Hotărârea nr. 409/2006

Hotarare privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportulin comun, conform ordinului nr.609/2003 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

                   romania

ROMANI A
JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

                            

Hotarare
privind aprobarea listelor cu beneficiarii de

gratuitate pe transportulin comun, conform ordinului

nr.609/2003 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor

si Turismului

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data
de 15.09.2006;

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU STEFAN MAZARE, referatul nr. 108181/04.09.2006 al Biroului Resurse Umane -Directia Administratie Publica Lócala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 -administratie publica lócala, jurídica, apararea ordinü publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;

In coníbrmitate cu prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit "g" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modifican si completan prin Legea nr.519/2002, cu modificarile ulteríoare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transpon in común de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentü personali sau insotitorii acestora;

Analizand Conventia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratufeti pe transportul in común pentru persoanele cu handicap grav si asistentü personali ai acestora;

In temeiul prevederilor art.38 alin 2 lit.Md", alin 6 lit "a" pct. 2 si art 120 alin. 1 , lit "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legü administratiei publice lócale nr. 215/2001;

HOTARASTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transpon in común ale Regiei Autonome de Transpon in Común Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentü personali ai acestora.


ART.2 — Abonamentele eliberate pe o linie deservita de mijloace de transport in común, sunt valabile incepand cu data de 01 septembrie 2006 pana la data de 31 decembrie 2006, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 si nr. 3, cu exceptia celor carora le expira anterior certifícatele de expertiza medícala.

ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Común Constanta, in perioada 1-15 a fiecarei luni pe baza documentelor personale.

ART.4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protectie Sociala , Directiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Común Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judetului Constanta, spre stiinla.

PREZENTA HOTARARE A FOST ADOPTATA DE 24 CONSILIERI DIN   27

DE MEMBRI

PRESEDINTE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 409/15.09.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANÍA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECTiA ADMINISTRATIE PUBLICA LÓCALA

BIROUL RESURSE  UMANE

NR 1Q8181/0409.2006

REFERAT

Avand in vedere prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art. 19 alin.(l) lit. "g" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modifican si completan prin Legea nr.519/2002 si ale Ordinului nr.609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in común de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora, propunem aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listeíor benefíciarilor de anonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistentii personali angajati ai institutiei.

Abonamentele eliberate de catre Regia Autónoma de Transport in Común Constanta pentru o linie deservita de mijloacele de transport in común, vor fí valabile dupa cu urmeaza:

- Ol.septembrie 2006 pana la data de 31 decembrie 2006, conform anexei nr. 1 privind asistentii personali ai persoanelor cu handicap si anexei nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind persoanele cu handicap vizual -nevazatori, cu exceptia celor al caror certificat de expertiza medícala expira anterior acestei date.

SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA

 

 


ANEXA NR 1 LA HCLM 409

TABEL NOMINAL CU ASISTENTII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC CONFORM

ORDINULUI NR. 609/2003 SEPTEMBRIÉ - DECEMBRIE 2006

 

N

R.

C

R

T

NUME SI PRENUME

ACT IDENTITATE

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP.

MEDÍCALA / VALABILITATE

LIN

IE

TR

ASE

U

VALABILITATEA ABONAMENTULUI

I

ALEXE FLORICA

BT.657792

AL.NALBEINR.15,BL.L109 AP.20

4929/06.07.2006 06.07.2007

100

01.09.-31.12..2006 4 LUNI

2

ALDEA CONSTANTENA

BN.868763

STR.SIRETULUI NR.27A

286/13.01.2003 PERMANENT

44

01.09.-31.12.2006

4 LUNI

3

AMZA CORNELIA

GX.7II898

STR.BADEA CIRTAN NR.13, BL.K6,AP.15

88/08.01.2003 PERMANENT

43

01.09.-31.12.2006 4 LUNI

4

ASAVOAEI DÁMELA

KT.224080

STR.ELIBERARII NR.29, BL.AE1,AP.19

4629/18.05.2006 18.05.2007

51

01.09.-31.12.2006 4 LUNI

5

BADINCA ANTOANETA

KT.385523

STR.PRELG.LILIACULUI NR.3,BL.G3,AP.ll

4147/02.02.2006 02.02.2007

5

01.09.-31.12.2006 4 LUNI

6

BOBEANU SERBANA

KT.045071

STR.RASARITULUI NR.2

4031/27.03.2003 PERMANENT

43

01.09.-31.12.2006 4 LUNI

7

BOBOC ANA

KT.093391

AL.NUFARULUI NR.4JBL.13B AP.18

4067/12.01.2006 12.01.2007

100

01.09.-31.12.2006

4 LUNI

8

CARIGA RODICA CRISTINA

KT.097402

STR.OLEG DANOVSCHl NR.4

4109/22.04.2003

PERMANENT

40

01.09.-31.12.2006 4 LUNI

9

COSOR VASILICA

KT.07912O

BD.AUREL VLAICU NR.90, BL.AV27,AP.46

5752/23.08.2005 PERMANENT

101

01.09.-31.12.2006

4 LUNI

10

CRISAN ION

BD.057695

STR.NUCILOR NR.13

5960/24.11.2005 24.11.2006

102

01.09.-30.11.2006 3 LUNI

11

CURCA MARIANA

DE.733466

STR.ON URSU NR.50JBL.il A, AP.15

1034/08.02.2006 08.02.2007

101

01.09.-31.12.2006

4 LUNI

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

46

STANCIU ECATERINA

KT.426404

SOS.MANGALIEI NR. 1,BL.J9, AP.20

842/01.02.2006 PERMANENT

43

01.09.-31.12.2006 4LUNI

47

TIPU LIDIA

KT.482445

STR.PETRE LICIU NR.5

3313/08.05.2006 PERMANENT

51

01.09.-31.12.2006 4LUNI

48

TOMA FLORICA

BR.997082

SOS.MANGALIEI NR.72,BL.A, AP.IO

4007/12.01.2006 12.01.2007

5

01.09.-31.12.2006 4LUNI

49

VACAROIU DANIELA

KT.250958

STR.CASINNR.5.BL.G1,

AP.20

40/ 27.07.2006 27.07.2007

40

01.09.-31.12.2006 4LUNI

50

VATRA MARIANA

KT.034160

BD.l MAI NR.33A BL.PF8,

AP.10

4063/12.01.2006 12.01.2007

5

01.09.- 31.12.2006 4LUNI

51

VLADESCU GABRIELA

KT.3I0I37

STR.HORIA AGARICI NR.2, BL.5C.AP.20

4962/06.07.2006 06.07.2007

43

01.09.-31.12.2006 4LUNI

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA H.C.L.M. 409


TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT fN COMÚN

______________________ CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, INCEPAND CV DATA DE 01.09.2006____________

Nr.                                                                                                                                                                           Act identitate              Certificat             Termende                                                                                                                      Gr   Vaiabilitate

crt.  Nume S'prenume bolnav       CNP____________ Adresa____________________________________ Sene     Numár       Nmnár        Data________________________________ revizuire____________________________________ ad   abonament

1   ABAZA VALENTÍN                    167Q912131288  STR N.IORGA NR 22.BL J2.AP.34                           KT  3194QT"       2'Ba 04.02.2003 Nerevizubil                                                                                                                  I   3112 200o

2   ABDULAERGEAN                   1891013134160  BDUL1MAI NR.37, BLOC S5B.AP.13                      KT  379641          5038 20.07.2006 20.07.2007                                                                                                              II  31.12.2006"

3   AGACHI-PARVU ELENA         2470517131219  B-DUL TOMIS NR.132.BLLE1.AP.2____________ GN  345048          9302 05.11.2004 Nerevizuibil_____________________________________________________________ II  31.12.2006

4   ALDEA                                       1730314131277  STR.SIRETULUI NR.27                                             DB  914020            286 13.01.2003 Nerevizuibil        I   31.12.2006 _    ADRIAN-ALEXANDRU       

5   ALDEA LAURA ELENA            2890512134263  STR. NICOLAIE IORGA NR. 28, BL. MD6B, SC.    KT  346942          4076 19.01.2006 19.01.2007_____________________ I   31.12.2006         A, AP. 25________________________________

6   ANDREI GHEORGHE_______ 1490215131217 STR.I.LCARAGIALE NR.2A.BL.L113,AP322         GK 86774    583 23.01.2006 23.01.2007___ II  31.122006

7   ANTÓN AURICA____________ 2690905131211  B-DUL TOMIS.NR.211,BLTS6B,AP.3____________ KT 411951            899 03.02.2006 03.02.2007_____ II  31.12.2006

8   APOSTOLIDE GHEORGHE    1430530131224  BDUL ALEX LAPUSNENAU NR.100A,                    BR 657621            759 20.01.2003 Nerevizuibil______________________ II  31.12.2006 ________________________________ BL.48,AP-24        ________________________________________

9   ASAVOAEI                                2900515134184  STR.ELIBERARII NR.29.BLOCAE1.AP.19              KT  438884          4629 18.05.2006  18.05.2007                                                                                                               I   31.12.2006

_    ROXANA-IONELA_____________________________________________________________________________________________________

_J0 ASCIU CARMEN RALUCA     2720410131214  STR.CPT.D.EUGENIU NR.9.BLX4.AP.67_________ GJ 882166            500 19.01.2006  19.01.2007________________________________________________________________ II  31.12.2006

11     AVASILOAEI C-TIN_________ 1570509131231  ALBRIZEI NR.26, BL.FC9, AP.16_______________ KT  276512            414 18.01.2006 18.01.2007______ II  31.12.2006

12     AVRAM GEORGETA________ 2571005131217  STR.C-TIN BRINCUSI NR.61, BL.2. AP.1________ DE  733988            467  19.01.2006 19.01.2007_____ II  31.12.2006

J13 BABUNELU________________ 1710617364225  STR. BADEA CIRTAN NR. 17, BLOC K8.AP-25      KT  379998          4599 14.07.2006  14.07.2007______ II  31.12.2006

14 BABUSFLOAREA___________ 2510817131217  STR. MESTERUL MANÓLE NR.50______________ KT 412110          4568 13.07.2006 13.07.2007____ I   31.12.2006

~5 BADILAION                              1441015131211   STR. TRACTORULUI NR.32                                     KT  163146            423 18.01.2006 18.01.2007                                                                                                                     II  31.12.2006

Jj6 BALABAN ELENA                    2400326131217  FERDINAND NR.95.BL. A1.AP.5                             DK 390872            117 10.01.2006 10.01.2007                                                                                                                     II  31.12.2006

_17 BALOI MARÍA GABRIELA       2681018135060  C-TIN PUREC NR.22_________________________ KT 201775          2047 17.03.2005 Nerevizuibil_______________________________________________________________ II  31.12.2006

18     BARBU CONSTANTIN             1500129181163  STR ALEX CEL BUN NR.62___________________ KT 455232            146 10.01.2006 10.01.2007________________________________________________________________ II _ 31.12.2006

19     BARBUIONUTCOSMIN         1901015134150 ALEEA UMBREI NR.2, BL14, AP.19______________ KT 463097          4067 12.01.2006 12.01.2007_______________________________________________________________ I   31.12.2006

20   BARCA ANA_______________ 2390301131279 ALEEA PELICANULUI,NR.2,BL.AV36,AP.51           KT 271995              24 03.01.2006 03.01.2007_______ II  31.12.2006

21     BARZAN DANA-ROXANA       2731212134014  ZEFIRULUI NR.16,BL.FC6,AP.12_______________ KT 349024          6352 21 09.2005 21 09.2006_______________________________________________________________ II  30.09.2006

22     BESCUCA GHEORGHE          1530309131221   STR. MESTERUL MANÓLE NR.50B____________ KT  311177          4716 31 07 2006 31 07.2007_______________________________________________________________ II  31.12.2006

23   BEU AURICA______________ 2571006131244  ALEEA TOPOLOG,NR.9,BLC1,AP.23____________ KT  065773            332  16.012006 16.012007______ II  31.12.2006

24     BODEAIOANA_____________ 2460901131213 STR.CISMELEI NR.2,BL.LA,AP.32______________ KT  117018          7144 03.07.2003 Nerevizuibil____ II  31.12.2006

25     BOUNEGRU ANSOARA         2680630040101  PRL.LILIACULUI, NR 14, BL.A4, AP.21__________ DG 929509          3445 16.05.2006 16.05 2007______________________________________________________________ II  31.12.2006

26     BUTCU ADRIÁN____________ 1781127131224  STR. TH. SPERANTIA, NR. 23, BL 40, AP. 46       KT  227955          4587 13.07.2006 13.07.2007_____ II  31.12.2006

_27  BUTUC GHEORGHE________ 1320906131224  BDUL AUREL VLAICU NR.104_________________ B_G 647586          7521 22.07.2003 Nerevizuibil______ II  31.12.2006

_28  BUZOIANU DUMITRU_______ 1520817131213 AL. LIREI NR.8B.8LOC FD4.AP 5_______________ DA 400373          1155 14.02.2005 Nerevizuibil_____ II  31.12.2006

29 BUZOIANU PARASCHIVA      2530306131268  STR. LIREI NR.8 B.BLOC FD4.AP.5____________ DE 468232          5574 16.08.2005 Nerevizuibil______________________________________________________________ II  31.12.2006

_30 CADIRGHIULSER___________ 2650423131224  STR.SG.NIC GINPEANU NR.22________________ KT  38745______________________________ 552 23.01.2006 23.01.2007___________________________________ II  31.12.2006

_31  CHELARU APIÑA                   2680528131234  BDUL TOMIS NR.308, BLOC LT3.AP.4                   KT 073835            565 23.01.2006 23.01.2007                                                                                                                     II  31.12.2006

15.08.2006

1/6

32   CHEVAL AURELIA__________ 2770526130614 STR AMZACEA NR.23         ___________________ KT 255436         6688 05.10.2005 05.10.2006_____ II  30 09.2006

33   CHIRITA MARÍA____________ 2540506131220  STR. BP HASDEU NR.114A.BLOC L7.AP.17          KT 431213          4417 04 07.2006 04.07.2007_____ I   31.12.2006

34     CIMPOIERUILEANA               2920528134141   STR.VARFUL CU DOR NR.11.BL.V6A.AP.18         NX 942558          5003 20.07.2006 20.07.2007                                                                                                                 II  31.12.2006


 

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÍN COMÚN

______________________ CONFORM ORD1NULU1 NR. 609/21.04.2003, ÍNCEPÁND CU DATA DE 01.09.2006____________

Nr.                                                                                                                                                                           Act ¡dentílate              Certificat             Termende                                                                                                                      Gr   Vaiabilitate

crt. Numegi prenume bolnav       CNP_____________ Adresa______________________     ___________ Serie    Numár      Numár        Data_______________________________ revizuire_______________________ ad   abonament

35   CIOBAN ONITA                        2380730131211  ALEEA CAPRIOAREI NR.2, BLOC 17C, AP.77      BC 292372          9586 17.11.2004 Nerevizuibil                                                                                                                 II  3112 2006

36   CIOBESCU ALINA__________ 2860605134265  STR.DIONISIE CEL MIC NR.53.BL48B.AP.39       KT  13394S_      4468 04.07.2006 04.07.2007_____ II  31 12.2006

37   CIRMACIU NECULAE_______ 1440928131215  STR. DRAGAN SCARLAT NR.12                             DB 325172            346 17 01.2006 Nerevizuibil______ II  31.12.2006

38   CIUPITU BOGDAN M._______ 1740819131234  BLP.MAMAIA NR.65, BL.BL1A, AP.79_______        KT  57254            4442 05.07.2006 05.07.2007_____ II  31.12.2006

39   COATUANCUTA____________ 2960228340433 AL.HORTENSIEI NR.4, BL.D2, AP.5____________ NT 297770          4077 19.01.2006 19.01.2007_____ I   31.12.2006

40   COLGIUVASILE____________ 1340516131213 ALE. TOPOLOG, NR22.BL.F4.AP-8_____________ KT 064968          3544  17.02.2003 Nerevizuibil____ II  31.12.2006

41     COMAN COSTEL___________ 1680919131330  STR.CRISANA NR.6__________________________ BT  164708          3627 25.05.2006 25.05.2007_____ II  31.12.2006

42     COMANESCU EUGENIA        2380707131239 AL TOPOLOG NR.4,BLOC E4.AP.10____________ DB  325366          8153 04.10.2004 Nerevizuibil______________________________________________________________ II  31.12 2006

43   COMSAANDREEA_________ 2801002134152  ALEEA UMBREI NR.1, BL.22C, AP.70___________ KT  140843          2019 10.03.2005 Nerevizuibil____ II  31.12 2006

44   COMSA AURELIA__________ 2490607131248  STR. EGRETEI NR.4, BLOC AV3.AP.31_________ KT  303500            231  12.012006 12.01.2007______ II  31.12.2006

45   CONSTANTINCONSTANTIN 1391110135713  STR.N.GRINDEANU, NR.51. BL.E2. AP.4________ KT  189983          2236 14.02.2003 Nerevizuibil______________________________________________________________ II  31.12.2006

46   CONSTANTIN ECATERINA    2460620131237  BDUL TOMIS NR.320, BLOCM4.AP.42                   BE  881450          1964 01.03.2004 Nerevizuibil                                                                                                                II  31.12.2006

47   CONSTANTIN VASILE             1551013131251   STR. MIRCEA CEL BATRAN NR.57, BLOC            KT  187908            128 11.01.2006 1101.2007_______________________ II  31.12.2006         MV2.AP.59_______________________________

48   CONTORCORNEL__________ 1420627131215  STR. DEZROBIRII NR. 124, BLOC IS2.AP.81          GV  792251          2072 11.02.2003 Nerevizuibil_____ II  31.12.2006

49   COSOR IULIAN_____________ 1870811134247  BLD.A.VLAICU NR.90, BL.AV27.AP.46__________ KT  212074          5752 23.08.2005 Nerevizuibil____ I   31.12.2006

50     COSTACHE ELENA_________ 2970904134161   INULUI.NR.22_____________________                     NT 696137          4907 29.06.2006 29.06.2007_____ I   31.12.2006

51     CREMENE ALINAGABRIELA 2740506131266  STR.TRAIAN 26, BL.B5, AP.51________                  KT  305596          8000 08.12.2005 08.12 2006______________________________________________________ II  30.11.2006

52   CRETESCU CRISTIAN            1860829134190 ALEGRETEI.NR.11.BLC5.AP.22________________ KT  248129          6408 22.09.2005 Nerevizuibil______________________________________________________________ II  31.12.2006

53     CRETUION________________ 1320608131229  STR. ELIBERARII NR.19 BL.IV32, AP.17________ KT 464397          6976 17.08.2004 Nerevizuibil____ I   31.12.2006

54   CRUMAN MIHAELA                 2671210131247  BDUL AUREL VLAICU NR.90A, BLOC                    KT  274709            972 08.02.2006 08.02.2007______________________ II  31.12.2006         AV27.AP.30______________________________

55     CUNESTEANU VERÓNICA    2760906131275  PRL. TOPOLOG NR.8, BLOC H9.AP.40__________ KT 402283          3098 04.05.2005 Nerevizuibil______________________________________________________________ II  31.12.2006

56     CURCA DUMITRU__________ 1510901131268  STR, ION URSU NR.50, BLOC HA. AP.15_______ BR  665822          1034 08.02.2006 08.02.2007_____ I   31.12.2006

57   CUREANICQLAE___________ 1530315131234  STR. SOVEJA NR.102, BLOC 52.AP.37_________ DB  920832            657 25.01.2006 25.01.2007______ II  31.12.2006

58   CUTALENUTA______________ 2680607360014  STR. DRAGOSLAVELOR NR.48,        __________ GX 718438          3286 07 04.2004 Nerevizuibil____ II  31.12.2006

59   PAREA ILEANA       ________ 2500718131226  STR.N.GRINDEANU NR.33, BL._GtAP.30             GT 881104          7969 07 12.2005 07.12.2006_____ II  30.11.2006

60   DIACONESCU NICOLAE        1600622131226 STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR.21, BLOC       BZ 635538            324 16.01.2006 16.01.2007______________________ II  31.12.2006         X6.AP.11________________________________

61     PIACONU MARÍA                    2500306131247  AL.UMBREI,NR.2,BL.14,AP.62                                GX 409994            19.1.___.012006 12.01.2007                                                                                                                      II  31.12.2006

62   POBRE AURELIA                    2520530131216 AL IALOMITEI NR.7_________________     ______ BR 664974            123  10.01.2006 10.01 2007______________________________________________________ I   31.12.2006

63   POBRE NICOLETA_________ 2910913134149  AL EGRETEI NR.4. BLOC AV3.AP.18___________ NM 942364          4009 12.01.2006 12.01.2007_____ II  31.12.2006

64   PRAGHICI FLORICA________ 2680326130934  ALSTEJARULUI NR 3, BL.63, AP.64       ________ KT 285349            900 03.02.2006 03 02.2007______ II  31.12.2006

65   PRAGOESCU CARMEN         2571230131225 STR.I.LCARAGIALE NR.43. BL.I3. AP.4                 KT  124041            502 19.01.2006  19.01.2007                                                                                                                 II  31.12.2006

66  PRAGOMIR CRISTIAN            1861224134188  STR.O.DANOVSCKI NR.40.BL.BM2.AP.5               KT  171788              99 10.01.2006 Nerevizuibil                                                                                                              I   31.12.2006
EUGEN                                                                                                                                                            

67  PRAGOS AUGUSTIN              1380823131222  STR. STEFAN CEL MARE NR.109, BLOC              BX  487036            935 22.01.2003 Nerevizuibil______________________ II  31.12.2006
         BM31.AP.3_6______________________________

68   DROPOL CRISTINA________ 2850103134167  BDUL TOMIS NR.253, BLOC T1.AP.31__________ KT  65783            1063 22.01.2003 Nerevizuibil____ I   31.12.2006

■■y-  UULGHÉROIU LL.NA             2310518131224   STR.BANU MIHALCEA_____________                      KT 479401          4644 31.07.2006 Nerevizuibil___________________________________________________ II  31.12.2006

70 DUSA MARIANA                      2820313132823  STR. RETEZAT NR.43                                              GV 781389          4841  15.07.2005 Nerevizuibil                                                                                                                II  3112.2006

15.08.2006

2/6

fcr.yif,-'t   ■   ¿01M MCiSOll Pluí-Cüftór.ta


TRANSPORT IN COMÚN

DE 01.09.2006

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, INCEPAND CU DATA

 

Nr.

crt.  Nume §i prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Serie      Numar

Certificat

Numar          Dala

Termen de revizuíre

G

ad

Valabilitate

abonamcnl

71   ELEFTERESCU MARÍA

2380321131220

BI D FERDINAND NR 95A. BL.K1. AP 10

GR

978966

621  24.01.2005 Nerevizuibil

II

31.-2.2006

72  ENEFLORICA

2590822131222

STR. RECOLTEI NR 34

KT

200786

337  16.012006

16 01 2007

II

31.12.2006

73 ENESCU DAN GEORGIAN

1760109131248

STR. ANA IPATESCU NR. 55

Ki

405666

616 24.01.2006

24 01 2007

II

31.12.2006

74  FARCASVALERICA

2641122131231

BLD.AL.LAPUSNEANUNR.173,BL.T1,AP.59

KT

390754

4676 31.07.2006

31 07.2007

II

31.12.2006

75 FLOREA PETRUTA

2840701134202

STR AUREL VLAICU NR.37, BLOC B8,AP.9

KT

'4994

4883 31.07.2006

31.01.2007

II

31.12.2006

76 FLUTURICAION

1540330131231

STR. ARCULUI NR.21. BLOC A9.AP.21

DG

869945

4485 07.07.2006

Nerevizuibil

II

31 12.2006

77  FOCSA MARIANA

2490401131279

STRTULCEA NR.2, BL.2B, AP.4

GT

162480

260 05.02.2004

Nerevizuibil

II

31 12.2006

78 FRATUTU VIRGINIA ELEN

2880712134203

STR.BADEA CARTAN NR.12, BL.BC10. AP 40

KT

310211

4574 13.07.2006

13.07.2007

I

31 12.2006

79 GAITA NICOLINA

2500321131236

STR. SOVEJA NR 118. BLOC DR35.AP.25

KT

194656

10015 08.12.2004

Nerevizuibil

II

31 12.2006

80 GAVRILAGHEORGHE

1750423131229

BDUL AUREL VLAICU NR.92,BLOC AV21.AP.47

KT

85146

3181  06.05.2005

Nerevizuibil

II

31 12.2006

81  GEAFER  BIGET

1560514131225

STR ELIBERARII, NR.6, BL IV44B, AP.8

KT

173845

4005 14.06.2006

14.06.2007

II

31.12.2006

82 GHEORGHE IOANA

2421022131239

AL.NALBEI. NR.17, BL.L110, AP.34

GX

718512

1318 29.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2006

83 GHITA MARIOARA

2310714131239

BLD.1 MAI. NR.8. BL.J2A, AP.17

GD

498146

614 17.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2006

84 GINJU OLGA

2570426131265

STR. CURCUBEULUI NR.11, BLOC FD6.AP.38

KT

3336/3

4780 31.07.2006

31 07.2007

II

31.12.2006

85 GLAVAN MARÍA

2480130131265

STR. BRIZEI NR.11, BLOC FA3.AP.58

KT

376220

640 24 01.2006

24.01.2007

¡I

31.12.2006

86 GOREA SÍNICA

2640706131259

STR.SG.N.GRINDEANU NR.62, BL.E5. AP.72

KT

401120

4840 31.07.2006

31.07.2007

II

31.12.2006

87 GRIGOREALEXANDRU

1881127132804

AL.VIOLETELOR NR.3, BL.L11, AP.59

KT

317045

4056 12.01.2006

12.01.2007

I

31.12.2006

88  HEREA ELENA

2370426131238

PANSELEI. NR.2. BL C5, AP.13

KT

460934

4572  04.07.2005

Nerevizuibil

II

31.12.2006

89  HRISOTIMOS MARÍA

2431006131229

STR.C-TIN BRINCUSI, NR.63, BL.2A. AP.11

GA

338360

4198 15.01.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2006

90 IACOB MARIANA

2570413131253

ALHERACLEEA NR.3, BLOC S1,AP,69

KT

250809

606 24.01.2006

24.01.2007

II

31.12.2006

91  IBADULA ELIDA

2741007131253

STR. RASURI NR.8

Ki

21532

901  03.02.2006

03 02.2007

II

31.12.2006

92  ION FLORICA

2800103134131

AL TOPOLOG NR.5, BLOCC3,AP.19

KT

410668

4483 07.07.2006

Nerevizuibil

II

31.12.2006

93 ION PARASCHIVA

2520210131230

AL MURELOR NR 4, BLOC P1.AP.56

KT

365207

4589 13.07.2006

13.07.2007

II

31.12.2006

94  ION STEFAN VÍCTOR

1670725131217

STR.JUSTITIEI NR.4

KT

234213

388 17.01.2006

17.01.2007

II

31.12.2006

95 IONESCU PARASCHIVA

2390130131283

ALEEA HERACLEEA,NR2.BLT2.AP38

KT

200374

172  11.01.2006

11.01.2007

II

31.12.2006

96 IONITA FLORENTINA

2851212134199

PTAGRIVIT-I N'<43

KT

96733

877 31.01.2006

31.01.2007

II

31.12.2006

9/   IONITA f'/ADA: IN

1790901100086

BLD.1MAI.NR.63

KT

-/i ■-:-

3106 26.04.2006

26.10.2006

II

31.10.2006

98  IORDAN LUMINITA

2670915134021

AL ORHIDEELOR NR.12, BLOC V2.AP.50

DA

35130

215 12.01.2006

12.01.2007

II

31.12.2006

99 IRION DORINA

2570911131213

BLDAVLAICU NR.41. BL.PC1, AP.37

KT

162526

654 25.01.2006

25 01 200/

II

31.12.2006

100 JOROVLEA FLORENTINA

2870226134238

STR.AUSTRULU! NR 1. BL.TB9. AP 1

KT

177525

4145 21.06.2006

21.12 2006

I

31.12.2006

101  LAPACONSTANTIN

1710127131218

AL. BERZEI NR.4, BLH2.AP.41

KT

132864

954 07.02.2006 07.02 2007

II

31.12.2006

102  LAZAR AUREL

1301227131219

AL PANSELEI NR.6,BL.C3.AP3

BN

450459

4087 22.04.2003

Nerevizuibil

II

31.12.2006

103  LEMNARUVASILE

1611203131222

ALCRIZANTEMELOR NR.4, BLOC H2.AP.82

KT

372278

4729 31.07,2006 31.07.2007

II

31.'2.2006

104  LITADUMITRA

2301020131273

sik i-k :;rigorescu nr 20

AP

828961

568/  09.G5.2003

Ne-'ev ZLib

II

31.12.2006

105  LUNGUMARICEL

1681129131290

STR.SOVEJA NR.94.BL.74.AP.54

KT

222147

4738 31.07.2006

31.07 2007

II

31.12.2006

106  LUNGUMONICA

2890211134155

STR, IC BRATIANU NR.253

KT

324568

5590 06.10.2005

06.10 2006

I

30.09.2006

107  LUPAN MARÍA

2500716131263

AL BERZEI NR.4.BLOC S1.AP.19

KT

218389

513 20.01 2006

20.01.2007

II

31.12.2006

108  MANCAS ANA CORINA

2901026134150

STR. TULCEI NR.7, BLOC S4.AP 3

NM

935822

4816 22.06.2006

22.06.200/

II

31.12.2006

109  MANEA DOBRE

1480801131281

STR. CPT. DOBRILA EUGENIU NR.23, BLOC X6.AP-22

BG

639961

232 12.01.2006

12.01.2007

II

31.12.2006

15.08.2006


TABEL NOMINAL CU BENEFICIAR1I DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ¡N COMÚN

_______________________ CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, INCEPAND CU DATA DE 01.09.2006  __________

Nr.                                                                                                                                                                           Act ¡dentitate                                                                                                                                                                     Certifica!             Termen de                                                                                                                                                                             Gr                                                                                                                                                                   Valabilitate

crt. Nume si prenume bolnav       CNP___________ Adresa_____________                   _____________ Serie     Numar       Numár        Data________________________________ revizuire_____________ ad_____________________ abonament

110    MANÓLE MAGDALENA-        775I)8/5'31300   AL  SOLIDARITATII NR.15. BLOC IV19.AP 13~     KT   79758  7019 21.10.2005 21 10.2006        II                                                                                                                                                        31.10.2006

111      MANTEA TRAÍAN                    1480917131244 CONDORULUI                                                            GK 089263  109 10.01.2006 10.01.2007        II                                                                                                                                                        31.12.2006

112      MARCUDUMITRU___________ 1430507131261  STR. ILCARAGIALE NR 1. BLOC L25.AP.41         DH 313440        7400 02.09.2004 Nerevizuibil_ II                                                                                                          31.12.2006

113   MECHISPINTILEI                    1510411131249 ALEEA EGRETEI NR_._23. BL AV33, AP.77________ BZ 658441        6406 22.09.2005 22.09.2006____________________________________________________________ II    30.09.2006

114    MEMEDALI GHIULER              2670430131236 STR.DEMOCRATIEI NR.102                   ________ KT  196780        220 12.01.2006 12 01.2007_____________________________________________________________ II     31.12.2006

115      MEMETTAMER_____________ 1770324131381   POPORULUI,NR.13____________                            KT 211563        4700 31.07.2006 3107.2007__ II___________________________________________ 31.12.2006

116      MICULIVIU                                1671107131271  STR CPT. DOBRILA EUGENIU NR,9, BLOC         KT  207623        4514 12.07.2006 12.07.2007________________ II        31.12.2006 _______________________________ X4.AP.56                                                                                   

117      MIHUMARJA_______________ 2470328131228 AL TOPOLOG NR.21.BLE6 AP.3_______________ KT  254225        5115 09 06.2004 Nerevizuibil_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

118      MITEA SOFÍA______________ 2360422131220 ALEEA VIOLETELOR NR.1, BLL10. AP.11             KT  162028 603 16.02.2004 Nerevizuibil__________ II                                                                                                          31.12.2006

119      MOGOI PANAITINA_________ 2490202131338 ALEGRETEI NR.11,BL..C5.AP.68_______________ GX 717103        4785 31.07.2006 Nerevizuibil_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

120      MOLAGEAN BIRSEN________ 2491204131262  ALHERACLEEEA NR 8.BLAS4.AP.14___________ KT  310670        3673 26.04.2004 Nerevizuibil_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

121      MOLDOVEANU NECULAE      1440829131230 STR. BABA NOVAC NR.62                                       DH 927548 149 11.01.2006 11.01.2007        II                                                                                                                                                       31.12.2006"

122      MOLOGANI SEZIN                   2780203131235 STR. ELIBERARII NR.7, BLOC H1.AP.80________ KT  244258        8303 22.12.2005 22.12.2006____________________________________________________________ II     31.12.2006

123      MORTZ MARÍA                         2510419131306  B PUL 1MAI NR. 105, AP.10        ______________ GV 249048 202 12 01.2006 12.01.2007_____________________________________________________________________ II     31.12.2006

124      MOSORAIOANA____________ 2500327131240 STR.TROTUS NR.42_________________________ GV 779445        4477 06 07.2006 06.07 2007_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

125      MUNTEANU DUMITRU           1490402131288 ALEEA PRIETENIEI NR.2 BLH1.AP-11__________ KT  345707        1023 09.02.2006 09.02.2007___________________________________________________________ II     31.12 2006

126      MUSTAFA NEZIHA                  2490812131255 STR.CRISANEI NR.69.BLG1.AP.7______________ KT  134500        4774 31.07.2006 31.07.2007___________________________________________________________ II     31.12.2006

127      MUTU MARÍN_______              1521210131280 STR. ECATERINA VARGA NR. 17, SC. A, AP.1     GT  163824        109 10.01.2003 Nerevizuibil        II__________________ 31.12.2006

128      NASTASE DOBRITA________ 2430211131235 AL. VIOLETELOR NR.1. BLOC L10.AP.43________ BU  171626        365 09.02.2004 Nerevizuibil__ II_________________________________________________________ 31.12.2006

129      NICOARATEOFILIA                2520831131244  STR.PESCARILOR NR.16,BLBM7,AP.4                 KT  256396 3111  04.05.2005 Nerevizuibil        II                                                                                                                                                       31.12.2006"

130      NICOLA ELENA                       2450420131266 INTR. INULUI NR.32A           __________________ KT  536805        9727 09.10.2003 Nerevizuibil___________________________________________________________ II     31.12.2006

131      NICOLAE PAVEL_______        1501015131328 STR. ZEFIRULUI NR.4. BLOC FB3.AP 31_______ KT  261150        4850 31.07.2006 31.07.2007___________________________________________________________ II     31.12.2006

132      NICOLAE ZOITA                      2490628131284 AL. HORTENSIEI NR.1BLE1 AP.17                        BT  175146 1134 14.02.2006  14.02.2007        II                                                                                                                                                        31.12.2006

133      NICULAIE IONELA LUCIANA 2880921134238 STR.AURORA NR.1. BLAR1, AP.1______________ KT  296728        4034  12.01.2006 21.09.2006___________________________________________________________ I    30.09 2006_

134      NICULESCUALEXANDRA     2600129131253  BLD.TOMIS NR.336,BL.B1,AP.45_________             KT  257902        790 31.01.2006 31.01.2007______________________________________________________ II              31.12 2006^

135      N1TA ALINA MIRINELA           2880927134218  STR.CISMELEI NR.3, BL.8E, AP.17_____________ KT 295496        5316 08.08.2005 27.09.2006____________________________________________________________ I     30.09.2006

4/6

15.08.2006

■'¿■■.r-jh; :     i-' ; Me:-3SOít Plus (.o iS.í-Ií

136     N1TANECULAI_____________ 1360205131253  ALEEA CORBULUI NR.3. BL.L3, AP.22                  BD 637254        12012 14.01.2004 Nerevizuibil II                                                                                                          31.12.2006

137     OANCEANEAGU___________ 1551124131253  ALEEA TOPOLOG NR.8, BLE2, AP.4___________ KT 80253 4501 07.07.2006 07.07.2007___________ I_________________________________________________________ 31.12.2006

138     OANTA DANIEL____________ 1691007131231  MANGAUEI, NR.65.BL.SM5,AP-71______________ KT  380069        4645 31.07.2006 31.07.2007_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

139     OCHESELTUDORA_________ 2520710360019  DEZROBIRII NR.163 BL.SR4.AP.20____________ KT  397571 514 20.01.2006 20.01.2007__________ II_________________________________________________________ 31.12.2006

140     OMOCEADAN-CTIN_________ 1681106131275  STR.FLORILOR NR.8________________________ KT  319755        4706 31.07.2006 31.07.2007_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

141      OPREA CHIRIC                       1280724131241   ION URSU NR.64. BL.I6, AP.24________________ AK 528906        3037 11.03.2003 Nerevizuibil___________________________________________________________ II     31.12.2006

142     PAIZAN CONSTANTIN            1390415131277 ALVIITORULUI NR.8. BL.A, AP.63______________ KT  187912        1933 27 02.2004 Nerevizuibil___________________________________________________________ II     31.12.2006

143     PANADOINA______________ 2551218131385  CUZA VODA NR.78B_________________________ DH 303390        505 19.012006 19.01.2007___ II_________________________________________________________ 31 12.2006

144     PANAITCOSTEL____________ 1830512134141   STR.ION URSU NR.68A, BL.I5, AP.22___________ KT  405655        4758 19.07.2006 19.07.2007__ II_________________________________________________________ 31.12.2006

145     PANTEAIOANA                       2340705131214  STR. BERZEI NR. 7, BL. K3. SC. A, AP. 4________ DA 038726        6027 1407.2004 Nerevizuibil___________________________________________________________ II     31.12.2006

146     PANTEAMIHAI________           1430527131236  STR. BERZEI NR. 7, BL. K3, SC. A, AP. 4_______ DE  736182        139 04.02 2004 Nerevizuibil____________________________________________________________ II     31.12.2006

147     PASCA MARÍA_____________ 2391218131254  STR STEFAN M1HAILEANU NR.65, AP.12_______ BC  291306        3994 27.02.2003 Nerevizuibil_ II_________________________________________________________ 31.12.2006

148     PAVEL ANTONIA                     2970517134160  STR. GEORGE COSBUC.NR.5_________________ NT 694381        5738 27.10.2005 27.10.2006___________________________________________________________ II     31.10.2006

149     PELTEA GHERGHINA            2430218134010 AL CAPRIOAREI NR.2,BL.17C,AP.25                      KT  139056        5676 29.11.2005 29.11.2006        II                                                                                                                                                       30.11.2006


 

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARH DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT fN COMÚN CONFORM ORDINULUI NR. 609/21.04.2003, ÍNCEPÁND CU DATA DE 01.09.2006


 

 

 

Nr.

crt.  Numesi prenume bolnav

CNP

Adresa

Act identitate

Serie      Numar

Certificat             Termen de Numár        Dala            revizuire

Gr ad

Valabilitate abonament

150   PETRE ANGELA

2501222'31296

STR. BADEA CIRTAN NR.20, BLOC BC7.AP.18

KT

25069

4705 31.07.2006 31.07.200/ 628 25.01.2006 25 01.2007

II

II

31.12.2006

151   PETRE MARÍA

2490526212973

ALDALIEI NR.5.BL.L128A.AP.21

KT

282337

31.12.2006

152  PETRESCU FLORENTINA

2690605131237

STR MACESULUI, NR.18

KT

378192

2770 07.03.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2006

153  POCEANICOLAE

1570128131356

STR. ARCULUI NR.4.BL0C A7.AP.87

KT

186689

915 06.02.2006 06.02.2007

II

31.12.2006

154   POPA SOKIN

1800526134151

STR. ZEFIRULUI NR.16, BLOC FC6.AP.9

KT

160626

4652 31.07.2006 31.07.2007

II

31.12.2006

155  PRECUPSANDU

1440331131244

AL ZMEUREI NR.1. BLOC FT1.AP.1

KT

151905

581 23.01.2006 Nerevizuibil

II

31.12.2006

156  RACHITAN COSMIN

1930718134246

STR.PANDURULUI NR.48, BL.6B. AP.32

NZ

871775

5873 10.11.2005 10 11.2006

I

31.10.2006

157  RAILEANUOLGA

2500617131301

AL.ARCULUI NR.16. BLF3,AP.38

DG 435266

4427 04.07.2006 04.07.2007

II

31.12.2006

158  RAZNATOVSCHI DAN

1680820131311

BLD.1 MAI NR.37, BLS5B, AP.14

KT

302334

12256 15.01.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2006

159   REITZERCONSTANTIN

1810317134141

B-DULFERDINAND NR.80A.AP.16

KT

214638

794 31.01.2006 31.01.2007

II

31 12 2306

160 RESULMEFCHIURE

2521118131213

STR. MIHAI VITEAZU NR.1.BL.F1.AP.55

KT

390803

9191  26.09.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2006

161  ROBITU DRAGOS

1760829131236

SIR   MOTILOR.NR.60

KT

457936

7863 30.11.2005 30.11.2006

II

30.11.2006

152   ROCA IRINA LUCIANA

2780414131249

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.98. BLAL3.AP.30

KT

289720

1019 09.02.2006 09.02.2007

II

31.12 2506

163 ROSCA MARITA

2570623131311

STR.TOMIS NR 265, BLOC L8A.AP.27

DA

599401

4873 17.06.2004 Nerevizuibil

II

31.12.2006

164  SANDUTIBERIUIONUT

1780517272682

BDUL TOMIS NR69

KT

31603¿

453 18.01.2006  18.01.2007

II

31.12.2006

165 SARBUPROFIRA

2530802131265

STR.PREL 8MARTIE NR.5

KT

273205

4771  31.07.2006 31.07.2007

N

31.12.2006

166 SCARLAT VALERICA

2/21117131255

BLD.MAMAIANR.122

DB

913275

6282 21.09.2005 21.09.2006

II

30.09.2006

167 SIMA ELISABETA

2640809131234

STR AMURGULUI NR 38

K1

143683

932 06.02.2006 06.02.2007

II

31.12.2006

168   STANCU ANDRELA

2760108131239

SOS. MANGALIEI NR.1. BLOC J9.AP.20

KT

104353

842 01.02.2006 Nerevizuibil

I

31.12.2006

169 STANCIUAUREL

1720425131270

STR A.KARATZALI NR.7

DA

600733

503 19.01.2006  19.01.2007

II

31.12.2006

170 STEFANESCU DRAGOS MIRCEA

1890905134146

ALEEA MARTISORULUI NR.16A. BL.FC2, AP.28

KT

453708

6065 15.12.2005  15.12.2006

II

31/2.2006

171  STOIANION

1570524130585

STR.BABA NOVAC NR 167.AP.22

KT

188058

4505 07.07.2006 Nerevizuibil

II

31.12.2006

172  STROESCU CONSTANTIN

1510402131297

GROZESTI, NR.86

KT

430129

8162 15.12.2005  15.12.2006

II

31.12.2006

173 TALPAN ELENA

2700430131235

STR   SG SCARLAT DRAGAN NR U

KT

425610

12222 16.01.2004 Nerevizuibil

II

51  -2 2006

174 TAÑASE MARIANA

2611-22151208

ALE.CAPIDAVANR.1.BLV2 AP.42

KT

323715

10886 28.11.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2006

'    -    ÍISMANARU ELENA

2800422134325

STR. SIRETULUI. NR. 31

GN

345990

4725 31.07.2006 31.07.2007

II

31.12.2006

176 TOMADORU

1650612131221

AL.CRIZANTEMELOR NR.2.BLJ3.AP.34

KT

147066

64 10.01.2006 10.01.2007

II

31.12.2006

'■/    ÍOMISINETRODICA

2570815131271

BLD.AL.LAPUSNEANU NR.106, BLL1. AP.92

KT

365943

5208 20.05.2003 Nerevizuibil

II

31.12.2006

178 TREFAS CRISTINA

2540724272691

STR SLT.GHE.SASSUNR.17

KT

441423

4551  13.07.2006 13.07.2007

I

31.12.2006

179 TUDOR PAULINA

2450329131283

ELIBERARII, NR.20, BLIV18. SC.B AP.21

BZ

642 965

671  26.01.2006 26.01.2007

II

31.12.2006

180 TUDOSESCUION

1431122131263

BDUL TOMIS NR.228. BLOC TD9.AP.39

Kl

309318

148 11.01.2006 11.10.2006

II

33 05.2056

181  TURCUDORIAN

1610415131254

AL.VUTORULUI. NR.8. BL.A, AP.98

