Hotărârea nr. 401/2006

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 si lista de utilaje independente pe anul 2006 ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta

ROMANIA
JUDETUL CONSTANJA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat

pe anul 2006 si lista de utilaje independente pe anul 2006

ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta íntrunit in sedinta ordinara din data
de 15.09.2006;

Luánd in dezbatere expunerca de motive prezentata de d-nul Primar Radu Stefan Mazare;

Raportul Comisiei de specialitate nr.l - Buget finante;

Vázánd dispozitiile Ordonantei de Urgentá a Guvernului nr.79/2001, cu modificárile si completárile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" si art.1207, alin.l Iit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratici publice lócale nr.215/2001;

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobá Bugetul de venituri si cheltuieli rectifieat al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta pentru anuí 2006 si lista de utilaje independente pe anuí 2006 conform anexelor care fac parte integrantá din prezenta hotaráre, cu urmatorü indicatori:

-   total venituri                                                      10.304 mii RON

-   total cheltuieli                                                    13.624 mii RON

-   rezultat                                                              - 3.320 mii RON

-   total investid                                                     34.990 mii RON

din care :

- investían ín continuare si reparatii
ín conformitate cu hotárárile Consiliului

Local al municipiului Constanja                            33.188 mii RON

- utilaje independente total                              1.802 mii RON
din care:      - din surse proprii                                  1.500 mii RON

- din alte surse                                        302 mii RON

Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii noi prográmate pe anuí 2006 se va

realiza pe o perioadá de maxim 3 ani din bugetul local municipal si surse proprii.

Art.3.    Secretariatul    Consiliului   Local    va   comunica   prezenta   hotaráre

S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanta Ín vederea ducerii la índeplinire si spre stiinta

Prefecturii judetului Constanja.

Adoptat 25 consilieri din 27 membrii.

Presedintele sedintei, Constanta

Nr.401/15.09.2006


Anexa la H.C.L.M. nr. 401/2006

BUGETUL DE VENITURI S1 CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

Indicatori

Nr. rd.

BVC

aprobat 2006 mii RON

uve

2006 rectifícat mii RON

0

1

2

3

I.VENITURI TOTALE, din care (rd.01.+rd.l2 + rd.l3)

01

10.304

10.304

l.Veniturí din exploatare, din care

02

9.704

9.704

a) Venituri din act.de baza

03

6.204

6.204

b) Venituri din alte activitatj

04

3.500

3.500

c) Venituri din surse bugetare, din care

05

 

 

- subvenfü de prod.si activ

06

 

 

- subven|ii ptr.acoperirea dif. de pret §i tarif

07

 

 

- transferuri

08

 

 

- prime acordate de la Bug.statului

09

 

 

- alte sume primite de la Bug.de stat

10

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

2. Venituri financiare

12

600

600

3. Venituri exceptjonale

13

 

 

II.CHELTUIELI TOTALE, din care (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

13.624

13.624

l.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.

15

13.224

13.224

a) Cheltuieli materiale

16

7.509

7.509

b) Cheltuieli cu pers., din care

17

4.211

4.211

- salarii brute

18

3.190

3.190

- contrib.asig.soc.de stat

19

720

720

- ajutor $omaj

20

77

77

- contrib.asig.soc.ptr.sánátate., conf.L.145/1997

21

224

224

- alte chelt.cu pers., din care:

22

 

 

- fond special de solid.soc.ptr.pers. cu handicap, conf.OUGnr. 102/1999

23

 

 

- fond special de sustinere a ínváj.de stat conf.OG nr.75/1999

24

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanel

25

480

480

d) Cheltuieli preváz. in Legea   nr.571/2003 Cod fiscal art.21alin.(3)lit"c"

26

64

64

din care:

- transferuri sau subvenfii

27

 

 

e) cheltuieli de protocol

28

 

 

f) cheltuieli reclama ?i publicitate

29

400

400

g) cheltuieli de sponsorizare

30

 

 

h) tichete de masa

31

560

560


i) alte cheltuieli, din care

32

 

 

- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale

33

 

 

- redevenfa din cesionarea bunurilor pubiice

34

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

400

400

3. Cheltuieli exceptionale

36

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

-3.320

- 3.320

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGIL din care

38

 

 

- fond de rezervá

39

 

 

V.ACOPERIREA  PIERDERILOR DIN  ANII PRECEDENTI

40

2.000

2.000

VI.IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001), din care

42

 

 

a) Rezerve légale

43

 

 

b)   Acoperirea    pierderilor   contabile    din   anii preceden; i

44

 

 

c)  Alte  rezerve  constituite ca surse  proprii  de finantarc, aferente profitului rezultat din vánzári active,  respcctiv   aferente   facilitador  físcale  la impozitul pe profít

45

 

 

d) Alte repartizári prevázute de lege

46

 

 

e) Páná la 10% pentru participarea salariatilor la profít

47

 

 

f) Minim 50% vársáminte la bugctul de stat sau local, ín cazul regiilor autonome, orí dividcnde ín cazul   soc.nat-,   companiilor  nationale   si  soc.cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

g) Profitul nerepartizat pe deslinatü prevázute la lita-f

49

 

 

VIII.       SURSE       DE       FINANJARE       A INVESTITIILOR, din care

50

37.990

34.990

1. Surse proprii

51

 

 

2. Aloeatii de la buget

52

 

 

3. Credite bancare

53

 

 

- interne

54

 

 

- externe

55

 

 

4. Alte resurse

56

37.990

34.990

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIR!, din

care

57

37.990

34.990

1. Investitii, inclusiv investitii ín curs la finele anuí u i

58

37.990

34.990

2. Rambursari rate creditelor aferente ptr.invest.

59

 

 

- interne

60

 

 

- externe

61

 

 

X. REZERVE , din care

62

 

 

I. Rezerve leíale

63

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

III. Alte rezerve

65

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

1. Venituri totale

67

10.304

10.304

2. Costuri aferente volumului de activ.

68

13.624

13.624

3. Numár proe.no/al de personal la finele anului

69

360

360

4. Numár mediu personal total, din care

70

360

360


5. Fond salarii,din care

71

3.190

3.190

a) Fond de salarii aferent posturüor blocate

72

 

 

b) Fond de salarii  aferent conducátorului ag.ec. potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care

73

124

124

- sporuri, adaosuri, premii §i alte drcpt.dc natura sal., potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001

74

14

14

- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001

75

55

55

c)    fond de salarii af.pers.  angajat pe baza de ctr.indiv. de muncá

76

2.963

2.963

6. Cá§tigul mediu lunar pe salariat

77

0,686

0,686

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mil. lei/ pers.)

(rd.67/rd.70)

- in prejuri cúrente

7S

28,622

28,622

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (mil. lei/pers.)

(rd.67/rd.70)

- ín prejuri comparabile

79

30,196

30,196

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unitáji fi/,ice/ nr.persoane)

80

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

1.330

1.330

11. Pláfi restante - total

82

3.460

3.460

- Pre(uri cúrente

83

 

 

- preturi comparabile

(rd.83 x indicile de cre§tere a preturilor prognozat)

84

 

 

12. Creante restante - total

85

3.077

3.077

- prefuri cúrente

86

 

 

- pre|uri comparabile (rd.86 x indícele de cre§tere a preturilor proimo/at)

87

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


5. Fond salarii,din care

71

3.190

3.190

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

b) Fond de salarii aferent conducátorului ag.cc. potrivit art.7 (1) din OUG 79/2001, din care

73

124

124

- sporuri, adaosuri, premii si alte drept.de natura sal., potrivit art. 7 (2) din OUG 79/2001

74

14

14

- premiu anual potrivit art.7 (4) din OUG 79/2001

75

55

55

c)    fond de salarii af.pers.  angajat pe baza de ctr.indiv. de muncá

76

2.963

2.963

6. Cá§tigul mediu lunar pe salariat

77

0,686

0,686

7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mil. Ici/ pers.)

(rd.67/rd.70)

- in preturi cúrente

78

28,622

28,622

8. Prod.muncii pe total pers.mediu (mil. lei/pers.)

(rd.67/rd.70)

- in preturi comparabile

79

30,196

30,196

9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unitati fizice/ nr.persoane)

80

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lci venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

1.330

1.330

11. Pláji restante - total

82

3.460

3.460

- Pre(uri cúrente

83

 

 

- prefuri comparabile

(rd.83 x indicile de crestere a preturilor prognozat)

84

 

 

12. Creante restante - total

85

3.077

3.077

- preturi cúrente

86

 

 

- preturi comparabile (rd.86 x indícele de cre§tere a preturilor prognozat)

87

 

 

PRFSEDINTE SEDINTA,


Anexa la H.C.L.M. nr.401/2006

LISTA DE INVESTITII IN CONTINUARE S1 REPARATII

ín conformitate cu hotararile Consiliului Local Municipal Constanta

- mii RON -

Nr. crt.

OBIECTIVUL

BVC aprobat

2006

BVC

rectifícat

2006

0

1

2

3

1.

Ranforsare trama stradala §i mareaje rutiere

18.000

15.000

2.

Sistem de iluminat public

13.699

13.690

3.

Fántáni arteziene

2.270

2.270

4.

Sistem de semaforizare

2.029

2.029

5.

Sistem de indicatoare rutiere

190

190

 

TOTAL GENERAL

36.188

33.188

PRESEDINTE SEDINTA,


Anexa la H.C.L.M. nr. 401//2006

LISTA

cu investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii ín anuí 2006 in preturi informative

 

Nr. crt.

Denumire utilaj

l.M.

Cant

Pret unitar mii RON

Total mii RON

1.

Gen.acetilená

Buc.

3

1,6

4,8

2.

Arzátor cu fl acara

Buc.

2

1,6

3,2

3.

Masiná de gánrit cu talpá magnética

Buc.

 

6,3

6,3

4.

F'inisor pavaj asfalt tip MF 564

Buc.

 

400

400

5.

Calculalor cu imprimanta

Buc.

6

6

36

6.

Copiator

Buc.

 

5

5

7.

Semiremorcá transpon ciment vrac-fíler

Buc.

 

10,4

10,4

8.

Intcrfon

Buc.

 

3,5

3,5

9.

Modernizare stajie asfalt (inst.aditivare bitum, inst.)

Buc.

 

200

200

10.

Modernizare statie betoane

Buc.

 

40

40

11.

Pikhammer cu motor termic

Buc.

 

10

20

12.

Vas de absorbtie cu vacuum

Buc.

 

7

7

13.

Pompa vid

Buc.

 

3

3

14.

Autoturism

Buc.

 

80

80

15.

Autoutilitará papuc

Buc.

2

80

160

16.

Céntrala pentru incálzire cu gaze pentru pavilion

Buc.

2

70

140

17.

Mai mecanic

Buc.

2

13

26

18.

IMacii vibraloarc

Buc.

2

18

36

19.

Repartitor mixturi asfaltice pentru trotuare

Buc.

1

150

150

20.

Aparat de ciuruire pentru laborator

Buc.

1

8

8

21.

Compresor

Buc.

1

80

80

22.

Pikhammer pneumatic

Buc.

2

20

40

23.

Sisteme de supraveghere in infrarosu cu focalizare

ss.

2

15

30

24.

Masiná de numSrat bacnote

Buc.

2

5,5

11

 

Total 1

 

 

 

U00,2

25.

Rulou compactor cu vibrator pentru trotuare

Buc.

2

97,6

195,2

26.

Matura curátat asfalt

Buc.

1

25

25

27.

Masiná de táiat asfalt

Buc.

2

25

50

28.

Instalare ímprástiat emulsie pentru amorsare

Buc.

1

32

32

 

Total 2

 

 

 

302,2

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

l.S02,4

PRESEDINTE SEDINTA,


Anexa la H.C.L.M. nr. 401/2006

OBÍECTIVUL SI CRITERITLE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2006

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Explicarte

Va loa re ín mii RON

Cote prognozate

2006

Ponderea

obiectivului §i

criteriilor in total

eonditii

Ponderea

realizaríi

obiectivului si

criteriilor in coef.

maxim de

penalizare

I.     OBIECTIV

 

 

 

 

Venituri totale minime

10.304

 

33,33

10

II. CRITERH DE PERFORMANTA

 

 

 

1.

Productivilatea   muncii   pe salariat

 

28,622

53,35

16

2.

Pcrioada de recuperare a creantelor (ín zile)

 

109 zile

6,66

2

3.

Perioada de rambursare a datoriilor (ín zile)

 

123 zile

6,66

2

 

 

TOTAL

 

 

100

30

PRESEDINTE SEDINTA,