Hotărârea nr. 317/2006

Hotarare privind modificarea H.C.L.M. 464 / 2003 privind transportul de persoane sau bunri in regim taxi, modificata si completata ulterior

ROMÂNIA
 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. 464 / 2003 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ

ULTERIOR

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.08.2006;
Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre şi referatul nr. 78365 / 15.06.2006 al Serviciului Transport Local şi Organizare Evenimente.

Văzând avizul Comisiei nr. 3 Servicii Publice şi avizul Comisiei nr. 5 de Administraţie Publică Locală, Juridică, precum şi Protocolul încheiat între reprezentanţii taximetriştilor independenţi, operatorilor de transport în regim de taxi şi operatorilor dispeceri din Municipiul Constanţa, cu nr.84821/30.06.2005;

Având în vedere prevederile Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere şi ale Ordinului 275 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere;
                                                                                                                            ,

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Se înlocuieşte, începând de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modelul autorizaţiei taxi prevăzut în anexa 3 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transporturilor de persoane / bunuri în regim taxi pe raza municipiului Constanţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 464 / 2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente, Direcţiei Corp Control, Filialei Constanţa a Camerei Taximetriştilor şi Serviciului Poliţiei Rutiere din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire, în mass-media locală, precum şi Prefecturii Judeţului Constanţa spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.317/17.08.2006

1


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIM
ĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE Şl ORGANIZARE EVENIMENTE SERVICIUL TRANSPORT LOCAL Şl ORGANIZARE EVENIMENTE


APROBAT

VICEPRIMAR GABRIEL STAN

 


                           REFERAT

De la data punerii în circulaţie a modelului autorizaţiei taxi menţionat în anexa 3 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transporturilor de persoane / bunuri în regim taxi pe raza municipiului Constanţa, aprobat prin H.C.L.M 464 / 2003, s-a constatat, cu ocazia controalelor efectuate de reprezentanţii primăriei, că foarte mulţi posesori ai acestor autorizaţii nu au fost în măsură să le prezinte în original. In marea majoritate a cazurilor aceştia au declarat că datorită mărimii exagerate a acestui model le este foarte greu să-1 poarte fizic asupra lor sau la bordul autovehiculului. Analizând cele de mai sus, precum şi punctele de vedere ale reprezentanţilor profesionali ai taximetriştilor, care au menţionat că rămânerea permanentă a documentelor la bordul autovehiculelor, poate genera premisa sustragerii acestora în absenţa proprietarului, rezultă că este necesară modificarea dimensiunilor actualului model de autorizaţie care să permită păstrarea permanentă la purtător.

In acest sens, vă rugăm să aprobaţi iniţierea proiectului de hotărâre prin care să se aprobe înlocuirea modelului autorizaţiei taxi prevăzut în anexa 3 din Regulamentul privind organizarea şi executarea transporturilor de persoane / bunuri în regim taxi pe raza municipiului Constanţa, aprobat prin H.C.L.M. 464 / 2003 cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul referat.

DIRECTOR,
PETRICĂ MUNTEANU
                                     ŞEF SERVICIU

LIVIU PATRASCU

VIZAT

SERVICIUL JURIDIC

ALINA PAVEL