Hotărârea nr. 39/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ANEXA SI FOISOR, ZONA CONSTANTA SUD CAREU D5, LOT 13, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE MITU IONUT-MIHAI

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, ANEXĂ şi FOIŞOR,

zona Constanţa Sud careu D5, lot 13, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Mitu Ionuţ-Mihai

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, ANEXĂ şi FOIŞOR, zona Constanţa Sud careu D5, lot 13, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Mitu Ionuţ-Mihai conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3497/2004 autentificat de notar public Dan Pitu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MITU IONUŢ-MIHAI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 39/20.01.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 535 / 05.01.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Mitu Ionuţ-Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, ANEXĂ şi FOIŞOR, zona Constanţa Sud careu D5, lot 13, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Mitu Ionuţ-Mihai.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Mitu Ionuţ-Mihai conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3497/2004 autentificat de notar public Dan Pitu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada « E » cu o deschidere de 17,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+1E cu destinaţia de locuinţă şi a unor anexe parter: magazine şi foişor. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 18 %             C.U.T. propus = 0,35

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5876/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

Avize utilitati                                                

- RAJA nr.974/61273/2005

- SC ELECTRICA nr. 3894/2005

- SC PETROTRANS SA - plan

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, ANEXĂ şi FOIŞOR, zona Constanţa Sud careu D5, lot 13, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Mitu Ionuţ-Mihai.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT