Hotărârea nr. 381/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Iasar Demis

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M,

str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Iaşar Demis

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c” şi alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M şi asigurarea a două locuri de parcare în incintă, str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren în suprafaţă de 150 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10009, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 31037 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17960/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară, de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Iaşar Demis conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2279/2002 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. IAŞAR DEMIS, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 381/ 17.08.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 78253 / 10.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Iaşar Demis privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Iaşar Demis.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Iaşar Demis conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2279/2002 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa conform AD nr. 241/2004.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Ciprian Porumbescu cu o deschidere de 7,51 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a două locuri de parcare în incintă, cu acces direct din strada Ciprian Porumbescu.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5,97 m de la limita dinspre stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. propus = 61,56 %                    C.U.T. propus = 1,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1860 / 2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Autorizaţie de desfiinţare nr. 241/2004

- Desfăşurări de front stradal                         

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Mediu nr.3467 RP/2006

 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 65, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Iaşar Demis.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT