Hotărârea nr. 332/2006

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER – CLADIRE ANEXA, str. Sarmizegetusa nr. 10, teren in suprafata de 262,01 mp, aflat in administrarea RAEDPP, constructie inchiriata catre Melicov Petre

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER – CLĂDIRE ANEXĂ,

str. Sarmizegetusa nr. 10, teren în suprafaţă de 262,01 mp,

aflat în administrarea RAEDPP, construcţie închiriată către Melicov Petre

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            Cunoscând prevederile HCLM nr. 406/1999 privind extinderea locuinţelor obţinute în baza Legii nr. 112/1995;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER– CLĂDIRE ANEXĂ, str. Sarmizegetusa nr. 10, teren în suprafaţă de 262,01 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa, aflat în administrarea  RAEDPP conform adresei Direcţiei Administraţie Pulică Locală nr. 11291/2006, construcţia este închiriată către Melicov Petre conform contractului de închiriere nr. 159/2004.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, RAEDPP, Dlui. MELICOV PETRE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 332/ 17.08.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 57672 /03.08.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Melicov Petre privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, str. Sarmisegetuza nr. 10, teren în suprafaţă de 262,01 mp, aflat în administrarea RAEDPP, construcţie închiriată către Melicov Petre.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa, aflat în administrarea  RAEDPP conform adresei Direcţiei Administraţie Pulică Locală nr. 11291/2006, construcţia este închiriată către Melicov Petre conform contractului de închiriere nr. 159/2004.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E aflate în zona centrală protejată.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 262 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sarmisegetuza cu o deschidere de 13,30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter cu un corp S+P pentru realizarea unei construcţii cu regim de inaltime S+P cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P.

P.O.T. existent = 61 %                        C.U.T. existent = 0,61

P.O.T. propus = 75 %                         C.U.T. propus = 1,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1621/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 3498 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.643/2006

- Acord RAEDPP nr. 11146/2004

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, str. Sarmisegetuza nr. 10, teren în suprafaţă de 262,01 mp, aflat în administrarea RAEDPP, construcţie închiriată către Melicov Petre.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT