Hotărârea nr. 319/2006

Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primariei municipiului Constanta, aprobate prin H.C.L.M. NR. 216/29.06.2006

     ROMÂNIA

           JUDEŢUL CONSTANTA
           MUNICIPIUL CONSTANTA

                
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI

DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M.

NR. 216/29.06.2006

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.08.2006;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr.98893/07.08.2006 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr. 251/2006, ale art. 9 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice ;

In temeiul prevederilor art.38 alin (2) lit.V si alin (3) lit.'V si ale art.l20A7 alin. 1 lit."b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 ;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea unei funcţii publice specifice in cadrul aparatului de specialitate al Primarului pentru funcţionarii publici numiţi in funcţii publice generale cu atribuţii in intretinerea si dezvoltarea sistemului informatic , respectiv expert in tehnologia informaţiilor si a comunicaţiilor, cu păstrarea clasei, gradului profesional si a treptei de salarizare, după cum urmează :

a. Director executiv Direcţia Organizare si Informatizare - inspector, clasa I, grad
superior, treapta 3 de salarizare se transforma in Director executiv Direcţia Organizare
si Informatizare - expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa
I, grad
superior, treapta 3 de salarizare

b. Sef Birou Informatizare - inspector, clasa I, grad principal, treapta 2 de salarizare, se
transforma in Sef Birou Informatizare - expert in tehnologia informaţiilor si
comunicaţiilor, clasa
I, grad principal, treapta 2 de salarizare


c.  inspector, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare se transforma in expert in
tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa
I, grad superior, treapta î de
salarizare

d. inspector, clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare se transforma in expert in
tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa
I, grad superior, treapta 2 de
salarizare

e.  inspector, clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare se transforma in expert in
tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa
I, grad asistent, treapta 3 de salarizare

f. inspector, clasa I, grad debutant se transforma in expert in tehnologia informaţiilor si
comunicaţiilor, clasai, grad debutant.

Salariile de baza ale funcţionarilor publici numiţi in funcţiile publice specifice se stabilesc prin asimilare cu salariile de baza ale funcţionarilor publici numiţi in funcţii publice generale potrivit categoriei, clasei si gradului profesional.

ART. 2 - Se transformă o funcţie publica de execuţie în vederea definitivării unui funcţionar public ce a încheiat perioada de stagiu, conform anexei nr.l - statul de funcţii care face parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează :

- inspector clasa I gradul profesional debutant se transforma in inspector, clasa I grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Zona II - Direcţia Corp Control.

ART. 3- Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire, si Prefecturii Judeţului Constanţa , spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 24 DE CONSILIERI DIN 27

DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA NR.319/17.08.2006


 
             
ROMÂNIA

                             JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA BIROUL  RESURSE UMANE NR. 98893/07.08.2006


RAPORT

I.   în temeiul art.9 alin.( 1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2006 privind
reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru
anul 2006 conform căruia "promovarea persoanelor încadrate în funcţia de debutant se
face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate." , precum şi a
raportului de evaluare a perioadei de stagiu, apreciat cu calificativul "corespunzător",
propunem modificarea Statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al
Consiliului Local al municipiului Constanţa, aprobat prin H.C.L.M. nr.216/29.06.2006,
în sensul transformării următoarei funcţii publice cu gradul profesional debutant în
funcţie publica cu gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, astfel :

1. Serviciul Zona II - Direcţia Corp Control

inspector clasa I, gradul profesional debutant se transformă în inspector clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare (Cristocea Valentina - raport de stagiu nr. 93946/25.07.2006)

II.   Analizând referatul nr. 98044/03.08.2006 al doamnei Adriana Stamat,
Director executiv al Direcţiei Organizare si Informatizare privind atribuţiile
funcţionarilor publici din cadrul Biroului Informatizare referitoare la întreţinerea si
dezvoltarea sistemului informatic al instituţiei cu respectarea Strategiei de Informatizare
a Administraţiei Publice, propunem modificarea funcţiilor publice generale de
inspector in expert in tehnologia informaţiilor si a telecomunicaţiilor, conform listei
funcţiilor publice cuprinsa in anexa la Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor
publici, modificata si completata prin Legea nr. 251/2006, după cum urmează :

-    Director executiv Direcţia Organizare si Informatizare - inspector, clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare se transforma in Director executiv Direcţia Organizare si Informatizare - expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare (Adriana Stamat)

-    Sef Birou Informatizare - inspector, clasa I, grad principal, treapta 2 de salarizare, se transforma in Sef Birou Informatizare - expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa I, grad principal, treapta 2 de salarizare (Nitescu George Bogdan)

-    inspector, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare se transforma in expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare (Ştefan Lucian Viorel)

-    inspector, clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare se transforma in expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare (Agiacai Camer)


-   inspector, clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare se transforma in   expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa 1, grad asistent, treapta 3 de salarizare

-   inspector, clasa I, grad debutant se transforma in expert in tehnologia informaţiilor si comunicaţiilor, clasa I, grad debutant (Căpriţa Rares).

Salariile de baza ale funcţionarilor publici numiţi in funcţiile publice specifice se stabilesc prin asimilare cu salariile de baza ale funcţionarilor publici numiti in funcţii publice generale potrivit categoriei, clasei si gradului profesional, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.


DIRECTOR EXECUTIV ANDREI SOZANSKI


SEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA

 

\n

Anexa 1

RECAPITULATIE LA STATUL DE FUNCŢII AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE

AL CONSDLIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 319/ 17.08.2006

 

NR. CRT.

COMPARTIMENT

TOTAL POSTURI

NUMĂR FUNCŢII

PUBLICE

CONDUCERE

NUMĂR FUNCŢII PUBLICE EXECUŢIE

NUMĂR POSTURI CONTRACTUALE

1

SECRETAR MUNICIPIU 1 post

1

1

0

0

2

CABINET PRIMAR -

BIROU

3 posturi

3

0

0

3

3

EXPERT PROBLEME ROMI 1 post

1

0

1

0

4

INSPECTORAT

PROTECŢIE CIVILA

9 posturi

9

1

7

1

5

SERVICfULAUDIT

PUBLIC INTERN

8 posturi

8

1

7

0

6

DIRECŢIA INTEGRARE

EUROPEANA MEDIU SI

PROGRAME

23 posturi

23

4

19

0

7

DIRECŢIA

ADMINISTRAŢIE

PUBLICA LOCALA

69 posturi

69

7

61

1

8

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 35 posturi

35

4

28

3

9

DIRECŢIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

40 posturi

40

5

34

1

10

DIRECŢIA URBANISM 30 posturi

30

4

26

0

 


11

DIRECŢIA

PATRIMONIU

49 posturi

49

5

43

1

12

DIRECŢIA TEHNIC ACHIZIŢII 19 posturi

19

3

16

0

13

DIRECŢIA

FINANCIARA

24 posturi

24

4

20

0

14

DIRECŢIA

ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT

51 posturi

51

5

46

0

15

DIRECŢIA CORP CONTROL 91 posturi

91

9

82

0

16

DIRECŢIA

ORGANIZARE SI

INFORMATIZARE

35 posturi

35

4

28

3

17

DIRECŢIA RELAŢII

INTERNATIONALE SI

ORGANIZĂRI

EVENIMENTE

19 posturi

19

3

16

0

18

COMPARTIMENT PT

COMISIILE DE

SPECIALITATE ALE

C.L.M.

7 posturi

7

0

7

0

19

COMPARTIMENT ARHIVA 4 posturi

4

0

0

4

 

TOTAL

518

60

441

17

 


SITUAŢIA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N R

C RT

COMPARTIMENT

CLASA I

CLASA II

CLASA III

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D E B

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D E B

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D E B

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

1

EXPERT

PROBLEME ROMI

1 post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

INSPECTORAT

PROTECŢIE

CIVILA

7 posturi

C

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

SERVICIUL AUDIT

PUBLIC INTERN

7 posturi

]

1

-

3

-

-

-

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

4

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANA

MEDIU SI PROGRAME

19 posturi      C

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

1

-

-

-

3

-

1

5

3

5

DIRECŢIA

ADMINISTRAŢIE

PUBLICA LOCALA

61 posturi            C

CJ

1

1

-

2

-

3

1

2

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

-

5

-

-

-

-

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

i

-

1

-

6

3

-

6

DIRECŢIA

SERVICII PUBLICE

28 posturi

C

2

-

-

1

1

-

-

-

5

2

4

2

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

1

-

1

3

-

-

2

 

 

 

 

 

-

-

-

7

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ 34 posturi            C

4

3

-

1

2

-

-

1

2

-

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

-

2

1

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

DIRECŢIA

URBANISM

26 posturi

C

1

2

-

5

1

1

-

2

1

-

3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

5

-

-

1

-

-

-

-

]

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

DIRECŢIA

PATRIMONIU

43 posturi

C

4

3

-

4

1

-

1

2

2

-

7

i

 

 

 

 

 

 

1

-

8

1

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

-

1

-

-

-

-

-

-

10

DIRECŢIA TEHNIC ACHIZIŢII 16 posturi

C

-

1

-

3

1

1

1

1

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

-

-

-

2

1

-

-

 

 

 

 

 

 

11

DIRECŢIA

FINANCIARA

20 posturi

C

-

-

2

2

2

-

-

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1

1

1

-

-

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

-

-

-

12

DIRECŢIA ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 46 posturi            C

2

2

1

6

2

2

-

7

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

-

1

-

-

-

1

2

-

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

13

DIRECŢIA CORP CONTROL 82 posturi

C

2

3

1

7

-

-

3

7

16

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

-

8

1

l

1

1

8

0

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

14

DIRECŢIA

ORGANIZARE SI

INFORMATIZARE

28 posturi       C

2

3

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

-

6

-

-

-

3

-

-

15

DIRECŢIA RELAŢII

INTERNATIONALE

SI ORGANIZĂRI

EVENIMENTE

16 posturi      C

-

1

-

-

2

1

-

3

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

COMPARTIMENT PT COMISIILE DE

SPECIALITATE ALE C.L.M.

7 posturi          C

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

44

30

6

41

14

12

6

33

66

10

27

7

0

0

2

0

0

0

1

1

54

19

1

24

3

2

3

9

21

5

 

TOTAL

 

 

 

 

262

 

 

 

 

38

 

 

141

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

 

 

 

 

 


POSTURI CONTRACTUALE:

TOTAL : 17 POSTURI

1.            Sef Birou Cabinet Primar - 1 post

2.      Inspector specialitate gradul II -1 post

3.      Referent gradul I - 1 post

4.      Referent gradul IA - 1 post

5.      Referent debutant - 1 post

6.      Psiholog - I post

7.      Magaziner 1-2 posturi

8.      Magaziner II - 1 post

9.      Agent Agricol II - 1 post lO.Curier I - 1 post H.CurieMr II-l post

12. Arhivar 1-2 posturi 13.Arhivar II - 2 posturi 14.Casier II - 1 post

 


 

Anexa 2

■  I

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.319


STAT   DE   FUNCŢII

PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

01.09.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr crt

DENUMIREA FUNCŢIEI PUBLICE

Nivel studii

Clasa

Gradul profesional

Treapta Salarizare

Total funcţii publice

Funcţie Contractuala

Nivel studii

Treapta

Număr Funcţii

CONDUCERE

EXECUŢIE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Primar

 

s

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Viceprimar

 

s

 

 

 

 

 

 

 

1

3

Viceprimar

 

s

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Secretar municipiu

 

s

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET PRIMAR - BIROU

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Sef birou - Insp.spec

s

N

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Inspector spec.

s

II

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Referent

m

I

1

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Expert probleme romi

 

s

I

ASISTENT

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

 

1

 

 

 

 

5

 

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

 

3

 

 

 

 

6

 

Referent

m

III

SUPERIOR

 

1

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Referent

m

IA

1

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4


 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Auditor

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

2

 

Auditor

s

 

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Auditor

s

 

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

4

 

Auditor

s

 

PRINCIPAL

1

3

 

 

 

 

5

 

Auditor

s

 

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

6

 

Auditor

s

 

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROU PROTECŢIA MEDIULUI

 

 

 

 

 

 

1

Sef birou

Inspector

s

l

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

3

 

 

 

 

4

 

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

3

 

Consilier

s

I

PRINCIPAL

3

2

 

 

 

 

4

 

Consilier

s

I

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

5

 

Consilier

s

I

ASISTENT

3

3

 

 

 

 

6

 

Consilier

s

I

DEBUTANT

 

1

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROU PROGRAME Şl PROIECTE

 

 

 

 

 

1

Sef birou

Consilier

s

I

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

3

 

Consilier

s

I

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

4

 

Consilier

s

I

DEBUTANT

 

2

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

[

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

2

Director executiv adj.

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Şl PROTECŢIA COPILULUI

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

2

 

 

 

 

3

 

Inspector

S

I

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

6

 

Consilier

s

I

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

 

 

 

 

8

 

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

9

 

Referent

m

III

ASISTENT

3

3

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog

s

 

1

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

18

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ASISTENTĂ Şl PROTECŢIE SOCIALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

5

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

 

 

 

 

6

 

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

8

 

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef birou

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Consilier

s

I

PRINCIPAL

2

2

 

 

 

 

4

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

 

 

 

 

5

 

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier juridic

s

I

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

2

 

Consilier juridic

s

i

PRINCIPAL

1

3

 

 

 

 

3

 

Consilier juridic

s

I

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

4

 

Consilier juridic

s

I

ASISTENT

2

6

 

 

 

 

5>


 

nr

 

Consilier juridic

s

I

ASISTENT

3

3

 

 

 

 

6

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

7

 

Referent

m

iii

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIU . DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

3

2

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

I

ASISTENT

1

1

 

 

 

 

6

 

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

7

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

8

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

i

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

RECTIA GOSPODĂRIRE COMUNALA

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef birou

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

4

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

i

2

 

 

 

 

5

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

3

1

 

 

 

 

2

 

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

4

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

 

 

 

 

5

 

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Casier

m

II

1

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

10

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

2

 

 

 

 


 

4

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

2

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

 

 

 

 

6

 

Inspector

s

[

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

7

 

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

8

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

9

 

Referent

m

NI

ASISTENT

3

1

 

 

 

 

 

T6TAL p6sTUrI

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL D                   1ILUM JAT PUBLIC

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

2

 

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

4

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

5

 

Inspector

s

I

PRINCIPAL

2

1

 

 

 

 

6

 

Referent spec.

ssd

II

SUpErIor

i

2

 

 

 

 

7

 

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

8

 

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

 

 

 

 

9

 

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV Şl TEHNICO ECONOMIC

 

 

 

 

 

 

 

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

2

 

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

3

 

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

4

 

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

 

 

 

 

5

 

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

1

 

 

 

 

6

 

Referent

m

III

ASISTENT

3

2

 

 

 

 

7