Hotărârea nr. 397/2006

Hotarare privind transmiterea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Constanta a unor imobile in care functioneaza unitati de invatamant preuniversitar

                             ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
Privind transmiterea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanta a unor imobile in care funcţionează unităţi de invatamant preuniversitar

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.08.2006;
Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 2 de Dezvoltare Urbanistica, raportul Comisiei nr. 5 Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 102001/15.08.2006 si referatul RAEDPP Constanta inregistrat sub nr. 101798/14.08.2006;

In conformitate cu prevederile art.12, alin. 1,2 si 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In baza Legii nr. 84/1995 - legea invatamantului (republicata), a HG nr. 1001/02.08.2006 privind aprobarea finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei si Cercetării pe anul 2006 a unor obiective de investiţii, consolidări, reabilitări imobile, reparaţii capitale, de lucrări ce vizează asigurarea cu utilităţi, precum siedificarea de campusuri şcolare pentru unităţi din invatamantul preuniversitar;

Vazand HCLM nr. 499/2001 privind predarea unităţilor de invatamant preuniversitar in administrarea RAEDPP Constanta;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. "c", alin.5, lit. "a", art.125 alin.l si al art.l20A7, alin.l, lit b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea -Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aproba trecerea din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea Consiliului local al Municipiului Constanta a unor clădiri in care funcţionează unităţi de invatamant preuniversitar si terenurile aferente, pe perioada de execuţie a lucrărilor de consolidare, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aproba trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanta, in administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanta a unor clădiri in care funcţionează unităţi de invatamant preuniversitar si terenurile aferente, pe perioada de execuţie a lucrărilor de consolidare, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Art.3 Predarea se face prin Protocol de predare - primire intre Primăria Municipiului Constanta si Ministerul Educaţiei si Cercetării, reprezentat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta.

Art.4 Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic Achiziţii, RAEDPP Constanta, Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanta in vederea aplicării ei si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din

27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
BALUT LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.397/17.08.2006

Bd. Tomis nr. 5 l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                        ROMÂNIA

JUDEŢUL constanta                       Anexa la Hotărârea nr.397

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


'«'.'S !»TI'>k

Clădiri si terenuri in care funcţionează unităţi de invatamant

preuniversitar care se transmit in administrarea Inspectoratului Şcolar

Judeţean pe perioada de execuţie a lucrărilor de consolidare

Scoală Generala nr. 5, B-dul IC Bratianu nr.141 B

Clădire scoală (P+l)

-   Anul dobândirii / darii in folosinţa - 1921

-   Construcţie: zidărie cărămida

-   Suprafaţa construita - 1609,00 mp

Atelier mechanic (P)

-   Anul dobândirii / darii in folosinţa - 1924

-   Construcţie: zidărie cărămida

-   Suprafaţa construita - 978,00 mp

Suprafaţa teren aferent = 2523,77 mp

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,
BALUT LUCIAN

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA