Hotărârea nr. 383/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+6-8E, str. Pescarilor nr. 16C, teren in suprafata de 502,70 mp, proprietate Nitu Nicolae si Verginia

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+6-8E,

str. Pescarilor nr. 16C, teren în suprafaţă de 502,70 mp,

proprietate Niţu Nicolae şi Verginia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c” şi alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+6-8E, cu asigurarea a 17 locuri de parcare, str. Pescarilor nr. 16C, teren în suprafaţă de 502,70 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17291, este proprietate Niţu Nicolae şi Verginia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 836/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif..

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. NIŢU NICOLAE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 383/ 17.08.2006

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 100771 / 11.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Niţu Nicolae privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+6-8E, str. Pescarilor nr. 16C, teren în suprafaţă de 502,70 mp, proprietate Niţu Nicolae şi Verginia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17291, este proprietate Niţu Nicolae şi Verginia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 836/2006 autentificat de notar public Mariana Iosif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colectice în regim maxim de înălţime P+8-10E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 502,70 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Pescarilor colţ cu strada Yokohama.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+6-8E cu destinaţia de locuinţe colectve – 17 apartamente. Proiectul propune amenajarea unei parcă pentru 17 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 2,5 de la strada Pescarilor.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+6-8E.

P.O.T. propus = 83.20 %                    C.U.T. propus = 7.50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2665/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Secţiuni prin teren

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 363/26540/2006                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.10643/2006

- SC ELECTRICA nr. 2023/2006                   - Aviz Stat Major General nr. D/3080/2006

- ROMTELECOM nr. 1017/206                     - Aviz Mediu nr. 5933 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr.3220/2006           - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/2367/2006

- CONGAZ nr.8828/2006                              

- RADET nr.5797/2006                                 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+6-8E, str. Pescarilor nr. 16C, teren în suprafaţă de 502,70 mp, proprietate Niţu Nicolae şi Verginia.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT