Hotărârea nr. 396/2006

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  licitatie publica a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 17.08.2006;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta, HCLM nr.35/31.01.2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile  apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,  HCLM nr. 118/2002 “privind vanzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002”, HCLM nr. 286/30.09.2002 “privind modificarea HCLM nr. 118/28.03.2002 si HCLM nr. 247/30.05.2002“, HCLM nr.385/30.09.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta“, HCLM nr.537/06.11.2002 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.37/31.013.2002”, HCLM nr.594/18.12.2002 “privind aprobarea completarii HCLM nr.37/31.01.20021”, HCLM nr.167/17.04.2003 “privind aprobarea completarii HCLM nr.118/2002”, HCLM nr.227/23.06.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.118/28.03.2002, HCLM nr.366/02.08.2004 “privind aprobarea modificarii HCLM nr.227/23.06.2004, HCLM nr.365/02.08.2004 “privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002”, HCLM nr.229/25.05.2005 “privind aprobarea modificarii anexei la HCLM nr.37/2002” precum si Dispozitia Primarului Municipiului Constanta nr.534/2003;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.c, alin.5 lit.b si art.1207 alin.1, lit.b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala;

 

 

H O T A R A S T E

 

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin licitatie publica  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri)  situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1– 3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

 

            Art.2. Pretul de pornire la licitatie publica va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

            Art.3. Se aproba anularea pozitiei 34 din anexa 1 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.384/30.09.2002.

 

            Art.4. Se aproba anularea anexei 1 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. 152/09.05.2006.

 

            Art.5. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

 

                                                                                                              SECRETAR,

constanta

NR. 396/ 17.08.2006

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte

nr.______/___________

 

 

 

R E F E R A T

 

            Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 37/2002 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta .

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002. Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.37/2002 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin licitatie publica  a unor suprafete de teren ce nu fac obiectul unor contracte incheiate intre Primaria Municipiului Constanta si diversi agenti economici (persoane fizice sau juridice), conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Totodata se propune anularea urmatoarelor pozitii aprobate spre vanzare prin HCLM-uri anterior:

-          Pozitia nr.34 din anexa nr.1 “Vanzare prin licitatie publica” aprobata prin H.C.L.M. nr.384/30.09.2002, datorita noilor masuratori cadastrale.

-          Anexa 1 aprobata prin H.C.L.M. nr.152/09.05.2006, avand in vedere faptul ca dintr-o eroare materiala aceasta suprafata de teren se suprapune cu o alta instrumentata spre vanzare printr-un H.C.L.M. anterior.

            Anexele privind  “Vanzarea prin licitatie publica“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  situatiei juridice a fiecarui teren in parte (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratorile topografice avizate de Directia Patrimoniu si in corelatie cu hotarari ale Consiliului Local sau proiecte de hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta. Terenurile propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost  analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

 

 

DIRECTOR,

CAMELIA DUDAS

SEF SERVICIU,

MONICA HAGI

 

Elaborat,

Mariana Irimia