Hotărârea nr. 420/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINTE si BIROURI, str. Poporului nr. 28, teren in suprafata de 670 mp, proprietate SC CLIMATRONIC SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINŢE şi BIROURI,

str. Poporului nr. 28, teren în suprafaţă de 670 mp,

proprietate SC CLIMATRONIC SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 15.09.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5) lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINŢE şi BIROURI şi asigurarea a 15 locuri de parcare, str. Poporului nr. 28, teren în suprafaţă de 670 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19817, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 51182 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4889/2006 eliberată de ANCPI - OCPI, este proprietate SC CLIMATRONIC SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1348/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC CLIMATRONIC SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 420/ 15.09.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 62752 / 21.06.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CLIMATRONIC SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINŢE şi BIROURI, str. Poporului nr. 28, teren în suprafaţă de 670 mp, proprietate SC CLIMATRONIC SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19817, este proprietate SC CLIMATRONIC SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1348/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 670 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Poporului cu o deschidere de 13,80 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime S+P+6E cu destinaţia de locuinţe cu birouri la etajul 1 şi parcare pentru 15 autoturisme la parter.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,20 m de la strada Poporului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+5-6E.

P.O.T. existent = 11,73 %                   C.U.T. existent = 0,12

P.O.T. propus = 69 %             ]           C.U.T. propus = 4,18

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2288/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Plan parter

- Desfăşurare front stradal

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E – LOCUINŢE şi BIROURI, str. Poporului nr. 28, teren în suprafaţă de 670 mp, proprietate SC CLIMATRONIC SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT