Hotărârea nr. 427/2006

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului privat  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 15.09.2006.

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 108141 / 2006;

             Vazind H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare ;           

            Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006 si Procesul Verbal nr. 109573 / 2006 ;

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120 7 alin 1, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii  Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001

 

H O T A R A S T E:

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu urmatoarele imobile ( terenuri si cladiri ), conform anexelor 1 – 33, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinse in anexa 40 la H.C.L.M. nr. 386 / 2006, in sensul ca in loc de suprafata terenului de 2176,86 mp, se va trece correct 2177 mp;

            Art. 3– Se insuseste Procesul Verbal nr. 109573 / 2006 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA,  
NR 427/15.09.2006

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.. 108141 /

 

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

            In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,       in temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare

 

            Avind in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform caruia se aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.

            Analizand adresele Serviciului Juridic prin care se solicita atribuirea de imobile in natura sau in compensare in baza Legii nr. 10 / 2001.

            Vazind solicitarile de cumparare, conditionate de includerea in inventarul domeniului privat a respectivelor imobile si adresele R.A.E.D.P.P. privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar.

            R.A.E.D.P.P. solicita inregistrarea in inventarul domeniului privat, in completarea anexei 3 a H.C.L.M. nr. 296/ 2001,centralizat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2006, a suprafetelor aferente unor imobile ( teren si constructie ), aflate in administrarea sa - anexele 2 si 10

            Valoarea terenurilor care sunt trecute in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr.109573 / 2006.

 

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 33, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                                 Gratiela RUSU 

             

                                                                                     ELABORAT

                                                                                                Daniela GHERLAN            

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE TEREN

RON

OBSERVATII

Teren statiunea Mamaia, zona Cazino

Supraf. Teren

147,28 mp

14.362,561

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

C.U. nr. 3688 / 2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren si constructie str. Revolutiei din 22 decembrie 1989 nr. 8

Nr. Cadastral 9089

Supraf. Teren

313,68 mp

supraf. Constr.

250,72 mp

 

29.060,197

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Aflat in administrare R.A.ED.P.P. cu nr. inv. 10146

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Chiliei nr. 71

Supraf. Teren

87 mp

8.059,924

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Calafatului nr. 100

Supraf. utila.

1105 mp

 

86.206,574

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Primaverii nr. 67

Supraf. Teren

46 mp

4.261,569

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren bd. Aurel Vlaicu, langa teren tenis Neptun

Supraf. Teren

2800 mp

273.052,5

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Primaverii nr. 6, bl. ST6, parter

Nr. Cadastral 2115/p;10

Supraf. Teren

8,87 mp

 

821,741

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Cota indiviza

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Str. Mitropolit Dosoftei nr. 45

Nr.Cadastral 15844

Supraf. Teren

32 mp

2.496,479

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Sat Vacanta, zona Casa Prahova

 

Supraf. Teren

29,80 mp

 

2.760,755

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Constructie Str. Farului nr. 5, bl. TD11, sc. C, ap. 28

Nr. Cadastral 1927/28

Supraf. Utila 66,96 mp

Supraf. Balcon

3,74 mp

_

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Aflat in administrare R.A.E.D.P.P.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Ion Lahovari nr. 150

Supraf. Teren

88,65 mp

8.212,79

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Decebal nr. 4

Nr. Cadastral 7564/1

Supraf. Teren

14.88 mp

1.378,525

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren bd. Aurel Vlaicu nr. 95 ( lot 1 si lot 2 )

Supraf. Teren

143,52 mp

12.596,301

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Maramures nr. 57

Nr. Cadastral 15800

Supraf. Teren

14,43 mp

1.308,691

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001 aflat in administrare RAEDPP

Diferenta masuratori

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren bd. Aurel Vlaicu, aferent Statie de Reglare – masurare S.R.P.M.

Supraf. Teren

6.875mp

603.397,259

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Contract de schimb aut. Sub nr. 15841 / 1995

H.C.L.M. 346 / 1995

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Str. Theodor Sperantia nr. 129

Supraf. Teren

110 mp

9.118,003

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Decebal nr. 7

Supraf. Teren

341,19 mp

28.281,558

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Notificat

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Margaretei nr. 1A, lot 1

Supraf. Teren

41 mp

3.198,614

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Sat Vacanta, zona Casa Sibiu

Supraf. Teren

766,19 mp

70.981,995

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Str. Steagului nr. 31

Supraf. Teren

31.62 mp

2.713,517

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, zona Pinguin, lot 8A

Supraf. Teren

150 mp

 

14.627,81

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu C1 loturile A si B

Supraf. Teren

755 mp

41.967,19

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu D1 loturile A, B si 29

Supraf. Teren

900 mp

50.027,12

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu D4 loturile B, C, 29, 30 si 31

Supraf. Teren

2115 mp

117.563,73

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu F1 loturile 22 si 23

Supraf. Teren

320,50 mp

17.815,21

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu C2 loturile A si B

Supraf. Teren

1559 mp

86.658,09

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu F1 loturile 24 si 25

Supraf. Teren

425 mp

23.623,92

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Constanta Sud – Cumpana, careu D4 lotul A

Supraf. Teren

262,50 mp

14.591,24

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 29 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren intre Depozitul nr. 4 Oil Terminal “Movila Sara” si statia CF Agigea Nord

Supraf. Teren

35.000 mp

1.945.499,04

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 30 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Haricleea Darclee, zona Compozitori, careu XVI

Supraf. Teren

291,78 mp

23.616,837

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 31 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren si constructie     ( etaj 1 ) str. Daciei nr. 66

Nr. Cadastral 6649

Supraf. Teren

227,02 mp

supraf constr. 129,15 mp

19.924,84

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Aflat in administrarea RAEDPP

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 32 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Constantin Bratescu nr. 28B

Supraf. Teren

3 mp

277.93

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 33 LA H.C.L.M. NR. 427/2006

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, langa Restaurant cu Specific

Supraf. Teren

450 mp

43.883,44

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Aflat in administrare RAEDPP

 

 

PRESEDINTE SEDINTA