Hotărârea nr. 367/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, incinta Port Constanta Nord, teren in suprafata de 27425,77 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investitie realizata de SC TOMINI TRADING SRL

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE,

incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 27425,77 mp,

proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC

investiţie realizată de SC TOMINI TRADING SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08. 2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 27425,77 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 798/52, este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998. Construcţiile existente sunt proprietatea SC TOMINI TRADING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1703/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, CN APMC, SC TOMINI TRADING SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 367/ 17.08.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 95051 / 02.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC TOMINI TRADING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 27425,77 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, investiţie realizată de SC TOMINI TRADING SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 798/52, este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC conform HG nr. 517/1998. Construcţiile existente sunt proprietatea SC TOMINI TRADING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1703/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor portuare.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află mai multe depozite care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 27425,77 mp, se află în incinta Port Constanţa Nord.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi în suprafaţă de 900 mp cu regim de inaltime parter cu destinaţia de hală depozitare materiale. Proiectul propune şi reabilitarea platformelor şi a acceselor rutiere în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 1,38 %                     C.U.T. existent = 0,013

P.O.T. propus = 3,40 %                      C.U.T. propus = 0,034

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Certificat urbanism nr. 5941/2005

- Analiza geotehnică                                                   - Studiu geotehnic

- Partiu

- Faţade

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10602/2006

 - Aviz Sanitar nr.2-5687/2005

- Aviz Mediu nr. 3668 RP/2006

- Aviz Stat Major General nr. D/1638/2006

- Aviz CTE – CN APMC nr. 104/2005

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE, incintă Port Constanţa Nord, teren în suprafaţă de 27425,77 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investiţie realizată de SC TOMINI TRADING SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT