Hotărârea nr. 393/2006

Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr.42/29.01.2005

                                        ROMÂNIA

                    JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr.42/29.01.2005

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara la data de 17.08.2006;

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu;

Avind in vedere adresele nr.53534/19.04.2006, 78137/15.06.2006 si nr. 98158/03.08.2006, dispoziţiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38, alin 2, lit. c, alin.5 lit"c" , alin.6 lit a, pct.19, lit. c, art.126 si art.l20A7, alin.l, lit. "b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art.l -Se aproba modificarea art.l din H.C.L.M. nr.42/29.01.2005, in sensul ca se modifica amplasamentul terenului conform prezentului plan de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aproba modificarea art.2 din H.C.L.M. nr.42/29.01.2005, in sensul ca se modifica amplasamentul terenului conform prezentului plan de situaţie anexat ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aproba modificarea art.4 din H.C.L.M. nr.42/29.01.2005, in sensul ca se modifica termenul de la un an la doi ani de la data incheierii procesului- verbal de punere in posesie, respectiv 23.02.2005 -23.02.2007.

In cazul nerespectarii termenului, prezenta hotărâre isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4 -. Se aproba atribuirea in folosinţa gratuita a terenului prevăzut la art.2, mai sus menţionat, cu respectarea reglementarilor prevăzute in P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. nr. 500/2005.

Art.5 -Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr.42/29.01.2005 raman neschimbate

Art.6- Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Muftiatului Cultului Musulman din România, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si S.P.I.T, in vederea aplicării ei si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 24 consilieri din 27 membri,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                    CONTRASEMNEAZĂ       SECRETAR

MARCELA ENACHE
CONSTANTA
Nr 393/ 17.08.2006

Bd. Tomisnr. 5l;Fax: 0040-4] -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. ?5^/   103 08.2006


REFERAT

Muftiatul Cultului Musulman din România a solicitat aprobarea unui amplasament pentru construirea unui lacas de cult;

Prin H.C.L.M. nr.42/29.01.2005 s-a aprobat atribuirea in folosinţa gratuita, pe perioada existentei construcţiei, Muftiatului Cultului Musulman din România, a terenului in suprafaţa de 500,00 mp. situat in Constanta, str. Suceava, in vecinătatea blocului U3 in vederea edificării unui lacas de cult.

Avind in vedere adresele inregistrate sub nr. 53534/19.04.2006 si nr. 78137/15.06.2006 prin care Muftiatul Cultului Musulman solicita si argumentează necesitatea modificării amplasamentului aprobat prin HCLM nr.42/29.01.2006.

Prin Memoriul înregistrat sub nr.98158/03.08.2006 Muftiatul Cultului Musulman din România solicita prelungirea termenului prevăzut in art. 4 al HCLM nr.42/29.01.2005.

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publica locala :

-        art.38, alin.5, lit."c"-avizeaza sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localităţilor, alin.2, lit. "c"- administrează domeniul public si domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, alin.6, lit. "a", pct.19, lit. c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

-        art. 46, alin.l prin care in exercitarea atribuţiilor ce ii revin consiliul local adopta hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului cere o alta majoritate.

-        art. 126 conform căruia Consiliile locale si consiliile judeţene pot da in folosinţa gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate

BdTomisnr51;Fax: 0040-41-708101, Tel: 0040-4!-708105, 8700 CONSTANTA-ROMÂNIA


publica sau privata locala ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice, propunem modificarea si completarea H.C.L.M. nr.42/29,01.2006, in sensul schimbării amplasamentului terenului care "se atribuie in folosinţa gratuita, pe perioada existentei construcţiei, Muftiatului Cultului Musulman din România, terenul in suprafaţa de 500 mp. situat in Constanta str. Suceava langa bloc U3 in vederea edificării unui lacas de cult", conform planului de situaţie anexat si modificarea ternenului prevăzut in art.4 al HCLM nr.42/2005.

 

 

 


 


Bd. Toimsnr. 51;Fax: 0040 -41- 70810!; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA