Hotărârea nr. 391/2006

Hotarare privind trecerea blocului OB 6 (fost bl. OB 3), situat in str.Brizei nr.1G din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta si a centralei termice in administrarea RADET Constanta

 

 

  ROMANIA

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

CONSILIUL LOCAL                 

                   
                     H O T A R A R E

privind trecerea blocului OB 6 (fost bl. OB 3), situat in  str.Brizei nr.1G din

 administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta si a centralei termice in administrarea RADET Constanta.

 

     Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta din data de  17.08.2006;

Avand in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 – Urbanism; raportul Comisiei nr.5 – Juridica si referatul Directiei Patrimoniu;

In conformitate cu  prevederile Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 si H.C.L.M. nr.332/02.08.1996 de infiintare a R.A.E.D.P.P. Constanta, adresa Serviciului Tehnic-Investitii nr.86060/04.07.2006;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. “c”,alin.5, lit. “a”, art.125 alin.1 si art.120^7 alin.1, lit.’’b’’ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001;

 

                                                    HOTARASTE :

Art.1 - Se aproba trecerea blocului OB 6 (fost OB 3) si a terenului aferent in suprafata de 362,39 mp situat in Zona faleza Sud I- str. Brizei nr. 1G, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, avand in vedere ca s-au finalizat lucrarile conform Procesului-Verbal de receptie nr.82985/27.06.2006 constructia devenind proprietate publica a municipiului Constanta;

Art.2 - Blocul OB6 (fost bl. OB 3), situat in str.Brizei nr. 1G are regim de inaltime: subsol+parter+3 etaje+mansarda, avand un numar de 23 unitati locative;

Art.3 - Spatiile vor fi inchiriate de R.A.E.D.P.P. Constanta in baza ordinelor de repartizare emise de Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art.4 – Se aproba trecerea centralei termice si a incaperii in care functioneaza aceasta in suprafata de 15,15 mp in administrarea RADET Constanta.

Art.5 – Cartea tehnica a centralei termice va fi predata catre RADET Constanta prin Protocol de catre reprezentantii Directiei Tehnic Achizitii si ANL Constanta;

Art.6 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hoarare Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, Directiei Financiare, S.P.I.T., Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat,,-Constanta, RADET Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

          Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de 24 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                              SECRETAR,

 

                                                                                       MARCELA ENACHE

C O N S T A N T A   

Nr. 391/ 17.08.2006

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului  Constanta

directia patrimoniu

serviciul Patrimoniu

Nr.                   /             .2006   

                                   

                    REFERAT

 

Prin H.C.L.M. nr.534/06.11.2002, art.2, s-a transmis in folosinta gratuita A.N.L. terenul in suprafata de 12.850 mp. pentru realizarea ansamblului de locuinte Brizei I.

Prin H.C.L.M. nr.534/06.11.2002, art.4, s-a transmis in folosinta gratuita A.N.L. terenul in suprafata de 14.875,2 mp. pentru realizarea ansamblului de locuinte Brizei II- Zefirului

Avand in vedere finalizarea lucrarilor de constructii realizate de A.N.L., Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 83495/28.06.2006 pentru blocul OB1 situat in Zona faleza Sud I, str. Brizei, Legea nr.152/1998 privind infiintarea A.N.L. si art.19, lit.”a” din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, care prevede ca odata cu finalizarea investitiilor derulate prin A.N.L., acestea devin proprietate publica a Consiliului Local Municipal;

Avand in vedere prevederile art.38, alin. 5, lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2 conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”c”, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniul public si privat al municipiului ;

Supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind trecerea blocului de locuinte OB1, situat in Zona Faleza Sud I, str. Brizei, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta si a centralei termice aferente blocului in administrarea RADET Constanta.

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,                          SEF SERV. PATRIMONIU

 

   Ing. Ramona Daniela  DOSPINESCU                                           Gratiela RUSU

 

 

SERVICIUL JURIDIC,                                                             SERV. PATRIMONIU

 

c.j. Claudia CEALERA                                                                       Gabriela RADU