Hotărârea nr. 329/2006

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCLM nr. 264/2006

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr. 264/2006

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 17.08.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) lit “c” şi alin. (5) lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HCLM nr. 264/2006 privind aprobare PUD - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA de LOCUINŢE, zona Palazu Mare, parcelele A 492/2 lot 2 şi NP 205/1 lot 2, teren în suprafaţă de 1,5 ha, proprietate Lică Violeta şi SC DOM INVEST SRL cu privire la denumirea parcelelor care compun terenul studiat prin planul urbanistic de detaliu mai sus menţionat, prin specificarea denumirii corecte în tot cuprinsul hotărârii a „parcelei A 495/2/2”, şi nu A 492/2/2, cum a fost greşit consemnat.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 264/2006 rămân neschimbate.

             

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei LICĂ VIOLETA, SC DOM INVEST SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 329/ 17.08.2006

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 60143 / 03.08.2006

 

                

                 Având în vedere faptul că prin HCLM nr. 264/29.06.2006 a fost aprobat PUD – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA de LOCUINŢE, zona Palazu Mare, parcelele A 492/2 lot 2 şi NP 205/1 lot 2, teren în suprafaţă de 1,5 ha, proprietate proprietate Lică Violeta şi SC DOM INVEST SRL;

 

                 Cunoscând regimul juridic al imobilului în suprafaţă totală de 1,5 ha:

-          Parcela A 495/2/2 în suprafaţă de 0,58 ha, identificat cu nr. cadastral 13321/2, proprietate Lică Violeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4096/2005, rectificat sub nr. 7477/2005 de notar public Florin Vişan ;

-          Parcela NP 205/1/2 în suprafaţă de 0,92 ha, identificat cu nr. cadastral 13322/2, proprietate SC DOM INVEST SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4290/2005 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

                 Considerăm oportună îndreptarea erorii materiale care s-a produs în HCLM nr. 264/2006 cu privire la denumirea parcelei A 495/2/2 care face parte din terenul studiat prin planul urbanistic de detaliu mai sus menţionat.

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare îndreptarea erorii materiale din HCLM nr. 264/2006 privind aprobare PUD - LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA de LOCUINŢE, zona Palazu Mare, parcelele A 492/2 lot 2 şi NP 205/1 lot 2, teren în suprafaţă de 1,5 ha, proprietate proprietate Lică Violeta şi SC DOM INVEST SRL cu privire la la denumirea parcelelor care compun terenul studiat prin planul urbanistic de detaliu mai sus menţionat, prin specificarea denumirii corecte a „parcelei A 495/2/2”, şi nu A 492/2/2, cum a fost greşit consemnat.

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT