Hotărârea nr. 373/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E si SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Poporului nr. 205, teren in suprafata de 147 mp, proprietate Anagnoste Iancu si Maria

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 147 mp,

proprietate Anagnoste Iancu şi Maria

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 147 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17080/2, este proprietate Anagnoste Iancu şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4509/1992 şi contractului de partaj voluntar nr. 393/2005 autentificate de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. ANAGNOSTE IANCU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.373/ 17.08.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.47149 / 03.08.2006 

 

                 Urmare solicitării adresate de Anagnoste Iancu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 147 mp, proprietate Anagnoste Iancu şi Maria .

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17080/2, este proprietate Anagnoste Iancu şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4509/1992 şi contractului de partaj voluntar nr. 393/2005 autentificate de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află 3 imobile parter care se desfiinţează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 147 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Poporului, în apropierea intersecţiei cu strada IL Caragiale, cu o deschidere de 6,86 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+2E cu destinaţia de locuinţă şi a unui imobil parter cu funcţiunea de spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 69,23 %                    C.U.T. propus = 1,56

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2132/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie autentificată sub nr. 1106/2006

- Desfăşurări de front stradal                                      de notar public Stamule Daniela

- Fotografii

- Studiu însorire

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10612/2006

 - Aviz Sanitar nr.2-8860/2006

- Aviz Mediu nr. 4581 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/2383/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Poporului nr. 205, teren în suprafaţă de 147 mp, proprietate Anagnoste Iancu şi Maria.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT