Hotărârea nr. 29/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT CU D+P+1E, STR. POPORULUI NR. 112, TEREN IN SUPRAFATA DE 254 MP, PROPRIETATE MISU IANCU SI ELENA

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT cu D+P+1E,

str. Poporului nr. 112, teren în suprafaţă de 254 mp,

proprietate Mişu Iancu şi Elena

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 20.01.2006.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, lit “c” şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT cu D+P+1E, str. Poporului nr. 112, teren în suprafaţă de 254 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Mişu Iancu şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1805/2005 autentificat de notar public Bratu Daniel.

 

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MIŞU IANCU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 29/20.01.2006

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 153235 / 20.12.2005

 

                 Urmare solicitării adresate de Mişu Iancu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT cu D+P+1E, str. Poporului nr. 112, teren în suprafaţă de 254 mp, proprietate Mişu Iancu şi Elena.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Mişu Iancu şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1805/2005 autentificat de notar public Bratu Daniel.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 254 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Poporului cu o deschidere de 6,84 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+1E cu destinaţia de spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea a trei locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere 6 m de la limita dinspre stradă a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E.

P.O.T. existent = 55,25 %                   C.U.T. existent = 0,55

P.O.T. propus = 66,53 %                    C.U.T. propus = 1,81

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 5750/2005

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal                         

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.600729/2005

- Aviz Sanitar nr.2-16451/2005

- Aviz Comisia de Circulatie nr.A/2158/2005

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT cu D+P+1E, str. Poporului nr. 112, teren în suprafaţă de 254 mp, proprietate Mişu Iancu şi Elena.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT