Hotărârea nr. 289/2006

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, SOS. MANGALIEI NR. 134, TEREN IN SUPRAFATA DE 148 MP, PROPRIETATE STAN MARIUS SI RICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER,

şos. Mangaliei nr. 134, teren în suprafaţă de 148 mp, proprietate Stan Marius şi Rica

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.06.2006.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MI .PAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, !it V şi art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER. şos. Mangaliei nr. 134, teren în suprafaţă de 148 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 8677, este proprietate Stan Marius şi Rica conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 5418/2003 autentificat de notar public Cristina Budci.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism. Dlui. STAN MARIUS. în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANŢA

     NR. 289/29.06.2006

Bd Tomisnr. 51.Fax 0040   41    708101; Tel 0040   41    7081OS.87OOCONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA
                     JUDE
ŢUL CONSTANTA

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

                 DIRECŢIA URBANISM
          SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 34766/14.03.2006

Urmare solicitării adresate de Stan Marius privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, şos. Mangaliei nr. 134, teren în suprafaţă de 148 mp, proprietate Stan Marius şi Rica.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Stan Marius şi Rica conform contractului

de vânzare -cumpărare nr. 5418/2003 autentificat de notar public Cristina Budei.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2R

Folosirea actuală a terenului - pe teren se află o locuinţă parter care se menţine şi două construcţii

anexe care se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu arc valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 148 mp, se află în municipiul

Constanţa, cartier Abator, în imediata vecinătate a şcolii generale nr. 15. Terenul urmăreşte aliniamentul

la şoseaua Mangaliei cu o deschidere de 7.65 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente cu hol. două

dormitoare şi baie.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - retragere de 18.50 m din axul şoselei Mangaliei.

înălţimea construcţiilor (art.3l si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 33 %                       C.U.T. existent = 0,33

P.O.T. propus = 58 %                        C.U.T. propus = 0,58

Documentaţia prezentată conţine:

Piese desenate                                                         Piese scrise

-  Situaţia existentă se. 1:500                                      - Memoriu justificativ

-  Regimul de proprietate se. 1:500                             -Certificat urbanism nr. 5916/2005

-  Studiu geolehnic

-  Reglementări urbanistice se. 1:500

- Reglementări edilitare se. 1:500

-  Desfăşurări de front stradal

-  Fotografii Avize

-  Acord notarial titulari de usufruct autentificat sub nr. 72/2006

- Sentinţă civilă de ieşire din indiviziune nr. 16298/1999 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul
civil nr. 23622/1998.

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem   spre   avizare^temtf-4Jrbanistic   de   Detaliu   -   EXTINDERE   LOCUINŢĂ

 


ARHITECT ŞEF,

Arh. Ionuţ TOMA

Elaborat Cristina STAMAT


 


PARTER, şos. Mangaliei nr. I3#tcrcn în suprafaţă de 148 mp, proprietate Stan Marius şi Rica.