Hotărârea nr. 387/2006

Hotarare privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

                                    ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                          HOTĂRÂRE
 privind radierea unor imobile, din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 17.08.2006.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5 si referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr, 97922/03.08.2006.

In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120. , alin 1 lit b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215 / 2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aproba radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, conform anexelor 1- 7, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aproba radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 193 / 2005, conform anexelor 8- 12, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 24 consilieri

din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ                  SECRETAR,MARCELA ENACHE

CONSTANTA,  
NR. 387/17.08.2006

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 70S105; 8700 CONSTANTA - ROM ANI A


 ROMÂNIA
                             JUDEŢUL CONSTANTA
                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONUI SERVICIUL PATRIMONIU NR.97922/07.08.2006


REFERAT

Privind radierea unor imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta.

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si ari. 46. alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin ILC.L.M. nr. 109, 193, 194. 314, 322, 423, 424, 540, 542, 620. 705, 706 / 2005 si 47,48, 101, 131, 133, 148, 149 si 225 din 2006

O parte din aceste imobile au făcut obiectul restituirii in baza unor sentinţe ale instanţelor de judecata, atribuiri in baza Legii nr. 10 / 2001 iar o alta parte au tacul obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare.

Ca urmare, după caz, s-au intocmit de către R.A.D.P.P. Constanta, Protocoale de predare - primire pentru construcţii iar Serviciul Cadastru a intocmit procesele verbale de predare - primire pentru teren.

Menţionam ca pentru imobilul din anexa 4, nu s-a intocmit protocol si / sau proces verbal de punere in posesie, dar pentru acesta s-a deschis Cartea Funciara nr. 22221 cu dreptul de coproprietate Mihalcea Ion si Mihalcea Aneta.

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 12, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV  PATRIMONIU
Ing. Ramona  Dospinescu

CONSILIER JURIDIC                             SEF SERV. PATRIMONIU

Claudia NEGOESCU                                                Gratiela RUSU

ELABORAT

Daniela GHERLAN

 

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 ■ ■ 41 - 708101; Tel: 0040 - 4! - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

\n

Anexa 1

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADD2REA   UNUI   IMOBD,   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005


 


 

DENUMDIE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Teren Str,  Marc Aurcliu nr. 11

Supraf. Teren 200 mp

( 183,8 mp c.v.c.+ 16,2 mp dif. mas )

c.v.c. autnr. 1871 / 2004

P.V. nr. 149415/2005

Radiere privilegiu nr. 45454 / 2006


PREŞEDINTE ŞEDINŢA


 


ROMÂNIA

JUDETLL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


 


ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBIL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.CX.M. 109 / 2005

 

DENUMERE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Teren    Str.    Licurici   nr.   4

Supraf. Teren

c.v.c. autnr. 2161 /2005

( spate Biserica de rit vechi)

303,75 mp

P.V. nr. 94232 / 2005

lot 10

 

Radiere privilegiu nr. 45454 / 2006

nr. Cadastral 17220

 

 


PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                         ROMÂNIA

      JUDEŢUL CONSTANTA

            CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 3 LA H.CX.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBIL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVATn

Teren zona Faleza Nord, bl. FZ29

Supraf teren 252,67 mp

c.v.c. aut nr. 3333/2005 P.V. nr. 62049 / 2005 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


 


 

 


ROMANŢA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


 


ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBIL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Teren si construcţie str. Titus

Supraf teren

Sent.  cîv.   6190 /   1998,   833 /   1999,

Budac nr. 4

548,90 mp

3926/2002

Decizia civila 314/ 1999

încheiere Carte Funciara 11424 / 2001

Nr. Cadastral 7399

Adresa S.P.I.T. 140178/2005


PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd. Torni* nr. 51,Fax: 0040 - 41 - 70810!, Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBIL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 109 / 2005

 

DENUMmE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVATD

Teren Intrarea Smardan f.n.

Supraf teren 122,45 mp

c.v.c. aut. Nr. 246 / 2006 p.v. 29077/2005


-


 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


                           ROMÂNIA

                          JUDEŢUL CONSTANTA

                            CONSILIUL LOCAL CONSTANTAANEXA NR. 6 LA RC.L.M. NR. 387/ 2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBTL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.CX.M. 109 / 2005


 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVATA

Teren bd Aurel Vlaicu nr. 95

Supraf teren 25,88 mp

c.v.c. aut. Nr. 615/2006 p.v. 48766 / 2006

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd. Tonii* nr. 5LFax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


                                      ROMÂNIA

                     JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 387/ 2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBEL   DEV   EWENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PREV H.C.L.M. 109 / 2005,

 

DENUMniE EVIOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVATA

Staţiunea Mamaia,

Baza de reparaţii Tic -Tac

Supraf. Teren 69 mp

c.v.c. aut. Nr. 608 / 2006 p.v. nr. 68244/2006

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


ANEXA NR. 8 LA H.CX.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADDIREA   UNUI   EVIOBIL   DEV   EWENTARUL   CENTRALIZAT DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PREV H.C.L.M. 193 / 2005, anexa 22


AL


 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Staţiunea Mamaia,

Baza de reparaţii Tic -Tac

Supraf. Teren 87,89 mp

c.v.c. aut. Nr. 608 / 2006 p.v. nr. 68244/2006

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

BJ Tomis nr. 51 ;Fa\: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 70K105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


              ROMÂNIA

   JUDEŢUL CONSTANTA

       CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 9 LA H.CX.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBDL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 193 / 2005, anexa 9

 

 

DENUMKE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Bd Al Lapusneanu, restaurant Nord

Supraf, Teren

722 mp

Contract schimb, aut. Nr. 3068 / 2005 p.v.nr. 92593/2005 H.C.L.M. nr. 200/2005


 


 

PRESEDfNTE ŞEDINŢA


     ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANTA

    CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBIL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 193 / 2005, anexa 14


 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Str. Bucovinei, zona bl.l

Supraf. Teren 250 mp

Contract schimb, aut. Nr. 3068 / 2005 p.v.nr. 91912/2005

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd. Tomis nr. 51;Fa>:: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


ANEXA NR. 11LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBEL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 193 / 2005, anexa 5


AL


 

DENUMDiE IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Teren     Staţiunea     Mamaia, zona vila 25 Nr.Cadastrai 33951

Supraf teren 43,87 mp

c.v.c. aut. Nr. 1326/2006 p,v.65152/2006

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


 

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


AL

 


ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBD,   DEN   INVENTARUL   CENTRALIZAT DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 193 / 2005, anexa35

 

DENUMD3E IMOBIL

SUPRAFAŢA

OBSERVATA

Teren     Staţiunea     Mamaia, ceainăria japoneza

Supraf teren 215 mp

c.v.c. aut. Nr 371/2006 p,v. 22441/2006


PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd. Tomisnr. 51;Fax; 0040-41 - 708101, Tel: 0040 -41 - 708105; &700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 

 

ANEXA NR. 11LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBD.   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT   AL DOMENIULUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.C.L.M. 193 / 2005, anexa 5

 

DENUMIRE LMOBDL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Teren     Staţiunea     Mamaia,

zona vila 25

Nr. Cadastral 33951

Supraf teren 43,87 mp

c.v.c. aut. Nr. 1326/2006 p.v. 65152/2006

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


 


ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 387/2006

PRIVIND   RADIEREA   UNUI   IMOBIL   DIN   INVENTARUL   CENTRALIZAT DOMENnjLUI PRIVAT, APROBAT PRIN H.CX.M. 193 / 2005, anexa35


AL


 

DENUMD3E TMOBDL

SUPRAFAŢA

OBSERVAŢII

Teren     Staţiunea    Mamaia, ceainăria japoneza

Supraf teren 215 mp

c.v.c. aut. Nr 371 / 2006 p.v. 22441/2006

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101, Tel; 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA