Hotărârea nr. 341/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, str. Comarnic nr. 76, teren in suprafata de 250,75 mp, proprietate Ungureanu George Catalin si Cornelia

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M,

str. Comarnic nr. 76, teren în suprafaţă de 250,75 mp,

proprietate Ungureanu George Cătălin şi Cornelia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M cu asigurarea unui loc de parcare în limita terenului proprietate, str. Comarnic nr. 76, teren în suprafaţă de 250,75 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4717/7, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 21800 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 611/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ungureanu George Cătălin şi Cornelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 647/2005 autentificat de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. UNGUREANU GEORGE CĂTĂLIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 341/ 17.08.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 88044 / 20.07.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Ungureanu George Cătălin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Comarnic nr. 76, teren în suprafaţă de 250,75 mp, proprietate Ungureanu George Cătălin şi Cornelia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4717/7, este proprietate Ungureanu George Cătălin şi Cornelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 647/2005 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 250,75 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea carosabilă cu o deschidere de 11,94 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime P+M cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4 m de la sradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. propus = 33,39 %                    C.U.T. propus = 0,668

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 602/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 181/9025/2006                              - Aviz Mediu nr.2655 RP/2006

 - SC ELECTRICA nr. 654/2006                   

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. Comarnic nr. 76, teren în suprafaţă de 250,75 mp, proprietate Ungureanu George Cătălin şi Cornelia.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT