Hotărârea nr. 38/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARI INTERIOARE CORP 1 SI 2, SUPRAETAJARE CORP 1, STR. CPT. PAPADOPOL NR. 14, TEREN IN SUPRAFATA DE 282 MP, PROPRIETATE SC CASIMCEA SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMENAJĂRI INTERIOARE CORP 1 şi 2, SUPRAETAJARE CORP 1,

str. Cpt. Papadopol nr. 14, teren în suprafaţă de 282 mp,

proprietate SC CASIMCEA SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE CORP 1 şi 2, SUPRAETAJARE CORP 1, str. Cpt. Papadopol nr. 14, teren în suprafaţă de 282 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate SC CASIMCEA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1290/2002 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC CASIMCEA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 38/20.01.2006

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 155743 / 04.01.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CASIMCEA SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE CORP 1 şi 2, SUPRAETAJARE CORP 1, str. Cpt. Papadopol nr. 14, teren în suprafaţă de 282 mp, proprietate SC CASIMCEA SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC CASIMCEA SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1290/2002 autentificat de notar public Stamule Daniela.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor industriale şi de depozitare.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află două construcţii industriale care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 282 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea corpului 1 care are destinaţia de brutărie, pentru amenajarea de birouri; corpul 2 – depozit la parter şi sediu firmă la etaj, se va consolida şi reamenaja la interior pentru o mai bună desfăşurare a activităţii. Accesul se va realiza din aleea carosabilă aflată în incinta SC Miricos SRL.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 100 %                      C.U.T. existent = 1,47

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 1,92

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4200/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.600698/2005

- Aviz Sanitar nr. 2-14254/2005

- Declaraţie privind accesul la proprietate autentificată sub nr. 2219/2005 de notar public Stamule Daniela.

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMENAJĂRI INTERIOARE CORP 1 şi 2, SUPRAETAJARE CORP 1, str. Cpt. Papadopol nr. 14, teren în suprafaţă de 282 mp, proprietate SC CASIMCEA SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT