Hotărârea nr. 410/2006

Hotarare privind situatiile pentru care se acorda ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare in conformitate cu prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 


         ROMANIA

   JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
                  
CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind situatiile pentru care se acorda ajutoare de urgenta si

ajutoare de inmormantare in conformitate cu prevederile Legii

416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si

completarile ulterioare

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din
data de 15.09.2006;

Vazand expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, avizul Comisiei nr.l si al Comisiei nr.5 si referatul Serviciului Asistenta si Protectie Sociala nr. 108884/05.09.2006;

Avand in vedere prevederile art.28, alin.(2), (4) si (5) din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, eu modificarile si eompletarile ulterioare si aie art.57 si 62 din H.G. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001;

In temeiul prevederilor art.38, alin.(6), lit.a, punctul 2 si aie art.l20A7, alin.(l), Ht.b din Legea 286/2006, privind modificarea si completarea Legii administratiei publiée locale nr.215/2001;

HOTARASTE;

Art. 1-Situatiile pentru care se acorda ajutoare de urgenta (in bani sau in natura) pot fi urmatoarele:

a) familiilor eu venituri reduse care au problème grave de sanatate sau au
acumulat datorii mari la plata cheltuielilor de intretinere sau a obligatiilor fata de
bugetul local;

b)   familiilor eu venituri reduse care au mai mult de 2 copii care
freeventeaza cursurile scolare, achitarea in astfel de cazuri a taxelor scolare
(partial sau intégral) sau achizitionarea de rechizite scolare;

c) decesul unei persoane din familiile eu venituri reduse;

d)   familiilor sau persoanelor care locuiesc in conditii improprii unui trai décent sau fara adapost;

e)   persoanelor varstnice fara sustinatori legali si care au venituri reduse ;


Art.2-Ajutoarele de inmormantare in cazul decesului unei persoanc din familiile beneficiare de ajutor social sau al pcrsoanei singure beneciara de ajutor socia! rcprezinta o parte din chelluielile eu inmormantare (exceptand produsclc alimentare) si se acorda astfel:

a)      la un cuantum al ajutorului social pana la suma de 150 lei, se deconteaza 80% din cheltuicli;

b)     la un cuantum al ajutorului social cuprins intre 151-300 lei, se deconteaza 65% din cheltuieli;

c) la un cuantum al ajutorului social peste suma de 301 lei, se deconteaza
50% din cheltuicli.

Plafonul maxim pentru decontarea cheltuielilor mai sus mentionate este de 600 lei.

Art.3-Compartimentul Comisiilor de Specialitatc aie Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Serviciului Asistcnta si Protectie Sociala, Dircctiei Financiare in vederea aduceni la indeplinire si spre stiinta Prefecturii judetului Constanta.

Adoptata de 24 consilieri din   27        de membri.

PRESEDINTE SEDINTA,                                             CONTRASFMNEAZA,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.410/ 15.09.2006


                           ROMANIA

               Judetul Constant a

M UNICIPIUL CONSTANTA

DIRECTIA ADMINISTRATIF, PUBLICA LOCALA

SF.RVTCIUL ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA

NR.10884/05.09.2006

REFERAT


Avand in vedere de prevederile art.28, alin.(2), (4) si (5) din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, eu modificarile si completarile ulterioare si aie art.57 si 62 din H.G. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor mctologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001;

Propunem ca situatiile pentru carc se acorda ajutoare de urgenta (in bani sau in natura) sa fie urmatoarele:

a)  familiilor eu venituri reduse care au problème grave de sanatate sau au
acumulat datorii mari la plata chelluielilor de intretincre sau a obligatiilor fata de
bugetul local;

b)  familiilor eu venituri reduse care au mai mult de 2 copii care
freeventeaza cursurile scolare, achitarea in astfel de cazuri a taxelor scolare
(partial sau intégral) sau achizitionarea de rechizite scolare;

c)   decesul unei persoane din familiile eu venituri reduse;

d)   familiilor sau pcrsoanelor care locuiesc in conditii improprii unui trai décent sau fara adapost;

e)   persoanelor varstnice fara sustinatori legali si care au venituri reduse, iar ajutoarele de înmormantare in cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneciara de ajutor social reprezentand o parte din cheltuielile eu inmormantare (exceptand produsele alimentare), sa fie acordate astfel:

 

a)             la un cuantum al ajulorului social pana la suma de 150 lei, se deconteaza 80% din cheltuieli;

b)      la un cuantum al ajutorului social cuprins intre 151-300 lei, se deconteaza 65% din cheltuieli;

c) la un cuantum al ajutorului social peste suma de 301 lei, se deconteaza 50% din cheltuieli.

Propunem, de areirienea, ca plafonul maxim pentru decontarea chelluielilor mai sus memionate sa nu depaseasca suma de 600 lei.

DIRECTOR EXECUTIV
ANDREI SOZANSKI

SEF SERVICIU,

DANIELADRECSAN