Hotărârea nr. 355/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si EXTINDERE LOCUINTA PARTER, str. Pandurului nr. 17-19, teren in suprafata de 174,52 mp, proprietate Nedelea Marin

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER,

 str. Pandurului nr. 17-19, teren în suprafaţă de 174,52 mp,

proprietate Nedelea Marin

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER,  str. Pandurului nr. 17-19, teren în suprafaţă de 174,52 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Terenul în suprafaţă totală de 174,52 mp este proprietate Nedelea Marin şi a fost dobândit astfel :

-    terenul în suprafaţă de 14,49 mp, identificat cu nr. Cadastral 9276/2/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3708/2002, rectificat sub nr. 12983/2002 de notar public Cristina Budei,

-    terenul în suprafaţă de 46,94 mp, identificat cu nr. Cadastral 9276/3, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2657/2002 autentificat de notar public Cristina Budei,

-    terenul în suprafaţă de 84,40 mp, identificat cu nr. Cadastral 7494/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3970/2001 autentificat de notar public Cristina Budei,

-    terenul în suprafaţă de 28,69 mp, identificat cu nr. Cadastral 7494/2/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4076/2001 autentificat de notar public Cristina Budei,

fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 23190 şi nr. 29042, aşa cum reiese din Încheierea nr. 16060/2001 şi, respective, nr. 12705/2002 eliberate de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. NEDELEA MARIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 355/ 17.08.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 81560 / 26.07.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Nedelea Marin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER,  str. Pandurului nr. 17-19, teren în suprafaţă de 174,52 mp, proprietate Nedelea Marin

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 174,52 mp este proprietate Nedelea Marin şi a fost dobândit astfel :

-          teren în suprafaţă de 14,49 mp, identificat cu nr. Cadastral 9276/2/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3708/2002, rectificat sub nr. 12983/2002 de notar public Cristina Budei,

-          teren în suprafaţă de 46,94 mp, identificat cu nr. Cadastral 9276/3, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2657/2002 autentificat de notar public Cristina Budei,

-          teren în suprafaţă de 84,40 mp, identificat cu nr. Cadastral 7494/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3970/2001 autentificat de notar public Cristina Budei,

-          teren în suprafaţă de 28,69 mp, identificat cu nr. Cadastral 7494/2/1, conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4076/2001 autentificat de notar public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 174,52 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea de acces dinspre strada Pandurului cu o deschidere de 8,35 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+1E cu destinaţia de locuinţă şi extinderea locuinţei exsistente parter.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 20 %                        C.U.T. existent = 0,20

P.O.T. propus = 57 %                         C.U.T. propus = 0,78

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1161/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal existent şi propus                    

 

Avize

- Aviz  Mediu nr.3851 RP/206

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER,  str. Pandurului nr. 17-19, teren în suprafaţă de 174,52 mp, proprietate Nedelea Marin.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT