Hotărârea nr. 374/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Ostrov nr. 3 lot 1, teren in suprafata de 248 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E,

str. Ostrov nr. 3 lot 1, teren în suprafaţă de 248 mp,

proprietate SC BAD PRODEXIM SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c” şi alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Ostrov nr. 3 lot 1, teren în suprafaţă de 248 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10483/1, este proprietate SC BAD PRODEXIM SRL conform actului de dezmembrare nr. 1378/2005 autentificat de notar public Maria Beiu.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, SC BAD PRODEXIM SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 374/ 17.08.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 65946 / 03.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC BAD PRODEXIM SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Ostrov nr. 3 lot 1, teren în suprafaţă de 248 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10483/1, este proprietate SC BAD PRODEXIM SRL conform actului de dezmembrare nr. 1378/2005 autentificat de notar public Maria Beiu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii în urma desfiinţării conform AD nr. 34/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 248 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ostrov cu o deschidere de 24,11 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de birouri. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare în interiorul lotului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 71 %             C.U.T. propus = 2,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2442/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz Sanitar nr.2-9205/2006

- Aviz Mediu nr. 4957 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/2359/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+2E, str. Ostrov nr. 3 lot 1, teren în suprafaţă de 248 mp, proprietate SC BAD PRODEXIM SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT