Hotărârea nr. 362/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4-5E, str. Grigore Tocilescu nr. 3, teren in suprafata de 516,27 mp, proprietate Tipa Vasile si Felicia Aurora

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4-5E,

str. Grigore Tocilescu nr. 3, teren în suprafaţă de 516,27 mp,

proprietate Ţipa Vasile şi Felicia Aurora

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4-5E cu asigurarea a 10 locuri de parcare, str. Grigore Tocilescu nr. 3, teren în suprafaţă de 516,27 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. Cadastral 18998, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.49018 aşa cum reiese din Încheierea nr. 21531/2005 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Ţipa Vasile şi Felicia Aurora conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 103/1999 autentificat de notar public Mariana Iosif

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. ŢIPA VASILE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 362/ 17.08.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 86204 / 26.07.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Ţipa Vasile privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4-5E, str. Grigore Tocilescu nr. 3, teren în suprafaţă de 516,27 mp, proprietate Ţipa Vasile şi Felicia Aurora.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Ţipa Vasile şi Felicia Aurora conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 103/1999 autentificat de notar public Mariana Iosif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 516,27 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Peninsulară. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Grigore Tocilescu cu o deschidere de 27,62 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+4-5E cu destinaţia de locuinţe. Proiectul propune amenajarea în interiorul proprietăţii a 10 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+4-5E.

P.O.T. propus = 49 %             C.U.T. propus = 3,54

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Încadrare în PUZ

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5363/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Desfăşurări de front stradal                         

- Faţade

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

                                                                        - Aviz  Brigada Pompieri nr.10529/2006

- SC ELECTRICA nr. 4259/205                     - Aviz Sanitar nr.2-17775/2005

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2348/2006

                                                                        - Aviz Direcţia de Cultură nr. 115/2006

                                                                        - Aviz Ministerul Culturii nr. 78/2006

PROPUNERI SERVICIU :                            - Aviz Mediu nr. 3564 RP/2006

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4-5E, str. Grigore Tocilescu nr. 3, teren în suprafaţă de 516,27 mp, proprietate Ţipa Vasile şi Felicia Aurora.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT