Hotărârea nr. 31/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E+M, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 100A, TEREN IN SUPRAFATA DE 348,81 MP, PROPRIETATE PITU DUMITRU SI FLORICA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E+M,

str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 100A, teren în suprafaţă de 348,81 mp,

proprietate Pitu Dumitru şi Florica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E+M, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 100A, teren în suprafaţă de 348,81 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Pitu Dumitru şi Florica conform contractului de donaţie nr. 5789/1999 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. PITU DUMITRU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 31/ 20.01.2006

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 153585 / 20.12.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de Pitu Dumitru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E+M, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 100A, teren în suprafaţă de 348,81 mp, proprietate Pitu Dumitru şi Florica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Pitu Dumitru şi Florica conform contractului de donaţie nr. 5789/1999 autentificat de notar public Mariana Iosif.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă D+P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 348,81 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Pictor Nicolae Grigorescu cu strada Semănătorului cu o deschidere de 18,72 / 17,27m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime S+P+1E+M cu destinaţia de locuinţă cu acces din strada Pictor Nicolae Grigorescu şi a unui garaj parter cu acces din strada Semănătorului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,20 m de la strada Pictor Nicolae Grigorescu.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E+M.

P.O.T. existent = 25,74 %                   C.U.T. existent = 0,84

P.O.T. propus = 58,43 %                    C.U.T. propus = 1,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5576/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal                         

- Secţiuni prin teren sc. 1:200

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E+M, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 100A, teren în suprafaţă de 348,81 mp, proprietate Pitu Dumitru şi Florica.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT