"S.R.L. prin decizia nr. 76/17.10.2006.

Fata de cele arătate, supunem plenului Consilului Local aprobarea executării lucrărilor din programul de finalizare a lucrărilor de ranforsare si reparare a tramei stradale si a incintelor instituţiilor de invatamant si cultura din municipiul Constanta la valoarea de 79.639.992 RON reprezentând 22.436.961 € exclusiv TVA.