Hotărârea nr. 361/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, str. Stefan cel Mare nr. 31, teren in suprafata de 324 mp, proprietate Voiculescu Sorin si Cristiana-Maria

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL,

str. Ştefan cel Mare nr. 31, teren în suprafaţă de 324 mp,

proprietate Voiculescu Sorin şi Cristiana-Maria

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL, str. Ştefan cel Mare nr. 31, teren în suprafaţă de 324 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6143, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 17655 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1521/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Voiculescu Sorin şi Cristiana-Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 463/2005 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu, închiriat către SC HARVYN RO SRL conform contractului de închiriere înregistrat sub nr. 357449/2005 la DGFP Constanţa.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. Voiculescu Sorin, SC HARVYN RO SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 361/ 17.08.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 52675 / 21.06.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de SC HARVYN RO SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL, str. Ştefan cel Mare nr. 31, teren în suprafaţă de 324 mp, proprietate Voiculescu Sorin şi Cristiana-Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6143, este proprietate Voiculescu Sorin şi Cristiana-Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 463/2005 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu, închiriat către SC HARVYN RO SRL  conform contractului de închiriere înregistrat sub nr. 357449/2005 la DGFP Constanţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu comercial parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 324 mp, se află în zona centrală a municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Ştefan cel Mare cu o deschidere de 13,35 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea spaţiului comercial existent parter pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime parter cu destinaţia de spaţiu comercial.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 69,81 %                   C.U.T. existent = 0,69

P.O.T. propus = 94,60 %                    C.U.T. propus = 0,94

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 437/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţadă

- Fotografii

                                               

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL, str. Ştefan cel Mare nr. 31, teren în suprafaţă de 324 mp, proprietate Voiculescu Sorin şi Cristiana-Maria.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT