Hotărârea nr. 312/2006

Hotarare privind acordul de principiu privind preluarea S.C. ELCEN S.A. - Sucursala Constanta (CET PALAS) in propiretatea municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Municipal Constanta


JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND PRELUAREA S.C.

ELCEN S.A. - SUCURSALA CONSTANTA (CET PALAS) IN

PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului  Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.08.2006.

Luând in dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul comisiei nr. 3 de servicii publice, comerţ, turism si agrement, avizul comisiei nr.5 de administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti precum şi raportul RADET Constanta nr. 6464/07.08.2006;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului " Termoficare 2006 - 2009 calitate si eficienta" si înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, ale Hotărârii Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere si distribuţie centralizate;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d"alin. 6 lit. a, pct. 14 si art. 1207 alin.l lit. "b" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se emite acordul de principiu in vederea preluării din proprietatea statului si administrarea Ministerului Economiei si Comerţului, in proprietatea municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, a SC ELCEN SA - Sucursala Constanta, in urma unei analize prealabile a situaţiei economice si juridice a tuturor elementelor ce rezulta, urmând a negocia cu Ministerul Economiei si Comerţului condiţiile concrete de preluare precum si momentul fizic al acesteia.

ART. 2 - Acordul de principiu este condiţionat de:

1.                       Asigurarea combustibilului pe timp de iarna 2006 - 2007 de către SC ELCEN SA - BUCUREŞTI, avandu-se in vedere perioada scurta rămasa pana la inceperea sezonului rece.

2.                      Toate investiţiile prevăzute de SC ELCEN SA - Sucursala Constanta cu finalizare la 21.12.2006 care reprezintă angajamente fata de Uniunea Europeana, vor ramane in sarcina ELCEN. In ceea ce priveşte modernizarea CET-ului, respectiv realizarea unui grup de 20 MW (conform studiului realizat de CET PALAS), urmează ca Primăria Municipiului Constanta sa preia iniţiativa discuţiilor pentru realizarea efectiva a acestui obiectiv.


3.      Rezultatele analizei situaţiei economico-financiare prezente la CET PALAS vor
fi analizate de o firma specializata independenta, care va prezenta regulile si
modalităţile concrete de preluare a arieratelor istorice ale acestei centrale.

4.      In   vederea   semnării   formei   finale   a   contractului   urmează   ca   Primăria municipiului Constanta sa negocieze cu Ministerul Economiei si Comerţului

ART.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor din cadrul Primăriei, SC ELCEN SA - Sucursala Constanta, R.A.D.E.T. Constanta, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un număr de  25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                       SECRETAR,

Constanta


NR.312/17.08.2006


RADET CONSTANTA

 

RAPORT

PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND PRELUAREA S.C. ELCEN S.A. - SUCURSALA CONSTANTA ( CET PALAS ) IN

PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA Si ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA

Va informam ca Municipiul Constanta dispune de un sistem de alimentare cu energie termica produsa de SC ELCEN SA - Sucursala Constanta si distribuita la populaţie, instituţii publice si agenţi economici de către RADET Constanta, regie subordonata Consiliului Local Municipal.

Preluarea producătorului de energie termica SC ELCEN SA - Sucursala Constanta de către Consiliul Local Municipal si producerea combinata a energiei termice si electrice (cogenerarea) au următoarele avantaje:

Stabilirea unui preţ real ai energiei termice si al energiei electrice si găsirea unor soluţii eficiente de reducere a preţului sau cel puţin de menţinere a acestuia la o limita dictata de piaţa de energie.

Dimensionarea capacităţii de producere si distribuţie in funcţie de necesarul de energie. Coordonarea locala a sistemului având in vedere autonomia publica locala si abordarea unei singure strategii locale in ceea ce priveşte reabilitarea sistemului de încălzire centralizata. Continuarea si demararea de proiecte de investiţii in mod unitar având in vedere necesităţile reale ale municipiului Constanta. Având in vedere ca CET PALAS aparţine de SC ELCEN SA Bucureşti consideram oportun impunerea următoarei condiţii in ceea ce priveşte preluarea, astfel incat sa nu apară disfunctionalitati in privinţa furnizării energiei termice in iarna 2006 - 2007.

Se vor avea in vedere următoarele aspecte:

-      Asigurarea combustibilului pe timp de iarna 2006 - 2007 de către SC ELCEN SA -BUCUREŞTI, avandu-se in vedere perioada scurta rămasa pana la inceperea sezonului rece.

-      Toate investiţiile prevăzute de SC ELCEN SA - Sucursala Constanta cu finalizare la 21.12.2006 care reprezintă angajamente fata de Uniunea Europeana, vor ramane in sarcina ELCEN. In ceea ce priveşte modernizarea CET-ului, respectiv realizarea unui grup de 20 MW (conform studiului realizat de CET PALAS), urmează ca Primăria Municipiului Constanta sa preia iniţiativa discuţiilor pentru realizarea efectiva a acestui obiectiv.

-      Rezultatele analizei situaţiei economico-financiare prezente la CET PALAS vor fi analizate de o firma specializata independenta, care va prezenta regulile si modalităţile concrete de preluare a arieratelor istorice ale acestei centrale.

In vederea semnării formei finale a contractului urmează ca Primăria municipiului Constanta sa negocieze cu Ministerul Economiei si Comerţului. Fata de cele prezentate, in temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, s-a intocmit prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru preluarea din proprietatea statului si administrarea Ministerului Economiei si Comerţului, in proprietatea municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, a SC ELCEN SA -Sucursala Constanta.

DIRECTOR GENERAL,


Ilie Rachieru