Hotărârea nr. 375/2006

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 129/2001

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 129/2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c” şi alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 1746,76 mp, identificat cu nr. cadastral 16997 şi terenul în suprafaţă de 2621,12 mp, identificat cu nr. cadastral 16996, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43737 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6489/2005 eliberată de OCPI Constanţa, sunt proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 129/2001 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR .375/ 17.08.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 83359 / 08.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 2001.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 4367,88 mp, identificat cu nr. cadastrale 16997 şi 16996, este proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor balneare şi turistice.

Folosirea actuală a terenului - teren tenis şi pergolă.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4367,88 mp, se află în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, zona REX.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+M+5E cu destinaţia de hotel categoria 5 stele cu : recepţie, spaţii comerciale, bar la parter, restaurant, piscină, sală conferinţe, spa-center la mezanin şi 108 unităţi de cazare la etajele 1-5. Proiectul propune amenajarea unei parcări în partea de nord a amplasamentului. Distanţele faţă de clădirile vecine sunt : 39,90 m faţă de Hotel Rex (P+5E), 5 m faţă de Bufet Internaţional (P). Distanţa faţă de malul mării este de cca 100m.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M+5E.

P.O.T. propus = 51,68 %                    C.U.T. propus = 2,94

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2872/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal - 2 variante

- Fotografii

 

Avize

- Aviz MTCT nr. 857/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei PUD – Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafaţă de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

          Arh. Ionuţ TOMA                                       

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

\n

Anexa 1
,y ■    /

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 129/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2006. ’ '

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c” și alin. (5) lit “c” și art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001;    ’


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 200/,în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 1746,76 mp, identificat cu nr. cadastral 16997 și terenul în suprafață de 2621,12 mp, identificat cu nr. cadastral 16996, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43737 așa cum rezultă din încheierea nr. 6489/2005 eliberată de OCPI Constanța, sunt proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 - Celelalte articole ale HCLM nr. 129/2001 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Prefecturii Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONSTANȚĂ    V

NR3^5 / ^-0?. 2006


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,
ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 83359/08.08.2006


Urmare solicitării adresate de SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL pentru modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 2001.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafață de 4367,88 mp, identificat cu nr. cadastrale 16997 și 16996, este proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL conform actului de dare în plată nr. 1058/2005 autentificat de notar public Mariana Iosif.


SITUAȚIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităților balneare și turistice.

Folosirea actuală a terenului - teren tenis și pergolă.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularități ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafață de 4367,88 mp, se află în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona REX.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcții noi cu regim de inaltime P+M+5E cu destinația de hotel categoria 5 stele cu : recepție, spații comerciale, bar la parter,, restaurant, piscină, sală conferințe, spa-center la mezanin și 108 unități de cazare la etajele 1-5. Proiectul propune amenajarea unei parcări în partea de nord a amplasamentului. Distanțele față de clădirile vecine sunt: 39,90 m față de Hotel Rex (P+5E), 5 m față de Bufet Internațional (P). Distanța față de malul mării este de cea lOOm.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996) Funcțiunea propusă este compatibilă cu funcțiunea predominantă a zonei.

Amplasarea față de aliniament (art. 23) - se menține.

înălțimea construcțiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M+5E.

P.O.T. propus = 51,68 %    C.U.T. propus = 2,94


Documentația prezentată conține: Piese desenate

-    încadrare în zonă

-    Situația existentă sc. 1:500

-    Regimul de proprietate sc.l :500

-    Reglementări urbanistice sc.l :500

-    Desfășurări de front stradal - 2 variante

-    Fotografii

Avize

-    Aviz MTCT nr. 857/2006


Piese scrise

-    Memoriu justificativ

-    Certificat urbanism nr. 2872/2006


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 129/2001 privind avizarea și aprobarea documentației PUD - Mamaia 200, în sensul construirii unui hotel P+M+5E, pe terenul în suprafață de 4367,88 mp situat în vecinătatea Hotelului Rex, teren proprietate SC ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL.    /    \

ARHITECT ȘEF,

Arh. Ionut TOM A


T

■i

i

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor Agenția de Protecție a Mediului Constanța Str. Unirii nr. 23, Constanța, Cod 900532

Tel: 0241/546 696; 0241/546 596; 0241/543 717 E-mail: office@mediu-constanta.ro

www.mediu-constanta.ro


6056RP/16.08.2006

CĂTRE,

SC AN VIO INTERNATIONAL COMPANY SA, București, str. C.A. Rosetti, nr. 11


Referitor Notificarea dumneavoastră inregistrata la APM Constanta cu numărul 6056RP din 24.07.2006 pentru emiterea Avizului de mediu pentru PUD : CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E - HOTEL CATEGORIA 5 STELE, in stațiunea Mamaia, municipiul Constanta, zona Hotel Rex, va comunicam următoarele :

-    suntem de acord cu prima versiune a PUD-ului prezentata de dumneavoastră;


-    in conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programme, PUD-ul va fi adoptat cu aviz de mediu;

-    confirmam ca acest PUD se afla in procedura de adoptare cu aviz de mediu si suntem in etapa de organizare a grupurilor de lucru in vederea definitivării proiectului de plan si de realizare a Raportului de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV, Adrian MANOLțL

SEF SERV. A.C.C., Catiusa TOMPOS
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL D.J.C.C.P.C.N. CONSTANTA Str. Mjrcea cel Batran nr. 106, Constanta

Se aproba,


DIRECTOR EXECUTIV:


Dr. VIRGIL LUNGUNr.    / X- 08-2005


REFERAT


OBIECTIVUL:


LOCALITATEA:

AMPLASAMENT:

DOCUMENTAȚIA:

PROIECTANT:

PR. NR.

FAZA:


MODIFICARE P.U.D. MAMAIA

PENTRU CONSTRUIRE HOTEL P+M+5 Municipiul CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA ZONA HOTEL „REX”

Dosar de înaintare nr. 1145/01.08.2006 S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. Constanta 149/2006    '

P.U.D.


BENEFICIAR:    S.C. ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. București

Documentația cuprinde:

PIESE SCRISE: Cerere înaintare, Certificat de Urbanism nr. 2872/07.07.2006, Acte vanzare-cumparare aut. nr. 592/22.02.2005 si nr. 591/22.02.2005, Act de dare in plata nr. 1958 /05.04.2005, înregistrare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Constanta nr. 6489/06.04.2005, Fise cadastrale, Studiu istoric- parte scrisa, desenata si foto, Memoriu justificativ

PIESE DESENATE: Plan Situație Existenta, Plan Reglementari, Tipul de proprietate asupra terenurilor - sc. 1/500, Desfășurări la Promenada si la Plaja incluzând monumentul - sc. 1/200, existent si propunere - 3 VARIANTE, Volumetric propusa; Fotografii ale monumentului si zonei.

Amplasamentul se afla in zona centrala a stațiunii Mamaia, la cca. 50 m sud fata de Hotel REX, la est fata de promenada N-S ce străbate stațiunea.

Hotel « REX » este monument istoric de importanta naționala conform Legii nr. 5/2000

privind aprobarea P.A.T.N. - Secțiunea III- Zone protejate, M.O. rir. 152/12.04;200â,

ANEXA 2 - I. Valori de patrimoniu cultural de interes național - 1. Monumente de

arhitectura, lit. f) - Clădiri civile urbane—poz, f)19.

El nu este inscris in LMI 2004, cu toate ca, in perioada întocmirii Listelor, DJCCPCN Constanta a solicitat in scris, in mod repetat, acest lucru. *    ;

Construcția propusa se situează in zona de protecție cu raza de 100 m a monumentului, cf. legii 422/2001.

Hotel REX a foșt construit in anii 1938, in știi modem interbelic, cu influente ale stilului neoromanesc, după proiectul reputatului arțiitec^LCJwi. CantaCuzino si este o construcție reprezentatațiva in istoria stilului modem in Ftpm^nia si hotel de lux de cel mai înalt nivel in stațiunea Mamaia. .

Amplasamentul este proprietate privata, format din doua loturi, conform Actelor de proprietate, si anume: « Teren aferent pergola anexa Hotel REX Sud », in suprafața de 1746,76 m.psi « Teren tenis REX », in suprafața de 2621,0 m.p.

Suprafața totala a terenului este de 2621,0 m p. + 1746,76 m.p. = 4368 m.p.

Terenul are front la Promenada de cca. 120 m si adancimea de lă Promenada, către plaja, de cca. 40 m

Pe acest teren se propune, in faza PUD, construirea unui hotel P+Mezanin+5etaje, cu

suprafața construita la sol de 1892,0 m.p.
Clădirea va fi amplasata fata de hotel REX la cca. 53,4 m fata de corpul principal si la cca. 40 m de la anexele sale parter dinspre sud.

In zona dintre Hotel Rex si Hotelul propus se va amenaja un parcaj de cca. 35 locuri.

Se propun 3 variante de fațade, avand comune o arhitectura contemporana cu acoperire in terasa circulabila, dominanta orizontala, accent vertical in zona scării, volum ce scade in trepte, in partea de sud, de la P+M+5 la P+M+1.

Varianta 1 - regim de inaltime spre nord, invecinat monumentului - P+M+5+terasa circulabila- spre sud scade in trepte la P+M+1; nu se pastreaza pergola parter existenta, anexa a monumentului; suprafețe vitrate dominante, fațadele fragmentate cu planuri verticale si orizontale aranjate in sens general diagonal.

Varianta 2 - se pastreaza pergola; in zona de nord, către monument, se coboara in trepte la P+M+4, suprafețele vitrate se reduc progresiv către zona de nord.

Varianta 3 - se pastreaza pergola; in zona de nord, către monument se evidențiază un volum P+M+3, suprainaltat insa cu 2 etaje, in fațade, la etajele 2-4, raportul plin / gol se inspira după cel prezent la monument.

Documentația a fost prezentata in ședința CRMI 2 Constanta din data de 07.08.2006, si a fost îndrumată spre avizare la CNMI, Secțiunea de Urbanism si Zone Protejate, dat fiind ca obiectivul propus se afla in zona de protecție, cf. Legii 422/2001, a unui monument de importanta naționala.

Punctul de vedere al CRMI 2 este exprimat in Procesul-Verbal al ședinței CRMI 2 Constanta din data de 07.08.2006.

In urma analizării documentației, D.J.C.C.P.C.N. Constanta, propune Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Secțiunea de Urbanism si Zone Protejate, AVIZAREA FAVORABILA a documentației, pentru faza P.U.D., cu următoarele condiții:

Se va păstră pergola parter, in lungul promenadei, anexa a Hotelului REX, monument istoric de arhitectura.

Volumul hotelului se va distanta cat mai mu|t posibil fata de monument, minim distanta propusa, de cca. 53 m fata de volumul principal al Hotelului REX.

In zona de nord, invecinata monumentului, inaltimea hotelului propus va fi mai mica decât a hotelului REX, cu regim de inaltime maxim P+M+3, in vederea subordonării sale fata de monument

.    . Se va păstră aliniamentul propus, retras 4,6 m fata de circulația publica existența,

nedepasindu-se alinierea Hotelului REX. Suprafața in lungul trotuarului se va amenaja ca circulație publica si spatii verzi.

Arhitectura va fi contemporana, cu acoperire in" terasa, cu joc de volume prismatice echilibrat cu dominanta orizontala, raportul plin / gol in proporție inspirata de la clădirea monument.

Se recomanda amplasarea parcării sub volumul de cazare, iar in locul sau amenajarea Mnei zone verzi si pentru sport (teren de tenis).

Se vor: pâstra arborii existenti in zona invecinata hotelului REX, si se va completa zona verdepentru păstrarea cadrului adecvat monumentului si pentru izolarea sa fata de vecinațati.

Se va reveni pentru Avizul M.C.C. - D.J.C.C.P.C.N. Constanta cu proiectul in faza P.Â.C;/<?


TINM


DOCUMETATIE PENTRU PROIECT URBANISTIC DE DETALIU


MODIFICARE HCLM 129/2001-PUD MAMAIA

PRIN CONSTRUIRE IMOBIL

P+M+5E-HOTEL

CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA,

“TEREN TENIS REX”, “PERGOLA ANEXA COMPLEX SUD REX”

BENEFICIAR: S.C.ANVIO INTERNATIONAL COMPANYS.R.L.

//

WM.-


PROIECT NR: 149/2006


FLlNI/l-    PROIECT NR. 149/2006

■    DENUMIREA: MODIFICARE HCLM 129/2001-PUD MAMAIA PRIN

CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E-HOTEL • AMPLASAMENT: MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA,

“TEREN TENIS REX”, “PERGOLA ANEXA COMPLEX

SUD REX”

-    BENEFICIAR : S.C.ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

■    FAZA: DOCUMENTAȚIE PENTRU PROIECT DE URBANSIM DE DETALIU


BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE


1. PIESE SCRISE


//


1.    FOAIE DE CAPAT

2.    BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE.

3.    CERTIFICAT DE URBANISM NR.2872 / 07.07.2006

4.    CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR.591/22 FEBRUARIE 2005, B.N.P.IOSIF MARIANA SI PATRASCU IOAN-GABRIEL

5.    CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR.592/22 FEBRUARIE 2005, B.N.P.IOSIF MARIANA SI PATRASCU IOAN-GABRIEL

6.    ACT DE DARE IN PLATA NR.1058 DIN 05.APRILIE.2005 AUTENTIFICAT B.N.P. MARIANA IOSIF SI PATRSCU IOAN GABRIEL

7.    MEMORIU JUSTIFICATIV


2. PIESE DESENATE


1.    PLAN DE INACDRARE IN ZONA    SC. 1/5000

2.    SITUAȚIA EXISTENTA    SC.1/500

3.    REGLEMENTARI URBANISTICE    SC. 1/200

4.    MONTAJ FOTO-SITUATIA EXISTENTA

SECȚIUNI CARACTERISTICE    SC.1/500

5.    REGLEMENTARI URBANISTICE    SC. 1/200

-DESFĂȘURARE DE FRONT-SITUAȚIA EXISTENTA -DESFĂȘURARE DE FRONT-PROPUNERE - VARIANTA 1

6.    REGLEMENTARI URBANISTICE    SC. 1/200

-DESFĂȘURARE DE FRONT-SITUATIA EXISTENTA -DESFĂȘURARE DE FRONT-PROPUNERE - VARIANTA 1

7.    REGLEMENTARI URBANISTICE    SC.1/200

-DESFĂȘURARE DE FRONT-SITUATIA EXISTENTA -DESFĂȘURARE DE FRONT-PROPUNERE - VARIANTA 2

8.    REGLEMENTARI URBANISTICE    SC.1/200

-DESFĂȘURARE DE FRONT-SITUATIA EXISTENTA -DESFĂȘURARE DE FRONT-PROPUNERE - VARIANTA 2


9. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILORZ500


PL

PL.

PL

PL.

PL.


U00

U01.1

U02.1

U02.2

U02.3


PL.U02.4


PL.U02.5


PL.U02.6


PL.U03


JWfe^îlT,

A iexaAfk iEelpeAEș>jbne ARSENE arhitect- KALINIA PROIECT s.r.l. - STR.SABINELOR NR..23, CONSTANTA 8700 tel/fax 0241 831 222IP.. ...    ROMÂNIA .

. , ? , ■ < < JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.


din

un


Ca urmare a,cererii adre&ate.^de

țZ    ,..................... cu domi^Kul (sediul)

localitatea ...


cod poștal ................... strada^^j^..\.vrFu.V^rdfe'A.,^.. mr, <du..,..^)loc . .....


ip'....... înregistrat lauri t?uCd^fe<s/din data de m..'.vĂ/..Cț^    ȘZ&țXXX


sc.


■ . ■ ’• In baza pfevederlior Legii nr, 50 din 29 iulie1991, ptiyind'autorizâiea-'ex'ecuâîtii-construcțiilor -șl unele măsurrpeiitru Țealizafeâ lOcuințeloT' ; ' '    -    '    . ■

;    .    ■■    CERTIFICĂ •    .


MV e ■:


u ața    CONST^^Â^ . .

Igl''


.Nr.Afișa, cadâstrCfe (Nr. carte funciară)-    pupitrul topografic, ai parcelei

1( REGIMUL. JURIDIC^,    v, ........    ..    /(<

Bir


-Terenul este situat în intravilanul (extravifehi^ ...........d^^d.^^^^....

-    Imobilul-este proprietatea fin administrâre) dobândit prinu.r^.^.^T

-    Servituti care grevează asupra imobilului

2. ..... .

-    Folosirea-actuală a terenului este............................................

-    Destinația terenului, stabilită prin documentațiile de urbăriism aprobate ..................

;    .......Ă...’./^    ......................

-    Reglementări-extrase din documentațiile de urbanism, și amenajarealeritoriului sau

din regulamentele aprobate care instituie un răgim speciaLasupra imobilului- r-    '

- interdicții temporare (definitive) de construire...................................C......    ’

3. REGIMUL TEHNIC :

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) existent...... „....... propus.....

-    Coeficientul de utilizare a terenului'(CUT) existent ....Z...... propus .

-    Dimensiunile și suprafețele minime sau maxime ale parcelelor.......

Echiparea fcu utilități: zona dispune (nu dispune) de rețele de utilității

revrivÂD


apă, canalizare și alimentare cu energie electrică și termică).

.Adriana ȘTfeFÂ^AN

i    A; tMA'.y

/f7 y    -f

Circulația autovehiculelor se face pe strada existentă (.....

.................

și^^ca^el^jieces^G    ....

’    - alinierea terenurilor și^a construcțiilor^ață de.,străzile adiacente tgrenului-șidistanțele

construcțiilor față de proprietățile vecine....&?......?:.............

-    înălțimea construcțiilor și caracteristicile volumetrice ale acestora:

înălțimea construcțiilor existente este de......................................., iar constocțiil^proppse^

vor avea un regim de înălțime minimum.......................................maxim

-    sistemul constructiv și principalele materiale de construcție permise: ................7?....

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat, conform.cererii, pentru întocmirea, documentației'privind-

@e^7tx$'£ig.......

Documentația tehnică, pe baza căreia se va solicita eliberarea autorizației de construire va fi însoțită de următoa^elenyize și 'studii...

i^Z7zZ&/i; ??■ 'SZ'Zy&șfoe

' *<••• ••••• W...................•ZW*’ • ’ • *//• /M • : • •• ’yT i.......... • • Wl ••••••••• «.A.........ATVtTr M •.* ••••/“• V 0 V* •• »S‘    ‘ •

.....z^..'..^zZ7Z

și are valabilitate


luni de la data.emiterii.200Z    .

. lei cu chitanța nZ.Z.:....dZ.din    200^Z

transmis solicitantului la data de....................................200 ^direct (gnirpeșta).

PRELUNGIT VALABILITATEA CU.....:..........LUNI, până la data dSZ...........

PRIMAR,


SECRETAR,


ARHITECT ȘEF,

INSPECTOR SPEC.,

Data prelungirii valabilității...........................200_

Achitat taxa de..............................lei cu chitanța nr...............,... din...............200

Transmis solicitantului Ia data de....................................200_direct (prin poștă).

Românie

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

B-dul Dinicu.Golescu nr,3S, Sector 1 București 77113    _

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM " DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DIRECȚIA JURIDICA, AUTORIZARE SI CONTROL    AMENAJAREA TERITORIULUI

NR.

AVIZ Nn 857 dina 03.08,2086    '

Denumire:    p.u.D. - Hotei - P+M.+5E - Stațiunea Mamaia - teren tenis REX,

.    Județul Constanța

Proiectant    S.c KALINEA PROIECT S.RX.

Beneficiar.    ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 412/2004 privind organizarea si funcționarea Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului, a Legii nr. 50/1991- privind autorizarea executării construcțiilor -conținutul documentațiilor cuprinse in art. 2 alin 2, art. 5 si art. 6 alin. 1, H.G. nr. 31/24,01,1996 privind Metodologia de avizare a documentațiilor de urbanism pentru zone si stațiuni turistice si a documentațiilor tehnice privind construcțiile din domeniul turismului, Ordinului MTCT nr. 788/2005 pentru constituirea, organizarea si funcționarea Comisiei Tehnice dc Avizare pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Arhitectură si Turism - CATUAT, se supune spre analiza proiectul P.U.D. - Hotel - P+M+5E - Stațiunea Mamaia - teren tenis REX, Județul Constanța

Documentația are la baza Certificatul de Uțbanism nr. 2872 din 07.07.2006 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Echiparea tehnico-edilitara a - alimentare cu apa, canalizare, evacuarea apei menajere, racordare la energie electrica, rețele telefonice, lucrările se vor executa pc baza de documentarii de specialitate avizată/ aprobată conform legii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR SI TURISMULUI

Comisia Tehnice dc Avizare pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Arhitectură

.....    Subcomisia Turism, acordă:

AVIZ

privind documentația:

P.U.D. - Hotel - P+M+5E - Stațiunea Mamaia - teren tenis REX, Județul Constanța
DIRECTOR

Gheorghe pMW/1

■ I -    '    '    ‘    '

Demiimir®; P JJJX - Haitei - P+M+SE - Staținnea Mamaia - teirem tenis KEX, Județul! Constanța

COMISIA TEHNICA DE AVIZARE A DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI ARHITECTURA    . ■

SUBCOMISIA PENTRU TURISM


Arh. Doru JÎPESCU - Consilier Superior - D.G.A.T.U.P.L. - M.T.C.T. Jur. Adriana MATEI - Director - D.J.A.C. - A.N.T. f


MEMORIU JUSTIFICATIV

•    DENUMIREA OBIECTIVULUI :CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E - HOTEL CATEGORIA 5 STELE

•    LOCALITATEA:    MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA,"TEREN TENIS REX”,    '

“PERGOLA ANEXA COMPLEX REX SUD”

•    FAZA:    DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

•    BENEFICIAR:    S.C.ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

•    PROIECTANT GENERAL: S:C. KALINIA PROIECT S.R.L.    .

•    DATA ELABORĂRII:    IUNIE 2006

• OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație a fost intocmita la solicitarea beneficiarului pentru determinarea condițiilor in care din punct de vedere funcțional, formal si tehnic este posibila realizarea investiției “CONSTRUIRE IMOBIL CONSTRUIRE IMOBIL P+M+5E - HOTEL CATEGORIA 5 STELE”

■ ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

Amplasamentul studiat se gaseste in stațiunea Mamaia, in zona hotelului Rex si este format din doua terenuri, care au ca vecini:

“Teren tenis Rex”:

•    La nord: teren prop. S.C.Anvio International Company S.R.L.-Pergola anexa Complex sud Rex

•    La sud: Bufet International

•    La est: C.N.A.R. plaja

•    La vest; trotuar, spațiu verde si alee

“Pergola anexa Complex sud Rex”: : .

•    La nord: hotel Rex

•    La sud: teren prop. S.C.Anvio International Company S.R.L.-teren tenis Rex

•    La est: C.N.A.R. plaja

•    La vest: trotuar si alee

• ELEMENTE DE TEMA

In urma desființării construcțiilor existente, pe amplasamentul studiat se propune construirea un imobil cu regim de inaltime P+M+5E cu funcțiunea de hotel de categoria 5 stele.

Tema de proiectare stabilita prevede pentru investiția propusă următoarele:

-    La parter:: accese, zona recepție, zona aprovizionare, spatii comerciale, bar, cafenea, spatii tehnice

-    La mazanin: restaurant, sala de conferințe, spacenter, piscina

-    La etaje 1-5: spatii cazare

Accesele auto si pietonale se vor face din aleea existenta.    ;

S teren aferent "Pergola anexa Complex Rex Sud"

Din acte = 1746,76mp

Din măsurători =

1747,OOmp

S teren aferent "Teren tenis Rex"

Din acte = 2621,12mp

Din măsurători =

2621,OOmp

STOTAL TEREN

4367,88mp

4368,OOmp

EXISTENT

PROPUS

sc

0,00 mp

2257j153mp

SD    .

0,00 mp

: 13609,53mp

P.O.T.

0,00%

51,68%

C.U.T.

. o.

2,94

- CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus va imbunatati calitatea zon-eLici care se afla amglasar^entul propus, fiind compatibil cu caracterul ei funcțional.    \

Obiectivul propus prin structura, finisaje si funcțiO^ăTitate se’’văvidica_ let^^uractcial al cerințelor privind calitatea.    .    h g. \

" ......... I> I ■    întocmit


FELIX ARSENE

MEMORIU JUSTIFICATIV
•    Capitolul    1 - Date generale

•    Capitolul    2 - Situația existenta

•    Capitolul    3 - Propuneri

•    Capitolul    4 - Concluzii

CAPITOLUL 1


DATE GENERALE

DENUMIREA OBIECTIVULUI : MODIFICARE HCLM 129/2001 PRIN ÎNTOCMIRE PUD CONSTRUIRE HOTEL P+M+5E

•    LOCALITATEA:    MUN. CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA,"TEREN TENIS REX”,

"PERGOLA ANEXA COMPLEX REX SUD”

•    FAZA:    P.U.D. - PROIECT DE URBANISM DE DETALIU

•    BENEFICIAR:    S.C.ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

. PROIECTANT GENERAL: S.C. KALINIA PROIECT S.R.L

•    DATA ELABORĂRII:    IUNIE 2006

1.1    OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul proiectului este elaborarea soluției urbanistice, pentru realizarea unei construcții P+M+5E cu funcțiunea de hotel, in vederea obținerii aprobării de către Consiliului Local al municipiului Constanta.

Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico economice, in baza careia beneficiarul urmează sa solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucarii este situat in Mun.Constanta, in stațiunea Mamaia, langa Hotelul Rex.

Terenul intravilan pe care se va realiza investiția este proprietate privata a S.C.ANVIO INTERNATIONAL COMPANY S.R.L.

Proiectul are la bază Certificatul de Urbanism nr. 2872 din 07.07.2006 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

Documentația prezenta isi propune următoarele:

-    Stabilirea unor reglementari ce vor asigura potențialul urbanistic al zonei prin ocuparea terenului cu funcțiuni compatibile cu cele existente.

-    Corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele deja existente in zona.

-    Pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a clădirilor noi cu construcțiile existente.

1.2    ÎNCADRAREA in localitate

Amplasamentul studiat se gaseste in stațiunea Mamaia, in zona hotelului Rex si este format din doua terenuri, care au ca vecini:

“Teren tenis Rex”, cu o suprafața de 2621,12mp (conform acte) si 2621,OOmp (conform măsurători).

•    La nord: teren prop. S.C.Anvio International Company S.R.L.-Pergola anexa Complex sud

Rex    .

•    La sud: Bufet International

•    La est: C.N.A.R. plaja

•    La vest: trotuar, spațiu verde si alee

“Perqola anexa Complex sud Rex”, cu o suprafața de 1746,76mp (conform acte) si 1747,00mp.

•    La nord: hotel Rex

•    La sud: teren prop. S.C.Anvio International Company S.R.L.-teren tenis Rex

•    La est: C.N.A.R. plaja

•    La vest: trotuar si alee

CAPITOLUL 2    SITUAȚIA EXISTENTA

2.1 REGIMUL JURIDIC

Terenul situat in intravilanul Municipiul Constanta, este proprietatea beneficiarului S.C. ANVIO INTERANTIONAL S.R.L. conform contractului de vanzare-cumparare nr.592 din 22 februarie 2005, B.N.P.IOSIF MARIANA si PATRASCU IOAN-GABRIEL.

2.2 ANALIZA GEOTEHNICA Generalități:


Pe amplasament nu se semnalează accidente de teren de genul prăbușirilor sau alunecărilor, care sa pună in pericol stabilitatea viitoarelor construcții.

Adâncimea maxima de inghet pentru zona Constanta este, conform STAS6054/77, de 0.80m.

Din punct de vedere macroseismic, potrivit STAS11100/1-77, amplasamentul se gaseste in zona cu grad “7”de intensitate, iar conform normativului P100/92, in zona seismica "E”, cu Ks=0.12 si perioada de colt Tc=0.7sec.

Pentru fazele următoare de proiectare se va realiza un studiu geotehnic amanuntit pentru a stabili soluția optima de fundare.

2.3 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Zona studiata este delimitată de alee si Hotel Minerva (la nord), Hotel Majestic si Piscina Riviera (la sud), bulevardul Mamaia (la vest) si Marea Neagra (la est) si are o suprafața de 116.000mp.

Acesta se afla situata in partea centrala a stațiunii Mamaia, funcțiunea dominanta fiind cea de turism-agrement. Construcțiile existente cu funcțiunea de unitati de cazare-hotel au regim mediu/mare de inaltime (Hotel Majestic-P+10E, Hotel Rex-P+5E, Hotel Metropol-P+2E).

In zona studiata mai exista si unitati de alimentație publica cu regim mic de inaltime: Restaurant ; Majestic, Bufet International, Pizzeria La Fatoria, Club Royal.

Starea construcțiilor existente este in general medie/buna.

Amplasamentul studiat se afla in imediata vecinătate a primului hotel construit in Mamaia,Hotelul Rex, monument de importanta naționala, construit in 1936.

Folosirea actuala a terenului aferent amplasamentului studiat este teren tenis .

Pe amplasamentul studiat exista in prezent sase construcții propuse pentru desființare: o pergola, un garaj si patru magazii.

S teren aferent "Pergola anexa Complex Rex Sud"

Din acte = 1746,76mp

Din măsurători = 1747,OOmp

S teren aferent "teren tenis Rex"

Din acte =

2621,12mp

Din măsurători = 2621,00mp

S TOTAL TEREN

4367,88mp

4368,OOmp

EXISTENT

SC

1911,77 mp

SD

1911,77 mp

P.O.T.

0,00%

C.U.T.

0,00

2.4    CAI DE COMUNICAȚII

Zona studiata este delimitată de bulevardul Mamaia, una din arterele majore de circulație care face legătură dintre Mun. Constanta si stațiunea Mamaia.

Circulația principala in zona se desfasoara pe b-dul Mamaia iar accesele auto la construcțiile existente se realizează pe aleile auto existente.

Apcessele pietonale in zona se realizeza pe trotuarul aferent b-dului Mamaia si pe aleile pietonale existente in zona.

Amplasamentul studiat are si acces auto si pietonal din aleea existenta in partea de vest. (conform plan U01-Situația existenta).

2.5    ECHIPAREA EDILITARA

Zona studiata dispune de rețele de utilitati: alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, alimentare cu energie electrica si gaze naturale.

CAPITOLUL 3    PROPUNERI
3.1 ELEMENTE DE TEMA

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unui imobil cu regim de inaltime P+M+5E, cu funcțiunea de hotel.

Tema de proiectare prevede:

1.    Hotel - P+M+5E,categoria 5 stele cu următoarele funcțiuni:

-    La parter: accese, zona recepție, zona aprovizionare, spatii comerciale, bar, cafenea, spatii anexe si tehnice

-    La mezanin: restaurant, sala de conferințe, spa-center, piscina

-    La etaje 1-5: spatii cazare - total 108 camere.

2.    Platforme, Accese Si Parcari

-    acces auto din aleea existenta in partea de vest a amplasamentului

-    platforma de parcare si descărcare in partea de nord a amplasamentului, intre construcția propusa si hotelul Rex

-    alee pietonala

3.    Racorduri rețele edilitare

-    alimentare cu apa, energie electrica, gaze neturale, canalizare pluviala si menajara

4.    Spatii verzi si amenajari exterioare

-    desființarea pergolei existente si refacerea acesteia pe un nou aliniament, conform plan U02.1-Reglementari urbanistice, intr-o forma cat mai apropiata de cea inițiala astfel incat acesta sa permită accesul auto la construcția propusa.

-    amenajarea unei promenade pe amplasamentul noii pergolei

-    plantare vegetație mica si mare

Amplasarea acestor funcțiuni pe amplasamentul studiat se va face conform plan U02.1-Reglementari urbanistice.

BILANȚ TERITORIAL PE AMP

LASAMENTUL STUDIAT

FUCTIUNE.......

SUPRAFAȚA

Construcții

2257,53 mp

Circulații auto

628,00 mp

Circulații pietonale

500,00 mp

Terasa amenajata

385,00 mp

Parcari

437,00 mp

Spatii plantate

160,47 mp

TOTAL

4368,OOmp

Datorita orientării terenului, paralel cu țărmul marii si pe axa nord-sud fata de punctele cardinale, construcția propusa se va dezvoltata la fel ca si hotelul Rex (aflat in imediata apropiere) in lungul acestui ax. Pastrarea acestui ax ca element compozițional de dezvoltare va favoriza construcția din punct de vedere al iluminatului si insoririi, oferind pe latura dinspre est vizibilitate optima asupra marii.

Datorita lungimi de aproximativ 84m si condițiilor de fundare, construcția va fi formata din doua tronsoane. Ambele tronsoane se vor dezvoltate in regim de dublutract. Primul tronson se va realiza in trepte, etajele retragandu-se succesiv începând cu nivelul etajului 1. Ce de-al doilea tronson va fi o lama, iar intre cele doua tronsoane se va găsi nodul principal de circulație verticala.

Toate acestea vor favorizează o perspectiva fluenta si coerenta in condițiile participării hotelului Rex la ansamblul propus atat ca element de arhitectura cu valoare istorica si important punct de reper zonal cat si ca element volumetric.

Se propune desființarea pergolei existente si refacerea acesteia intr-o forma cat mai apropiata de cea inițiala, pe un nou aliniament (adica amplasarea acesteia la o distanta de 1,70m fata de limita de proprietate din partea de vest, fata de 5,35m cat era retragerea inițiala). In ceea ce privește forma inițiala, acesta va fi pastrata cu excepția lărgirii a doua travei pentru a putea permite accesul auto la construcția propusa.

Volumul propus este unul dinamic si impune întregului front o alta percepție decât cea de pana acum, hotelul Rex fiind favorizat de percepția frontala datorita compoziției sale de tip clasic, f A    Retragerile succesive ale teraselor pe latura de nord si marcarea volumului major pe diagonala prin

jocul de trasee volumetrice si cromatice de pe fațade, accentuează dinamica ansamblului creat.

Spatiile de cazare sunt orientate unele spre plaja si spre Marea Neagra si altele spre b-dul Mamaia si Lacul Siutghiol.

Amplasarea obiectivului în cadrul terenului, s-a realizat luând în calcul, forma terenului, amplasarea terenului în raport cu clădirile existente, poziția acestuia față de principalele străzi ale zonei.

La integrarea noii costructii in ansamblul construit existent, un rol important il va avea standardul ridicat al acesteia determinat de regimul de aliniere, regimul de inaltime si volumetria propusa, de caliatatea finisajelor si nu in ultimul rând de calitatea serviciilor oferite.

3.2    ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI
încadrarea amplasamentului in schema tramei majore

Amplasamentul studiat se afla pe in stațiunea Mamaia, in imediata vecinătate a hotelului Rex, la sud de acesta.

Circulația principala in stațiunea Mamaia se realizează pe b-dul Mamaia, iar accesele auto la i 2) funcțiunile existente se realizează din acesta pe aleile auto existente.

Circulația pietonala si auto

Accesul pietonal la construcția propusa se face de pe trotuarul aferent aleei auto existente in partea de vest a amplasamentului. Accesul vizitatorilor in hotel se face prin partea de nord a construcției propuse, accesul la terasa se face dinspre plaja, iar accesul secundar se realizează prin partea de vest.

Accesul auto la amplsamentul studiat si la parcare se realizeza din aleea auto existenta in partea de vest. Locurile de parcare necesare noii funcțiuni s-au calculat astfel:

-1 loc de parcare pentru o unitate de cazare - 108 unitati cazare => 108 locuri de parcare

Din totalul de locuri de parcare necesar 27 de locuri vor fi asigurate pe amplasamentul studiat si 40 de locuri in parcarea exstanta in fata hotelului Rex. Astfel este asigurat 60% din numărul locurilor de parcare necesare.

Suprafața necesara pentru un loc de parcare a fost calculata astfel: 2,50mx5,00m= 12,50mp.

Accesul auto pentru aprovizionare se va realiza in partea de nord a amplasamentului.

3.3    SISTEMATIZARE VERTICALA

La elaborarea soluției de sistematizare se vor avea in vedere :

-    Stabilirea unor cote verticale convenabile pentru construcțiile propuse corelate cu cotele terenului \ • existent;

-    Asigurarea unor secțiuni convenabile pentru circulația in incinta

-    Asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane.

3.4    REGIMUL DE ALINIERE

Construcția propusa se va retrage de la limitele de proprietate astfel:

-de la limita de nord -28,40m -de la limita de sud - 0,00m -de la limita de est - 1,50m

-de la limita de vest - 4,65m pe o distanta de 67,87m si 8,60m pe o distanta de 9,80m Distantele dintre construcția propusa pe amplasamentul studiat si construcțiile vecine sunt:

-    vecin nord, hotel REX (P+5E) - d=39,90m, fațada cu ferestre de la spatiile de cazare

-    vecin sud, Bufet International ( Parter) - d=5,00m Distanta de la construcția propusa pana la malul marii este de ~ 10Om.

3.5    REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Regimul de inaltime al clădirilor din zona este cuprins intre P-P+10E.

Regimul de inaltime propus este P+M+5E (h max la cornișa =25,00 m, h max =27,50 m)

3.6    MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Coeficienți urbanistici pentru amplasamentul studiat

S teren aferent "Pergola anexa Complex Rex Sud"

Din acte = 1746,76mp

Din măsurători = 1747,OOmp

S teren aferent "Teren tenis Rex"

Din acte = 2621,12mp

Din măsurători = 2621,OOmp

S TOTAL TEREN

4367,88mp

4368,OOmp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

2257,53mp

SD

0,00 mp

13609,53mp

P.O.T.

0,00%

51,68%

C.U.T.

0

2,94

3.7 ECHIPAREA EDILITARA

Alimentarea cu apa, canalizarea apelor uzate menajere, alimentarea cu energie electrica, telefonia si alimentarea cu gaze naturale se vor realiza din instalațiile existente in zona.

CAPITOLUL 4

CONCLUZII


CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus va imbunatati calitatea zonei in care se afla amplasamentul propus, fiind compatibil cu caracterul ei funcțional.    _

Obiectivul propus prin structura, finisaje-șLJunctionalitat^^e^vă^hxiica la nivelul actual al cerințelor privind calitatea.


y

'    iLINIA P


KALINIA PROIEC T s.r.l. - STR. SABINELOR NR. N23, COt^^Qfe^^’'

tel/fax 041 831 222

5

Anexa 2Anexa 3MODIFICARE HCLM 129/2001-PUD MAMAIA PRIN ÎNTOCMIRE PUD-CONSTRUIRE HOTEL P+M+5E

CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA, "TEREN TENIS REX", 'PERGOLA ANEXA COMPLEX SUD REX"


F-i

1.14

Ll-i-l

-Hî

1

i - * *■ r

1 » l.

Fr

.îl


' l :

_l: i

!' i;


COEFICIENȚI URBANSITICI-SITUATIA EXISTENTA

S teren aferent "Pergola anexa Complex Rex Sud"

Din acte = 1746,76mp

Din măsurători = 1747.00mp

S teren aferent "Teren tenis Rex’


arti. FelixAisaie

Homar proien

fata

Dara

M^2co6

PUD.

iiwiwb :Anexa 4Acces in clădire

COEFICIENȚI URBANSITICI

S teren aferent ’Pergola anexa Complex Rex Sud"

Din acte = 1746,76mp

Din măsurători = 1747,OOmp

S teren aferent "Teren tenis Rex"

Din acte - 2621.12mp

Din măsurători = 2621 .OOmp

-------- ---—|

4368, OOmp

S TOTAL TEREN

4367,88nip

EXISTENT

PROPUS


Anexa 5MODIFICARE HCLM 129/2001-PUD MAMAIA PRIN ÎNTOCMIRE PUD-CONSTRUIRE HOTEL P+M+5E

CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA, "TEREN TENIS REX", ’PERGOLA ANEXA COMPLEX SUD REX"


î    1    1    1

1    1    1    t \    1

I    1    1    \ l

l    1    1    1 •

r «    •    1    11

__---—' 1 -1

m vi ti

----— 1    —1

_________~    a>

!■ I11"*    I    —1

! 1    Q

l —t    / 1

BN //

\ i    l li

1    »    1    li

1 ( 1 1 1

1    l    3

t§    / /

l \ TERASA


i

1 i    \    /

/ / / /

i

»i    \    /

/ / / /

i

ii    \

/ / / /

S—i—

1    i    \/

i i

i \    V    /

/ / /■-1

i piscina!

rTV"1

T5*5

MAJESTIC’


Anexa 6
FVz fc
100.68


plaja


■Marea

___NeagraBw **' *

•C.

^1

I

- 1?

H '• l'1//aHOTEL REX - FAȚADA PRINCIPALA


HOTEL REX - FAȚADA PRINCIPALAproi

s.c. KALINIA PROIECT s.r.l


tli JABIHELOH nr 13 (omtanra ^700


dirntcr arh. felii Araie


Obiectiv


(OmiHMIlI'+M-pjf HOTEL țflELE


Beneficiar__

KB'IOlHWfmWtffiRL


HOTEL REX - FAȚADA EST SI PISCINA (SPRE MARE)


KdYeia
MUK (Oh»i MIM MUU ifflfJI HWS RDC’. -PînOOlAAXEM COMPLEX RKSUO"


jef proiect

arh. felii Arwie

Număr proiect

faza

Dara

l4î/2«6

P.U.O.

lUUfZDOh


HOTEL REX - FAȚADA EST (SPRE MARE)


fauw'*-—


Proiectat_

uîb. Simona larioa^a Oeienat__

orb Simona Tarmaja Vtriftiar


Rara


Rara


Rara


arh, rtariai taarici

litijl planarilor

"lîCTlUHE CAflĂGIRlSTia

_____VȘM_

MONTAI FOTO HTUATlAEXIiîEIIMAcot ifoniment. m va fi tefrertui nici o forma ți «b nkj un motrr. fere pantiiunea ii acordul urii al «. KAUHIA i.r.L, Constanta


Anexa 7,27 CC


► 2C/75


Fi


______15

___ _____ _____ -----.........-.rr,

Dl

1_.

r

i

1, • f~1',

E I

_bsl

i    i

] j

m

n

1

1

i r

j_____

iLDJ

1

Ir i

JL l

11

.1 .

,ir......ț

i ..


□n

Ț r

_ j

in

1__n.

Li_

I

---

!..._

R’

r


ff ||' 'l'l gr II,'Rr'II ' II "R IV1RR1
■W


hh HR RR


im ihbs iim înm im

Bsmr cumbf tf- r^p


■ II


i“]


,xT

-xt


PH’ P*W


98.72


HOTEL REX


t=S


B X ;B

te


JflHi FFl


ii *n h


ll I 1! l


ii m im îmi i


MM


3LI Ifi


ffi
I !« II

II

ll

H

il

III

TI

i

"nai

l|IEL:

— r--

roii■n

mjbbAnexa 8DESFĂȘURARE DE FRONT ALEE EXISTENTA: PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX, HOTEL REX, PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX, TEREN TENIS REX - SITUAȚIE EXISTENTA73.66


PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX

j—ii t ii rr ii ”


II


Bit

o ij «


R

R


RR


EL £ £


1 B-


Rfl


III


”w .JjM. Rit bb


1---—---------------J

<W*BB>WVVWWW<AB»Vi**A*AA/ZA«AV*^*/.VWVW<AB»«Z.W»AB*/W»W«BA*AAA*/**iWiA«<bAVA«/-A,VS«A«/Z*/>/V'    . .    B**ABAA/WAMAMZAV»%6B.VVWW<^W*AA?YVW*»BAAAA*BA^«/wW//%WW»WVVWVWWVVVW/<AZ.»*AAAB»»ZAAAAA


!    HBH    !■■»!    ibbu    !BBHBB    IHBBBIB!    BBHB

I "'    |........ p--------r    '    1    ......nia amil la

ir~p i*’’*--r ipr^q m1' r


rrr"i ZZZT ZZZLi


50.72


HOlfc. REX


DESFĂȘURARE DE FRONT ALEE EXISTENTA: PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX, HOTEL REX, PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX, TEREN TENIS REX - PROPUNEREAnexa 9II


«r ll -r llJULFF | | F F | | F R| | | "1 I I T l l R R I


IR HI

ISOFT^-i .';8|

«sân mi


WEI


iH|H


n*


■■


IP'R


-p


li


îmi îmi imc n

nmp SmR


i îmi mi i

WM RpM|T


•T:rr

::h

±xț

ti*?


I!

g W


pr


t^h §

-f n


:i-,‘-T.i

trrnj


ir

J

R

AAAAA?    «

j-_pL7

7^777

Hf

£

F


*R *F RR


R'R


R!P


IMI: I

IW*I IMI IMR I

i IM^ piMRI flMII I


UF ■■■    ■■■ UB


im:

1    li :    1 . J____ 1 _    . X    . . J__-J_Lii__i .

115 79

98,72

73.66

AMPLASAMENT STUDIAT

PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX SI TEREN TENIS REX    _ ....... .    ...........

HOTEL REX

PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX

DESFĂȘURARE DE FRONT PLAJA: TEREN TENIS REX,PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX, HOTEL REX, PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX - SITUAȚIE EXISTENTA


> ^6^? fj! £-    *> P*)/ Z/A^DESFĂȘURARE DE FRONT PLAJA: TEREN TENIS REX,PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX, HOTEL REX, PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX - PROPUNERE73.66Anexa 10II
■ ■

rriB

1RF

îl

1 «i II V 1

n

r

pn

1 ""

lh

îl

Ci—*

1

r

U

i,{■■■■■.■ Șt    -■    ■    ~    '

MRi

|ipLm| ~

RR

"IR

RR

■IN,

■jj

RR    RR

rr!

mai

Oj

X

RR    l|W

■M

rr

Ml

Ti

■MM IMM

pr--.«?

PF?

îmi

IMRRR

pSBqjj

’r^S;

1

1"

mI' MW ‘ȘlRb '•^W


l">"
73 66


PERGOuA ANEXA NORD COMPLEX REX


OIX o pr


RR


ra


m

fi-iii


■fcnb


ar RR ^R WR


II


RR


rr


RR


|| j^R jpR ^R R^ R| -’Ț

-'.—J.L-X."    t——ir—Î'ÎU- J .TT I *t-——-——-w    .^■'-..■.*...4.    •~~nt—


Enci £=0


nnEl |l.l*fc.


98.72


HOTEL REX


67 66


AMPLASAMENT STUDiAT

>ER60LA ANEXA SUO COMPLEX REX SI ?EREN TENIS REX


>u>DESFĂȘURARE DE FRONT ALEE EXISTENTA: PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX. HOTEL REX, PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX, TEREN TENIS REX - SITUAȚIE EXISTENTA


IIUb-X4■■

SISr-i “i

LI J


'3.66


PERGCLA ANEXA NORD COMP-EX REX


1 ir 1

1 rr II "i 1

111II

i"

II » IIIIII H

II

•c

mi

RR    RR !f|"

MII

WN RR 1**

RiR■w lirr ll'r I11" II r II t II ’P IIn


rr o ii

.LU- rr------


/VW^AVW^*Z^w\AAAZ^AA?WWWWwVW>*A*Z^A?^V*A/'AA^AAAAA>WWVWtfW^WWW'


o:


Hp1


■■■anrai BiKgg«


R,    R


fflrt    || gp    n    r|i ||    ||    n

«**?    ««*    j||    ijw    jj?R    MR


■ ■    RR R1


■MM IMM-]«■■! MMI IMI IMM MMB

iiwiwp q|»~~~A 'gpwpp pp”T pr    p


98.72


HCTEl REX71.33


Prf±\Jt LUCi/fyDESFĂȘURARE DE FRONT ALEE EXISTENTA: PERGOLA ANEXA NORD COMPLEX REX, HOTEL REX, PERGOLA ANEXA SUD COMPLEX REX, TEREN TENIS REX - PROPUNERE


Mm c/=z4


Ara doranair na va fi reprr&i wb nici


liara


ilara


arh Mărim torxi


Titlul clanurilor


îAw


DBÎMUmEIMWNhfimi


Uara


1/10)


kdKitlv plarwa

UOĂj