Hotărârea nr. 419/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE IMOBIL SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SALON INFRUMUSETARE B-dul. Mamaia nr. 11 intersectie cu strada Dimitrie Bolintineanu, LOT 1teren in suprafata de 90 mp (acte) si 110 mp (masuratori) proprietate Oltean Ioanichie si Oltean Despina-Gabriela

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE IMOBIL SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SALON INFRUMUSETARE B-dul. Mamaia nr. 11 intersectie cu strada Dimitrie Bolintineanu, LOT 1teren în suprafaţă de 90 mp (acte) si 110 mp (masuratori)

proprietate Oltean Ioanichie si Oltean Despina-Gabriela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 15.09.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “c” şi art 1207 , alin (1) , lit. “b” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE IMOBIL SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SALON INFRUMUSETARE, B-dul. Mamaia nr. 11 intersectie cu strada Dimitrie Bolintineanu, LOT 1, teren în suprafaţă de 90 mp (acte) si 110 mp (masuratori), conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Terenul, identificat cu nr. cadastral 18782/1, este proprietate Oltean Ioanichie si Oltean Despina-Gabriela conform contractului de vanzare-cumparare nr. 2471 / 06.12.1995 autentificat de notar public Boruna Chirata si a contractului de partaj-voluntar fara sulta  nr. 2524 / 24.10.2005 autentificat de notar public Joita Botezatu.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, d-lor Oltean Ioanichie si d-nei Oltean Despina-Gabriela, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

 

                                                                                                SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 419/ 15.09.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 76328 / 05.09.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Oltean Ioanichie privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE IMOBIL SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SALON INFRUMUSETARE, B-dul. Mamaia nr. 11 intersectie cu strada Dimitrie Bolintineanu, LOT 1, teren în suprafaţă de 90 mp (acte) si 110 mp (masuratori), proprietate Oltean Ioanichie si Oltean Despina-Gabriela .

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18782/1, este proprietate Oltean Ioanichie si Oltean Despina-Gabriela conform contractului de vanzare-cumparare nr. 2471 / 06.12.1995 autentificat de notar public Boruna Chirata si a contractului de partaj-voluntar fara sulta  nr. 2524 / 24.10.2005 autentificat de notar public Joita Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren exista in prezent o constructie P- locuinta unifamiliala

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 90 mp (acte) si 110 mp (masuratori), se află în municipiul Constanţa. Terenul are o forma neregulata cu o deschidere de 4,17 m la strada Dimitri Bolintineanu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea imobilului existent cat si schimbarea functiunii  din locuinta unifamiliala in salon de infrumusetare. Locul de parcare necesar acestui tip de functiune va fi inchiriat si amenajat in domeniul public.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H existent = P    . H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 86,36 %                   C.U.T. existent = 0.86

P.O.T. propus = 86,36 %                    C.U.T. propus = 1,72

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

 

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Obiective de utilitate publica sc.1:500                     - Certificat urbanism nr. 2639 / 23.06.2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal existent si propus

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10640/06.07.2006

- Aviz Sanitar nr. 2-9195 / 27.07.2006

- Aviz Mediu nr. 5614 RP/24.08.2006

- Aviz Cultura nr. 1093 / 02.08.2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE IMOBIL SI SCHIMBARE FUNCTIUNE IN SALON INFRUMUSETARE, B-dul. Mamaia nr. 11 intersectie cu strada Dimitrie Bolintineanu, LOT 1, teren în suprafaţă de 90 mp (acte) si 110 mp (masuratori), proprietate Oltean Ioanichie si Oltean Despina-Gabriela .

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat inspector,

                                                                                     Arh. Luiza Elena Popa