GR

976791

4335 30.06.2006 30.06.2007

II

31.12.2006

182  URSU GABRIELA

2650824131248

AL. FRAGILOR.NR.4,BL.P3MAP.19

KT

3632-5

9948 21 11 2004 Nerevizuibil

II

31.12.2006

183 VACAROIU AUN

1910105134199

STR. CASIN.NR.5.BL.G1.AP.20

KT

477225

5045 27.07 2006 27 07.2007

II

31  12 2056

184 VÁIDA MARIANA SORINA

2650901131269

STR.SOVEJA NR.62.BLOC R.AP.22

KT

472346

144  11.01.2006 11.01.2007

II

31.12.2006

185 VÁIDA VALERIA MIHAELA

2671107131220

AL HERRACLEEA NR.1, BLOC V1.AP.60

GN

347785

4555 13.07.2006 13.07.2007

II

31.12.2006

186 VALEANU MARÍN

1460802131288

STR. CISMELEI,NR.2,BL.LA.AP.15

KT

0058987

498 19.01.2006 19.01.2007

M

31.12.2006

187 VASILCANU

MARIUS-DANIEL

1970628134136

STR. AUREL VLAICU. NR.33. BL.B7, AP1

NT

694910

4114 02.02.2006 02.02.2007

I

31.12.2006

188 VATRA LAURA

2890917134173

BLD.1MAI NR.33A,BL.PF8,AP.10

KT

381121

4063 12.01.2006 12.01 2007

I

3112.2006

5/6

 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU BENEFICIARI1 DE GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÍN COMÚN

_______________________ CONFORM ORDINULU1 NR. 609/21.04.2003, ÍNCEPÁND CU DATA DE 01.09.2006____________

Nr.                                                                                                                                                                           Act identitate                                                                                                                                                                    Certificat                                                                                                                                                                  Termende                                                                                                                                                            Gr   Valabilitale

crt.  Nume si pronume bolnav       CNP____________ Adres a___________________________________ Serie     Numár       Numar        Dala________________________________ revizuire____________________________________ ad   abonament

189 VECU ANDRAMARLEN          2890814134200  STR.CPT.D.EUGENIU NR.17.BL.V4.AP.63             KT  375524                                                                                                                                                                         4117 02 02.2006 02.02.2007                                                                                                                          II  31 1? 7006

J190 VINTILESCU DOINA________ 2530109131285  STR. BADEACARTAN NR.16, BL.BC9, AP16        KT  29858______________________________ 2843 02.05.2006 02.0S.2007                                                            II  31.12.2006

191     VOINEAGU ADRIANA_______ 2871216134241  STR. CTIN BRANCUSI NR.62, BL.12.AP-29           KT  263233       192 12.01.2006 12.01.2007___ I   31.12.2006

192    ZAMFIRANICA_____________ 2520301131418  B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, BLOC L23.AP.11       KT  282944       1408 13.02.2003 Nerevizuibil_ II  3112.2006

193    ZAMFIRVASILE____________ 1470921131296  BDUL 1 DECEMBRIE 1918 BLOC L23.AP-11        KT  79847   661 26.01.2006 26.01 2007__________ II  31.12.2006


 


 

TABEL NOMINAL CU NEVÁZÁTOR1I CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC

CONFORM OKDIMJLUI Nr. 6o9/2oo3 LUNA SEPTEMBRIE   2oo6

 

 

 

 

 

Nr. crt

Numc $i prenumc

C.N.P.

Adresa

B.I. C.I.

Certificat exp.

medícala

Tennen de revizuire

12.o7.2oo7

Gr            Valabilitate dí\            abonamen!

I.

Chirea Chinaca 1541

2490401131236

AI.Albaüosuhn     17,

bl.Glo,sd,ap.216

KT

123200

4548

I2.o7.2oo6

II       ol.o9. -31.12.'o6 4 luni

2.

Fugígiu Macovei Petra           2463

15300! 21 i 1253

AI.GürofiJei - 13, bl.L89,sc.A.ap.5

KT

471496

3361 lo.o5.2oo6

lo.o5.2oo7

II

ol.o9. -31.12.'06 4 luni

3

Ghioacá Ana 2543

252M04131251

Slr.Cute/átoiilor-S, bUVIo,sc.A,ap.7

KT

270894

4907

o3.oS.2oo6"

permanent

II

ol.o9.-31.l2.'o6 4 luni

¡

Ha(cg Elena

2520905131234

PjaOvidiu-14, bl.B.sc.C.ap.16

KT 351963

4932 o7.oS.2oo6

o7.o8.2oo7

II

ol.o9. -31.12.*o6 4 luni

5.

Marian Dumitm 2295

1480929131245

Prl.Liliacului -3, bi.G3.sc.Cap.54

KT 095046

3824

oX oí» 2w-6

ll.o5.2oo7

11   ;   ol.o9. - 31.12. *o6 4 luni

6.

Ncac§u Luiza 3177

2791210131266

Soveja - 74,

bLFTU.SG.Cap.24

Al. Topolog-5,

bl.E7.saA.ap. 19

KT

■161636

KT

547379

BD

056617

4o41

I5.o6.2oo6

4416

o4.o7.2oo6

permanent

I   ol.o9. -3i.l2.o6 4 luni

7.

Nij i Míhacla 1S41

2630503I3I239

o4.o7 2oo7      II

ol.o9.-3l.l2.'oó 4 Iniíi

8.

Ovancz Vasile 2368

1461027131276

Str. Arcului    1,

bl.D,scliap.29

23o4

2l.o3.2oo6

21 o3 2oo7

r

ol.o9.     3l.l2.,o6 4 luni

9.

Tudoran Violeta 2o75

2ÓS1230131211

Str.Badea Cir(an   12,

bl.BClo.sc.A.ap.lO

KT US540

1929 15.o3.2oo5

permanent

!

ol.o9         U   i :    06

4 luni

lo.

Vínáu Norica

2S95

2540523131290

Str.Zeiin¡lui     S, bl.FBl,sc.B,ap.22

KT

276040

25o4

2S.o3.2oo6

28.o3.2oo7

II   '  ol.o9. -31.12.*o6 4 luni