Hotărârea nr. 334/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. George Enescu nr. 46, teren in suprafata de 116,90 mp, proprietate Dragoi Ion si Maria

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. George Enescu nr. 46, teren în suprafaţă de 116,90 mp,

proprietate Drăgoi Ion şi Maria

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. George Enescu nr. 46, teren în suprafaţă de 116,90 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11390, este proprietate Drăgoi Ion şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5088/1990 autentificat de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. DRĂGOI ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

    

CONSTANŢA

NR 334/ 17.08.2006

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 81752 / 03.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Drăgoi Ion privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. George Enescu nr. 46, teren în suprafaţă de 116,90 mp, proprietate Drăgoi Ion şi Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11390, este proprietate Drăgoi Ion şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5088/1990 autentificat de fostul Notariat de Stat.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 116,90 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. George Enescu cu o deschidere de 16,76 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime P+M cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 92,31 %                   C.U.T. existent = 0,92

P.O.T. propus = 92,31 %                    C.U.T. propus = 1,84

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1419/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2479 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 859/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. George Enescu nr. 46, teren în suprafaţă de 116,90 mp, proprietate Drăgoi Ion şi Maria.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT